Det er ikke alle der ved det, men du kan faktisk få betalt en del af udgiften, når du energirenoverer din bolig. Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser, og derfor kan du få et kontant tilskud hvis du eksempelvis isolerer din bolig eller udskifter en varmekilde. Brug vores infografik til at få svar på hvad, hvordan og hvor meget du kan få i tilskud til din kommende energirenovering. Eller læs om det nye energitilskud for 2021 her på siden.

Opdateret 11. juni 2020.

Nyt energitilskud 2021

I 2021 kommer en ny offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger, hvor enfamiliehuse og etageejendomme kan søge tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Det nye energitilskud er pt. til høring, men af bekendtgørelsen fremgår det, at det er Energistyrelsen, der kommer til at forvalte puljen. Den nuværende tilskudspulje udløber i 2020 og det nye energitilskud planlægges at gælde for årene 2021-2024. De nærmere satser for energitilskuddet er ikke offentliggjort, men ligesom tilskudsordningen er i dag, skal ansøgningen ske før energirenoveringen påbegyndes.

I 2021 kan du søge tilskud til:

 • Tilskud til private bygningsejere til energimærkning af bygningen.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende: Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk.
 • Isolering af ydervægsfundament.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

En del af bekendtgørelsen for energitilskud i 2021 er, at tilskuddet kun kan gives, hvis der for bygningen foreligger energimærkning på grundlag af en bygningsgennemgang, hvor startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode er fra 1. oktober 2012 eller senere.

Læs også: Sådan ser energitilskuddet i 2021 ud

Tilmeld dig nyhedsbrev og hold dig opdateret
Vil du holde dig opdateret på det kommende energitilskud? Eller ønsker du generel viden om, hvilke energirenoveringer, der kan betale sig for dig? Så tilmeld dig Energihjem.dk’s gratis nyhedsbrev. Det første nyhedsbrev vil du modtage i forbindelse med re-lanceringen af Energihjem.dk – i samarbejde med Danske Bank – i efteråret 2020.

 

 

 

Tilskud til energirenovering - Alt hvad du skal vide - del 1

Tilskud til energirenovering - Alt hvad du skal vide - del 2

Tekstversion af grafikken

Tilskud til energirenovering

Alt hvad du skal vide

Intro

Tænker du på at energirenovere din bolig eller din virksomhed for at spare på strømmen eller varmeregningen?
Så skal du huske, at du også har mange muligheder for at få tilskud og rådgivning til at udføre dine besparelser. Du kan nemlig både søge om tilskud fra et energiselskab og bruge håndværkerfradraget til lønudgifterne.
Grafikken her fortæller dig alt, hvad du skal vide om tilskud til din energirenovering.

Hvorfor kan du få tilskud

Danmark har lagt en energiplan frem til 2050 med delmål for 2020, som involverer energiselskaberne.
Langsigtede energiplan for 2050:

 • Al energiforsyning i Danmark skal være omstillet til vedvarende energi – inklusive transport.
 • Planen giver grundlag for nødvendige investeringer i energieffektivitet og udvikling af grøn energiteknologi.

Energiaftale med delmål for 2020

 • SRSF-regeringen indgik d. 22. marts 2012 en bred politisk energiaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020.
 • Aftalen indeholder bl.a. mål for Danmarks CO2-udslip og energiforbrug.
 • CO2-udslippet skal i 2020 være 34% mindre i forhold til 1990.
 • Energiforbruget skal være faldet med 12% i forhold til 2006.
 • Målene skal bl.a. nås ved at give rådgivning og tilskud til både private forbrugere og virksomheder, der vil udføre energirenoveringer.

Energiselskabernes rolle – energitilskud

 • D. 13. november 2012 indgik energiselskaberne en frivillig aftale med energiministeren om at hjælpe med til at skabe energibesparelser.
 • Energiselskaber omfatter både naturgas-, fjernvarme-, olie- og elselskaber.
 • Selskaberne er med aftalen forpligtet til at realisere besparelser i energiforbruget, så Danmark kan nå sine 2020 mål.
 • De har hvert år et fast mål om energibesparelser, der skal nås og dokumenteres.
 • Målene nås bl.a. ved at give tilskud til energibesparende forbedringer.
 • Med tilskudsordningen kan de ’købe’ de energibesparelser, der opnås ved en energirenovering.
 • Selskaberne indberetter besparelserne til Energistyrelsen, og på den måde når de deres mål.

NYT
Den 16. december 2016 indgik energiselskaberne en ny aftale med energiministeren, som erstatter aftalen af 13. november 2012. Den nye aftale indeholder bl.a. en reduktion af det årlige energisparemål sammen med skærpede krav til dokumentation og til energiselskabernes egenkontrol.

Nogle nøgletal

 • Ifølge aftalen af december 2016 skal energiselskaberne sammen spare 10,1 petajoule årligt i perioden 2016-2020.
 • 10,1 petajoule [PJ] = 2,81 mia. kWh.
 • I 2014 var Danmarks slutforbrug ca. 608 PJ, så besparelsen svarer til ca. 1,66% af det endelige forbrug, hvis energiforbruget forbliver uændret.
 • I 2013 var energiselskabernes omkostninger til indsatsen knap 1 mia. kroner fx med tilskud til private og erhverv.

Hvem kan få tilskud

Meningen med tilskuddet er at bidrage til en reduktion af danskernes samlede energiforbrug ved hjælp af energirenoveringer.
Derfor kan det søges af alle:

 • Private boligejere
 • Sommerhusejere
 • Ejer- og andelsboligforeninger
 • Virksomheder
 • Landbrug
 • Den offentlige sektor

Bemærk: Det varierer, om energiselskaberne yder tilskud til private eller erhverv.

Hvad kan du få tilskud til

Du kan søge om tilskud til næsten alle tænkelige former for energirenovering:

Varmekilder
Konvertering fra kondenserende oliekedel til fjernvarme
Konvertering fra kondenserende oliekedel til jord varmepumpe
Konvertering fra kondenserende oliekedel til luft-vand varmepumpe

Konvertering fra kondenserende gaskedel til jord varmepumpe
Konvertering fra kondenserende gaskedel til luft/vand varmepumpe
Konvertering fra ikke kondenserende gaskedel til fjernvarme

Konvertering fra elvarme til luft/vand varmepumpe
Konvertering fra elvarme til jordvarmepumpe
Konvertering fra elvarme til luft/luft varmepumpe i sommerhuse med og uden brændeovn

Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer elvarme
Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer kondenserende oliekedel
Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer kondenserende gaskedel
Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer ikke-kondenserende kedel (olie, gas, bio)

Isolering
Efterisolering af terrændæk og kældergulv
Isolering af rørstrækninger
Hulmursisolering – OBS: Tilskud til hulmursisolering er pr 22.03.2017 midlertidigt indstillet. Det forventes at gælde 3 måneder frem.
Isolering af ydervægge
Isolering af tagkonstruktioner

Vinduer og døre
Udskiftning af vinduer til mere energirigtige modeller
Udskiftning af ruder til mere energirigtige modeller
Udskiftning af døre til mere energirigtige modeller

Ventilationsanlæg
Skift fra naturlig til mekanisk ventilation med varmegenvinding

Solvarme
Solvarme til brugsvand
Solvarme i forbindelse med jordvarme, luft/vand varmepumpe og radiatorvarme

Andet
Udskiftning af elektriske vandvarmere
Udskiftning af belysning til mere energirigtige pærer

Bemærk: Det er dog ikke alt, der sparer varme eller el, som berettiger til energitilskud, fx ikke installation af solceller eller udskiftning af hårde hvidevarer til et bedre energimærke.

Top 5 energibesparelser

I 2014 var de største energibesparende tiltag, der fik tilskud, fordelt på de her 5 områder hos private forbrugere:
1. Optimering af kedler ca. 50%
2. Klimaskærm (isolering) ca. 25 %
3. Varmeanlæg ca. 13 %
4. Vinduer ca. 6 %
5. Elvarme/rumvarme ca. 2%

Energibesparelser fordelt på sektorer

Erhvervssektoren: ca. 58 % (Produktionserhverv 47 % og Handel & Service 11 %)

Husholdninger: ca. 26 %

Den offentlige sektor: ca. 8 %

Bemærk: Data for netoptimering, kollektive solvarmeanlæg samt transport er ikke medtaget.
Kilde: Energistyrelsen

Så meget kan du få

Hvordan beregnes tilskuddet

 • Energisparetilskuddet beregnes efter hvor mange kilowatt-timer (kWh) din energirenovering sparer per år.
 • Jo større en besparelse, jo større et tilskud.
 • Energibesparelsens størrelse beregnes på baggrund af Energistyrelsens Standardværdikatalog.
 • Standardværdikataloget har fastsatte værdier, hvor den gennemsnitlige energibesparelse for din energirenovering er beregnet i kilowatt-timer.
 • Det gælder næsten kun helårsboliger, da kun få tiltag i Standardværdikataloget omhandler sommerhuse.
 • Energiselskaberne bruger satserne og oplysningerne om din nuværende situation og din renovering til at beregne dit tilskud.
 • Tilskuddet udregnes som energibesparelse i kilowatt-timer på ét år gange tilskud pr kilowatt-time i øre fra det enkelte energiselskab.

Bemærk: Energiselskaberne giver ikke samme størrelse tilskud! Der er stor forskel på, hvor mange øre du kan få fra selskab til selskab for hver af dine sparede kilowatt-timer.

Gennemsnitspriser

 • Gennemsnitsprisen ligger omkring 30 øre pr. sparet kilowatt-time.
 • Nogle selskaber giver dog ned til 25 øre, mens andre helt op til 40 øre.
 • Satsen afhænger af markedsprisen på det gældende tidspunkt.
 • Desuden kan beløbene variere alt efter renoveringens størrelse.
 • En del energiselskaber kræver også et administrationsgebyr.
 • Du kan frit kontakte ethvert energiselskab for at høre, hvad de kan tilbyde dig i tilskud.
 • Du kan også finde virksomheder, der fungerer som mellemmænd, mod betaling.

Bemærk: Du er fri til at vælge det energiselskab, der giver bedst mening for dig. Det behøver ikke at være et selskab, der ligger i dit eget område eller det, du allerede får leveret energi fra.

Eksempel på tilskud til energirenovering

Tiltænkt energirenovering: Konvertering fra olie til naturgas.
Beskrivelse: Udskiftning af ikke-kondenserende kedel på et gammelt oliefyr fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder med en kondenserende naturgaskedel, der opfylder kravene i BR15.
Energibesparelse: 4304 kWh/år
Prioriteringsfaktor: 1,5 (dvs. 4304 x 1,5 = 6456)
Tilskud: 0,25 øre /kWh 0,30 øre /kWh 0,35 øre /kWh
Energitilskud: 1.614 kr. 1.937 kr. 2.260 kr.

Bemærk: På Standardværdikataloget (svk.teknologisk.dk) kan du se, hvad de har beregnet, at din energirenovering vil spare i kWh per år.

5 energirenoveringer, der giver store tilskud

 • Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe
 • Udskiftning af ruder
 • Udskiftning af oliekedler
 • Efterisolering af tagkonstruktion
 • Efterisolering af ydervægge

5 energirenoveringer, der ikke giver tilskud

 • Montering af solcelleanlæg
 • Udskiftning af kondenserende oliekedel til biokedel
 • Udskiftning af ældre kondenserende kedel til nyere kondenserende kedel
 • Udskiftning af hårde hvidevarer
 • Udskiftning af computer eller skærm

Processen trin-for-trin

HUSK: Du må IKKE gå i gang med arbejdet først. Aftalen med energiselskabet skal indgås, FØR du bestiller materialer og går i gang. Ellers kan du ikke få tilskud til din energirenovering!

De første trin

I. Kontakt et energiselskab eller flere for at se, hvad de hver især tilbyder i tilskud.
(Se listen over selskaberne og deres satser hér.)

II. Når du har valgt et selskab, sender du din ansøgning – det sker typisk online på deres hjemmeside.
(Bruger du en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab, kan du også vælge at bruge dennes aftale.)

III. Når tilskuddet er godkendt, indgår du en skriftlig aftale med energiselskabet (eller håndværkeren).

Bemærk: Det er en god idé allerede her at finde ud af, hvilken dokumentation du skal samle sammen og senere sende til energiselskabet (fx kvitteringer for materialer, betaling af håndværkere, billeder osv.).

NYT: Ifølge den nye aftale skal tilstanden før energirenoveringen nu også dokumenteres. Du bør derfor tage et før- og efterbillede som en del af din dokumentation.

Husk: Du må ikke indgå aftale om den samme energirenovering med flere selskaber. Du må kun lave én aftale pr. projekt!

Nu kan du gå i gang

I. Indhent nu tilbud fra en eller flere håndværkere.

II. Sammenlign tilbuddene og bestil din håndværker(e).

III. Udfør energirenoveringen.

IV. Husk at samle dokumentationen løbende.

Bemærk: Det er også muligt at få tilskud, selvom du udfører arbejdet selv, så længe du har et tilsagn fra et energiselskab, og du kan udarbejde den nødvendige dokumentation.

De sidste trin

I. Send den aftalte dokumentation til energiselskabet, når arbejdet er fuldført.
(Stod din håndværker for aftalen, er det ofte også denne, der indsender dokumentationen.)

II. Tilskuddet overføres derefter som et engangsbeløb direkte til din konto.
(Medmindre din håndværker allerede har indhentet det og implementeret det i tilbud/faktura.)

III. Det varierer fra selskab til selskab, hvor længe der går fra dokumentationen sendes, til pengene udbetales, men typisk omkring en måned.

Bemærk: Nu kan energiselskabet indberette din energibesparelse til Energistyrelsen, så selskabet dermed kan bruge den til at nå deres mål.

Huskeliste

– Tilskuddet gives ikke på efterbevilling: Aftalen SKAL indgås, før materialer købes og arbejdet påbegyndes.
– Du må kun få tilskud fra ét selskab/aktør per energirenovering – ellers skal du betale det tilbage.
– Det er dog muligt at ansøge om forskellige typer af tilskud til samme bolig.
– Der er ikke noget max. per bolig på tilskudsbeløb.
– Du må godt udføre arbejdet selv, hvis du allerede har en godkendelse om tilskud.
– Energitilskuddet er ikke skatte- eller momspligtigt.

Energiselskaber, der giver tilskud, og deres satser

Hvem giver tilskud, og hvad er deres satser
Hvilke energiselskaber giver tilskud – hvad er deres satser
De forskellige satser fra energiselskaber, der giver tilskud
Tilskud og satser
Tilskud fra energiselskaber og deres satser

Se liste over energiselskaber og deres satser

Det grønne håndværkerfradrag 2016-2017

Husk, at du både kan bruge energitilskud OG håndværkerfradrag til din energirenovering.

 • Du kan bruge håndværkerfradraget til at trække lønudgifterne fra i skat.
 • Du kan trække 12.000 kr. fra pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år i løbet af året.
 • Sommer- og fritidshuse er med i ordningen, hvis
  1) fritidshuset kan tjene som bolig for ejeren
  2) ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
  (Begge punkter skal være opfyldt!)

Processen trin-for-trin

Håndværkeren
I. Vælg et håndværkerfirma med CVR-nummer og momsregistrering i Danmark.
II. Få arbejdet udført.
Fakturaen
I. Sørg for, at arbejdslønnen fremgår separat på fakturaen.
II. Fakturaen skal betales elektronisk.
III. Gem fakturaen mindst 3 år.
Angiv fradraget
I. Log ind på SKATs side: www.tastselv.skat.dk
II. Find menupunktet ” Indberet servicefradrag”.
III. Indtast arbejdslønnen uden moms.
Udbetalingen
I. Udbetalingen sker via forhøjet fradrag fordelt ud over årets resterende måneder.

Bemærk: Modsat energitilskuddet kan håndværkerfradraget IKKE bruges af erhverv og boligforeninger.

Kilder

ens.dk (Energistyrelsen)
Dansk klima- og energipolitik
Energiaftalen 22. marts 2012
Danske nøgletal
Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 (PDF)

sparenergi.dk (Energistyrelsens forbrugerside)
Tilskud til energibesparelser
Energiselskaberne

svk.teknologisk.dk
Standardværdikatalog for energibesparelser

skat.dk
Håndværkerfradrag

climateminds.dk
Danmarks energi-mål frem til 2020

energitilskud.info
Hvad er energitilskud?
CO2tilskud – størrelse og beregning
Sådan ansøger du om energitilskud

energisparesiden.dk
Hjælp til energibesparelser

energibesparelsen.dk
Tilskud til energibesparelser

energispareguiden.dk
Hvordan & hvorfor kan du søge energisparetilskud

energikoeb.dk
Spørgsmål om energitilskud
Energirenovering med fuld udbytte

Guide: Sådan får du tilskud til energirenovering

Der er mange fordele ved energirenoveringer og mange penge at spare, hvis du søger om tilskud hos et energiselskab i forbindelse med energirenoveringen. Der er dog nogle enkle krav, som du skal efterleve og tage højde for, hvis du ønsker at være berettiget til at søge om tilskud. Energihjem.dk har lavet en guide, der gør det lettere for dig at finde ud af, hvad du skal tage højde for, når du søger om tilskud.

Tilskud fra energiselskaber

De danske energiselskaber (el, gas, fjernvarme og olieselskaberne) er blevet pålagt at bidrage til at danskerne reducerer energiforbruget. Som en del af en grøn støtte ordning har alle energiselskaberne derfor nogle faste energisparemål, som de skal nå. Nogle energiselskaber hjælper virksomheder, mens andre henvender sig til private boligejere. De energiselskaber, der har ekspertise i at bidrage til energibesparelser i boliger ’opkøber’ typisk noget af den besparelse, som en energirenovering medfører. Energiselskaberne betaler i gennemsnit 25-35 øre per sparet kWh, så jo større en energibesparelse din energirenovering medfører – jo flere penge er der at hente i tilskud. Det varierer, hvor mange penge energiselskaberne yder i energitilskud. Energihjem har lavet en liste over energiselskaber, der yder tilskud, samt hvilke takster de forskellige energiselskaber operer med.

Sådan får du energitilskud

Det er en god idé, hvis du starter med at få en håndværker til at kigge på dit hus og afgive et tilbud på den energirenovering, som du ønsker at foretage. Håndværkeren kan vejlede dig med energirenoveringens størrelse, omfang og pris. Når håndværkeren har afgivet et tilbud og du har besluttet dig for hvilken form for energirenovering du vil igangsætte, skal du ansøge om tilskud hos et energiselskab. Det er vigtigt at du husker at søge om tilskud og får accept fra energiselskabet inden arbejdet påbegyndes, da tilskuddet ikke gives per efterbevilling.

 • Ansøg om energitilskud
 • Tilskud godkendes
 • Håndværker bestilles
 • Indsend dokumentation
 • Tilskud betales
 1. Kontakt et energiselskab og ansøg om energitilskud (før materiale indkøbes og før håndværker bestilles). Mange energiselskaber har en formular på deres hjemmeside, hvori du skal beskrive energirenoverings type og omfang.
 2. Ansøgning og tilskud godkendes af energiselskabet. Ofte i form af en kvittering.
 3. Når du har fået tilsagn fra energiselskabet kan håndværker og varer bestilles og arbejdet kan gå i gang.
 4. Indsend kontrakter og kvitteringer på udført arbejde til energiselskabet.
 5. Tilskud udbetales til din konto.

Tilskuddet er skattefrit og vil i de fleste tilfælde blive overført til din konto, når tilskudskontrakt og dokumentation for det udførte arbejde er sammenholdt og godkendt af dit energiselskab.
Du behøver ikke at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen – det står det energiselskab, som har givet tilsagn om en energibesparelse for.

Hvem kan søge om tilskud?

Energitilskuddet ydes til renoveringer, der medfører en energibesparelse og kan både søges af private boligejere, ejer- og andelsboligforeninger. Energitilskuddet kan også søges til sommerhuse i forbindelse med eksempelvis opsætning af varmepumper.

Hvilke energirenoveringer kan man søge om tilskud til?

 • De fleste former for isoleringsopgaver
 • Udskiftning af ældre vinduer til energiglas eller energiruder
 • Opsætning af solfangere
 • Installation af jord- eller solvarme
 • Udskiftning af kedel/fyr med et nyt og mere energieffektivt fyr
 • Opsætning af varmepumper
 • Samt de fleste former for renoveringer, hvor du nedsætter energiforbruget

Her på Energihjem.dk kan du under Tips og råd læse meget mere om fordelene og omkostninger ved de forskellige energirenoveringer. Energistyrelsen har udarbejdet et detaljeret katalog med en liste over de typer af opgaver, som man kan søge energitilskud til.

Hvilke energiselskaber, kan man søge om tilskud hos?

Hos nogle energiselskaber skal man være kunde for at få tilskudsordningen – hos andre skal man ikke. Hvis du ikke kan få tilskud hos dit eget energiselskab, kan du derfor gøre klogt i at kontakte andre energiselskaber for at høre om de yder tilskud til den form for energirenovering, som du skal foretage. Energiselskabet, du søger tilskud hos, behøver ikke at være placeret i det geografiske område, hvor du bor.
Husk at priserne varierer fra energiselskab til energiselskab, så det kan godt betale sig at kontakte flere energiselskaber for at finde ud af, hvad der er den mest fordelagtige løsning for dig. Energihjem har samlet en liste over hvilke energiselskaber man kan søge om tilskud hos, samt hvor stor en besparelse de forskellige energiselskaber yder.
Vær dog opmærksom på, at man kun kan få tilskud fra ét energiselskab.

Spørg din håndværker til råds

Hvis du synes at ordningen for energitilskud virker kompliceret, kan du med fordel bede din håndværker om hjælp. Mange leverandører af energivenlige løsninger kender til både ordningen og ansøgningsprocessen og nogle leverandører har endda selv aftaler med energiselskaberne. Har leverandøren allerede selv en aftale med energiselskabet, behøver du ofte slet ikke at foretage dig noget, men vil blot se energitilskuddet, som et nedslag på din slutregning.

Håndværkeren kan i samme forbindelse vejlede dig til at finde de løsninger, som kan sikre dig de største besparelser på varme- eller elregningen.

Tilskud til nybyggeri?

Nybyggeri er ikke dækket af energitilskudsordningen, men enkelte energiselskaber yder et tilskud, såfremt at den nye bygning har et lavere energiforbrug end de gældende krav i Bygningsreglementet eller lokalplaner. Du kan derfor med fordel kontakte dit energiselskab for at høre nærmere om de yder tilskud til nybyggeri.

Har du spørgsmål vedrørende tilskud?

Har du spørgsmål omkring tilskudsordningen eller blot en kommentar, er du meget velkommen til at skrive en kommentar i kommentarfeltet.

Har du spørgsmål til indberetning af dit energitilskud, så kan du muligvis også finde svar i vores sektion med ofte stillede spørgsmål (FAQ) -->

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

646 Kommentarer

 1. Hej Energihjem

  Når jeg prøver at udfylde ansøgning om tilskud til energiforbedring (https://energihjem.energisparepartner.dk/privat/) beregnes ingen besparelser for det jeg opretter?
  Er puljen fro 2020 tom?

  mvh Anders

 2. Vi er andelsboligforening i Hvidovre vi skal have renoveret tag og nye vinduer energivenlige 3 lags vinduer.

  Vi har en administrator der siger at tilskud til dette i 2020 er allerede brugt for 2020.

  Kan det være rigtigt, det er en større forbedring til 2500000.- kan det være rigtigt at der ikke er flere penge i denne pulje eller er det noget administrator bilder os ind.

  Hvordan kan man finde ud af om det stadig er muligt at søge når administrator ikke vil bruge tid på det.

  • Hej Ken

   Tak for din kommentar. Jeres administrator har ret i, at flere af de energiselskaber, der tilbyder tilskud er begyndt at afvikle ordningen. I 2021 kommer der dog et nyt energitilskud, som private andelsboligforeninger også kan søge. Det kan du læse mere om her: https://www.energihjem.dk/energitilskud-2021/

   I kan overveje at vente med at renovere til, at I har fået søgt denne pulje. Husk at energitilskuddet ikke gives med tilbagevirkende kraft.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 3. Hej,
  Vi købte hus (fra 2005) i oktober 2019, hvorefter vi finder ud af, at naturgasfyret er vurderet forkert i energimærkningsrapporten (og har faktisk indberettet dette til Energistyrelsen, da vi mener at kunne have fået et afslag i prisen, grundet gammelt fyr).
  Vi vil gerne udskifte fyret og havde egentlig planlagt at udskifte til nyt naturgas (ingen fjernvarme i området), men jeg kan ikke læse nogle steder, om tilskud til udskiftning til nyt naturgasfyr. Det må alt andet lige stadig være en energiforbedring at smide et spritnyt fyr ind, men er det naturgassen det handler om og udfasning af denne?
  Og er det mon smartest at gøre før eller efter nytår 2020/2021 ? 🙂

  • Hej Maiken,
   Mange tak for din henvendelse.
   Det lyder godt nok som en irriterende og ærgerlig sag med jeres energimærkning. Det er rigtigt, at der tidligere har været tilskud til et nyt fyr, men den ordning er ved at blive udfaset. I stedet vil der være tilskud til varmepumper og så er der også afsat en portion penge til en decideret skrotningsordning for fyr. På nuværende tidspunkt er der kun en politisk aftale på bordet og endnu ikke offentliggjort, hvor store tilskuddene vil være. Du kan læse lidt mere her: https://www.energihjem.dk/varmekilder-og-klima-udspil/
   Bedste hilsner
   Maria – Energihjem.dk

 4. Hej,
  Vi er igang med at bygge nyt hus. Er der nogle energitilskud, man bør være opmærksom på at få søgt?

  • Hej Selma,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg er på nuværende tidspunkt ikke orienteret om nogle nye tilskud til nybyggeri. Der findes dog flere former for tilskud til renovering af den eksisterende boligmasse. Jeg vil anbefale dig at tilmelde dig vores nyhedsbrev her: https://www.energihjem.dk/energihjem-og-danske-bank/ I forbindelse med relanceringen af Energihjem vil vi nemlig begynde at sende nyhedsbreve ud igen og kommer der nye tilskud, nye puljer at søge eller lignende vil vi uden tvivl lave en særudsendelse af nyhedsbrevet for at advicere om dette.
   / Maria – Energihjem.dk

 5. Hej
  Vi skal i vores ejerforening skifte fra en-strengssystem til to-strengssystem og muligvis overgå til fjernvarme. Vi har hørt man kan søge tilskud gennem egen kommune, kan det passe og kan man oveni søge tilskud fr energikilden?

  • Hej Nadia

   Tak for din kommentar. Energitilskud kan godt søges af ejerforeingen på udvalgte renoveringer. Dem kan du læse mere om og finde i dette standardværdikatalog: https://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx

   Jeg vil anbefale dig at kontakte en energirådgiver, der skal beregne energibesparelsen for yderligere vejledning. Energitilskud skal ansøges før der renoveres og før materialerne indkøbes. Energitilskuddet kan nemlig ikke søges på bagkant. Ligeledes vil jeg gøre dig opmærksom på at 2020 som udgangspunkt er det sidste år med energitilskud.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 6. Hej
  har en pilleovn (6 mm.træpiller)til opvarmning af vores hus
  kan jeg få energitilskud hvis jeg skifter til luft til luft varmepumpe
  Venlig hilsen
  Torben

 7. Laila Møller Povlsen - Svar

  Hejsa
  Vores sommerhus brændte i maj 2019 og vi har fået bygget et nyt hus op, hvor vi har fået varmepumpe istedet for brændeovn og olie radiatorer – isolering fra 50 mm til 220 – 1 lags vinduer til 3 lags
  Er det noget man kan søge tilskud til…det nye hus blev førdigt nov 2019.

  Hilsen Laila

  • Hej Laila,

   Tak fordi du skriver ind til os. Som udgangspunkt skulle I have kontaktet et energiselskab før I begyndte at energirenovere. Derfor kan der være usikker om, om I kan få tilskud nu. I første omgang bør I kontakte et energiselskab, for at høre dem ad om mulighederne. Det kan jo være de kan hjælpe jer, selvom I allerede har et færdigt bygget hus.

   Jeg håber, at I kan bruge mit svar.

   Med venlig hilsen

   Ida – Energihjem.dk

 8. Hej kan man få tilskud hvis man udskifter sin gamle varmtvandsbeholder ud til en ny
  Og hvor skal man evt søge på forhånd tak

 9. Jette Kragelund Madsen - Svar

  Hej
  Jeg vil lige høre, Vi har lige fået lagt fjernvarme ind, da det var et krav, men ingen har fortalt vi kunne få tilskud, og vi havde naturgas før det. Syntes ikke det er ok man ikke får noget at vide, når man måske kunne få tilskud på det.

  • Hej Jette

   Desværre kan man ikke få energitilskud med tilbagevirkende kraft. Du kan dog få håndværkerfradrag til “udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits” – det kan du læse mere om på Skats hjemmeside her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 10. Hej,

  Vi har to ejendomme som vi lejer ud ( vi er et firma ), kan vi også søge energitilskud til efterisolering, vinduer/døre, skift fra oliefyr til luft/luft varmepumpe?

  Med venlig hilsen
  Ulla

 11. Ved omlægning fra radiatorer til intelligent styret gulvvarme (Danfoss link), vil man da være berettiget til “udskiftning af radiatorventiler” og/eller “intelligent varmestyring”?

 12. Jeg har købt en ejendom og har haft den som en flexbolig siden 2012. Men nu planlægger jeg at udskifte et gammelt brændefyr (Vegas 25) med et moderne træpillefyr Blackstart 16kW og efterfølgende at flytte ind som fastboende. Ejendommen er på 202m2 (grund 1211m2) og der er normalt blevet brugt 35m3 træ samt el til varmt vand om sommeren.

  Mit spørgsmål er så, om jeg kan søge om energitilskud som et helårshus. Med flexbolig tilladelse må man godt bo i huset hele året og alle afgifter, renovation osv. er ganske som en alm helårsbolig. Altså kan jeg blot flytte fast ind, når pillefyret er installeret og mit andet hus, hvor jeg ellers har boet fast, er solgt.

  Jeg når ikke at flytte helt fast ind før den nye installation starter, da jeg planlægger at starte på arbejdet med det nye pillefyr allerede her til foråret. Dog har jeg hele tiden boet 3-4 dage om ugen på ejendommen.

  Så spørgsmålet er om energitilskud til en flexbolig er beregnet efter sommerhus reglerne eller helårsreglerne? Jeg kan ikke rigtigt finde nogle faste regler på nettet omkring dette emne med flexbolig. Kommunen regner en flexbolig som helårsbolig uden bopælspligt. Renovationsfirmaet Refa regner også en flexbolig som en helårsbolig og man kan altså ikke have den billigere rate, som gælder for sommerboliger.

  • Hej Jens Johan

   Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale, at du tager direkte kontakt til det energiselskab, som du ønsker at søge tilskud hos med dit spørgsmål. Vi har lavet en liste med energiselskaberne, der tilbyder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/. De vil kunne hjælpe dig godt videre.

   Husk, at du skal ansøge om energitilskud inden arbejdet udføres og materialerne indkøbes.

   Bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 13. Hej,
  jeg har lige set kontant på Dr og har virkelig bange anelser om at den producent som leverede mine lavenergi vinduer kunne være så fræk at anmode om mit energi tilskud uden at meddele mig det og uden at give mig et nedslag i prisen. Han har vist en ulden kant ved levering og betalingsbetingelser så hvordan kan jeg tjekke om der er en ansøgning på mine vinduer og min adresse?
  Mvh
  Sofia

  • Hej Sofia,
   Du bør spørge den leverandør, som står for vinduesudskiftningen om der er ansøgt om energitilskud. Du kan også se på dit tilbud / faktura, om der er skrevet noget om et energitilskud. Det er et krav, at der søges om energitilskud inden vinduerne ordres og det lyder ikke som om, at du selv har stået for energitilskud, så kan det kun være leverandøren, der har søgt – såfremt der er søgt om energitilskud til din energirenovering. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle, der får søgt energitilskud i tide og processen er bøvlet. Derfor er der nogle, der lader være med at søge om energitilskud og særligt på vinduer er der flere, der springer over, fordi energitilskuddet til netop vinduer ikke er så stort, som det er på eksempelvis isolering og nye varmekilder.

   Bedste hilsner
   Maria – Energihjem.dk

 14. Hej

  Vi skal til at efterisolere indvendigt (45 mm isolering) på nogle ydervægge i vores træhus. Jeg kan ikke se, at dette fremgår som en mulighed i standardværdigkataloget. Er det muligt at søge tilskud til dette?

  Og vi udskifter en elvandvarmer til solvarme – kan vi søge tilskud til det?

  Vh. Sidsel

  • Hej Sidsel

   Tak for din henvendelse.

   Du kan godt ansøge om energitilskud til isolering af ydervægge, hvis opgaven opfylder kravene i værdikataloget. Af værdikataloget fremgår også tilskudsmuligheder på solvarme, hvis varmtvandsbeholderen er opvarmet med en kedel fra 1978 eller nyere (også med el). Du kan ansøge om energitilskud gennem et af de energiselskaber, der giver et tilskud til energirenoveringer. Du kan se en liste over elselskaberne her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/. Jeg vil anbefale, at kontakt dit elselskab for yderligere informationer, og husk, at du skal ansøge om energitilskud inden arbejdet udføres og materialer indkøbes.

   Bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 15. Hej. Vi er I gang med udskiftning af vores tag, 270 m2 I alt. Da håndværker får taget af er der ingen isolering, kun 100 mm mellem loft og tagkonstruktion. De efterisolerer nu med 200 mm overalt, kan vi nå at få tilskud? Vi har ingen adgang til loftrum nogen steder og har ikke vidst noget om det før der blev åbnet nu ovenfra.

 16. Hej
  Jeg har købt nye vinduer og døre til hele huset. Montere dem selv. Kan jeg stædig få tilskud og hvordan gør jeg.

  • Hej Michael

   Tak for din henvendelse. Det er desværre ikke muligt at få energitilskud med tilbagevirkende kraft. Energitilskuddet skal nemlig søges inden renoveringen påbegyndes og inden materialerne indkøbes.

   Bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 17. Jesper Nørskov Søndergaard - Svar

  Hej

  Først og fremmest tak for en rigtig god side, der giver et godt overblik over energitilskud og håndværkerfradrag – det havde vi brug for 🙂

  Jeg har lige et enkelt spørgsmål:

  Vi har netop købt hus med overtagelse i midten af april.
  Hvornår kan vi begynde at søge om energitilskuddet?
  Skal vi vente til efter overtagelsen eller kan vi søge med det samme, så vi kan gå i gang med renoveringen umiddelbart efter overtagelsen.
  (Vi kan sagtens få lov til at komme ud til huset og tage billeder og hvad der ellers kræves af dokumentation).

  • Hej Jesper,

   Mange tak for din henvendelse og feedback på siden. Dejligt, at du fandt den information du søgte efter! Jeg vil mene, at I godt kan søge energitilskud allerede nu, så længe I har den nødvendige dokumentation. Jeg vil dog anbefale, at I tager kontakt til det energiselskab som I vil søge tilskud hos, så de kan fortælle jer nærmere om behandlingstid og procedure. Det vigtigste er som sagt, at I ikke køber materialer eller påbegynder renoveringsprocessen, før I har modtaget godkendelsen.

   Tillykke med huset og god renoveringsproces.
   /Nynne – Energihjem.dk

 18. Goddag

  Jeg synes jeg læste et sted at kolonihavehuser er i sammeklasse som sommerhuse, så længe det er et kolonihavehus med overnatningsmuligheder (altså ike en nyttehave). Jeg snakkede med en håndværker som sagde, at det ikke var helt rigtigt.

  Jeg har en kolnihavehus hvor jeg bor fra marts til november, hvor jeg skal have installleret en varme-luft pumpe. Er det noget jeg kan få tilskud til?

  • Goddag 🙂
   Tak for din henvendelse.
   Håndværkerene har desværre ret – af standardværdikataloget, som Energistyrelsen står bag, fremgår det at tilskud til varmepumper udelukkende gives til sommerhuse (BBR anvendelseskode 510).
   / Maria – Energihjem.dk

 19. preben drachmann møllevaNGSVEJ 10 8940 S V RANDERS - Svar

  hej jeg står over for at der kommer fjarnvarme her til byen hvad kan jeg få i tilskud for at skifte mit gamle oliefyr ud det er 1978 og hvor skal jeg søge mange tak hvis i vil hjælpe mig

 20. Hej, Vi bor i en 92 m2 ejerlejlighed i stueetagen. Her er meget koldt og jeg er blevet oplyst ( fra andre beboere) at der ikke er isolereret (eller isoleret ordenligt) imellem stuelejligheden og tørrekælderen nedenunder.
  Bestyrelsen siger de ikke er bekendt med dette, hvordan kan jeg få dette undersøgt? Hvad siger loven om isolering mellem stuelejlighederne og fælles tørrekælder? Hvis det er mangelfuldt, vil foreningen i så fald kunne få/søge tilskud eller?
  VH Eva

  • Hej Eva,

   Tak for din henvendelse. Jeg har forhørt mig hos et isoleringsfirma fra vores leverandørnetværk. Han fortæller, at undersøgelsen af, hvorvidt der er isolering skal ske ved, at foreningen får en fagmand ud, som skal lave borerprøver. Man borer simpelthen et hul fra tørrekælderen og tjekker, hvorvidt der er lerindskud og et lag af brædder, som gør det muligt at isolere. Hvis der er 8-10 cm hulrum vil det være muligt at isolere etageadskillelsen.

   I forhold til energitilskud vil jeg anbefale, at du tager kontakt til det energiselskab, som du/I vil søge tilskuddet hos og hører dem, hvorvidt foreningen kan søge tilskud til den slags isolering. Der spiller nemlig flere elementer ind i vurderingen af dette. Jeg ved dog, at der ikke gives tilskud til isolering af ‘almindelige’ etageadskillelser i foreninger.

   Du er velkommen til at udfylde denne formular, hvis du ønsker tre uforpligtende tilbud på isoleringsopgaven: https://www.energihjem.dk/tilbud/

   Bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 21. Hej.
  Jeg har en skole som gerne vil have skiftet de gamle lysstofrør med nye led paneler.
  Som jeg har forstået så kan jeg søge om tilskud på dette. Korrekt?
  hvor meget tilskud kan jeg få?

  • Stefan Sander Grods - Svar

   Hej Morten,
   Tak for henvendelsen. Det er korrekt, at du kan søge tilskud til udskiftningen af de gamle lysstofrør. Du skal dog være opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet, inden renoveringen er igangsat og materialerne er indkøbt. Hvis du vil vide, hvor meget I kan få i tilskud og hvilke muligheder der er, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt til et energiselskab. Du kan her finde en liste med selskaber, der giver energitilskud: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/

   God dag.

   Venlig hilsen,
   /Stefan – Energihjem.dk

 22. Hej !
  Jeg har søgt og fået forhåndsgodkendelse fra HMN på tilskud til at indføre Gas og opsætte et kondenserende Gasfyr. Gasfyret erstatter et gammelt oliefyr. Gasfyret er 4 år gammelt og købt for kr. 3.500,- af en privat som var blevet pålagt fjernvarme.
  Nu det Gasfyret installeret af et autoriseret VVS firma og godkendt. Faktura på det udførte arbejde er indsendt sammen med en kopi af kvitteringen fra sælger af gasfyret.
  Jeg får nu besked på, at man ikke vil give tilskud, da fyret ikke er nyt.
  Mit spørgsmål er derfor: Er det et krav, at gasfyret skal være nyt for at man kan modtage tilskud?

  • Stefan Sander Grods - Svar

   Hej Ole,

   Tak for henvendelsen. Når man får en forhåndsgodkendelse, kan kravene godt variere alt afhængigt af, hvem du har fået din forhåndsgodkendelse hos. Altså kan HMN, hvor du har fået din forhåndsgodkendelse, godt have særlige krav til, hvorvidt dit gasfyr skal være nyt eller ej.

   Jeg håber, det var til en hjælp.

   /Stefan – Energihjem.dk

 23. Hej
  Er der nogle krav, som skal være opfyldt, før udskiftning af tag på en ejendom kan berettige til tilskud? F.eks. at man skal efterisolere eller at den isolering, som lægges i det nye tag, er tykkere end den nuværende isolering (evt. x-antal % tykkere)? Kan energiselskaberne have forskellige krav til dette?
  MVH Mette

  • Hej Mette,

   Tak for din henvendelse.
   I har pligt til at efterisolere taget, som renoveres, hvis det er rentabelt for energibesparelsen i bygningen.
   I den forbindelse er der nogle helt særlige krav til tykkelsen på isoleringen. Uanset om I isolerer taget inde- eller udefra, så er der et krav om 300mm isolering. Det betyder, at I er forpligtet til at efterisolere taget, hvis jeres nuværende tag eksempelvis kun har 100mm isolering.

   Energiselskaberne har ens krav til dette.

   Jeg håber, det var til hjælp.

   Godt nytår,
   /Stefan – Energihjem.dk

   • Hej Stefan
    Tak for dit svar – og godt nytår til dig også.
    Vi har fået foretaget en rentabilitetsberegning som siger, at efterisolering ikke er rentabel/nødvendig. Vi har ikke truffet endelig beslutning endnu, men er i tvivl om et nyt tag uden efterisolering berettiger til tilskud fra energiselskaberne?
    MVH
    Mette

 24. Hej
  Jeg står overfor at skal have have nyt tag og facadade renoveret mit hus.
  Hvis jeg sørger om tilskud nu hvornår kan jeg så forvente at have en forhåndsgodkendelse ?
  Når jeg så har fået en godkendelse hvor længe gælder den så ?
  Venlig hilsen Ib

  • Hej Ib,
   Tak for din henvendelse.
   Der plejer kun at gå omkring 24 timer før du får din forhåndsgodkendelse.
   Forhåndsgodkendelsen gælder som minimum i et år. Ofte er der mulighed for forlængelse, hvis dette er et behov.
   /Maria – Enerighjem.dk

 25. Jeg glemte at høre om kontrolleret ventilation/varmegenvinding. Jeg installerede i mit tidligere hus nogle varmegenvindings-ventiler, som er en ventil der monteres direkte i ydervæggen. Den genvinder varmen og har en effektivitet på op til 97 %.
  I mit nye hus er der blot nogle ventilationsriste lige ud til det fri. Kan man få tilskud til udskifte til ventiler med varmegenvinding?
  Jeg skal lige bemærke at jeg udfører det håndværksmæssige selv, og som privatperson.

  • Hej P.B.

   Her får du lige et samlet svar på dine henvendelser omhandlende energitilskuddet.
   Du kan godt søge energitilskud på konvertering fra oliefyr til varmepumpe. Ligeledes kan du også få tilskud til energiruder. Jeg kan ikke finde tilskud til ventilerne, men tilskud gives til installation af et nyt ventilationsanlæg med mekanisk ventilation og varmegenvinding. Du kan se standardværdierne for energibesparelser i dette katalog:http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx

   Der gives IKKE energitilskud til hulmursisolering længere.

   Du må gerne udskifte selv. Tag så gode billeder som muligt, da der skal vedhæftes billededokumentation af de eksisterende ruder og installationer og de energiforbedrende tiltag. HUSK at du skal ansøge om energitilskud inden du indkøber materialer og udfører arbejdet. Du kan ansøge om energitilskud via denne formular på Energihjem.dk: https://www.energihjem.dk/indberet/

   God fredag!
   /Nynne – Energihjem.dk

 26. Mit nyerhvervede hus har en del gamle termoruder. Selve karmene og rammerne er ganske fine og tætte. Kan jeg få tilskud til at skifte selve ruderne til energiruder ?
  Jeg har forstået at man skal kunne fremvise billeddokumentation, men idet jeg jo kun udskifter selve ruden kan det jo være vanskeligt at se denne udskiftning på et foto….
  Ydervæggene er hulmure med 75 mm isolering og kunne godt tåle en efterisolering. Det kan gøres ved en udvendig isolering på 100 mm.
  Taget skal skiftes, og der så her er en mulighed for at efterisolere skråvæggene med 150 mm isolering, så den samlede isolering bliver 300 mm.
  Det skal lige bemærkes at jeg selv vil udføre arbejdet. Jeg har ikke længere firma, så jeg gør det som privat. Hvordan ser det så ud med tilskud? Og hvis der er mulighed for tilskud, hvor skal jeg så søge det?

 27. Jeg tænker at udskifte mit gamle oliefyr fra 1965 til en af markedets bedste luft/luft varmepumper. Jeg har tidligere monteret varmepumper, men er nu pensionist. Kan jeg få tilskud til varmepumpen, hvis jeg selv står for bortskaffelse af oliefyr med videre, og installation af varmepume?

 28. Hej
  Jeg har planer om at skifte vores 45 år gamle termovinduer ud med nye Rationel vinduer. det drejer sig om 13 stk. vinduer.
  Kan jeg søge tilskud til udskiftning af disse vinduer ?
  Og hvordan kommer jeg igang ?
  På forhånd tak

  mvh
  John Hansen

  • Hej John,
   Ja. Det kan du godt søge om energitilskud til. Du skal huske at søge om tilskud før vinduerne bliver ordret – ellers kan du ikke få tilskud. Du kan søge online hos en lang række selskaber. Se en liste her over selskaber, der giver tilskud: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   De fleste steder vil bede dig om billeder af vinduerne før og efter – så dem kan du allerede tage billeder af nu.
   God fornøjelse med projektet.
   /Maria – Energihjem.dk

 29. Hej,
  Vi har en 30 år gammel Nilan VGU, som suger luft fra rummene og opvarmer vandet, og den står for at skulle udskiftes. Jeg kan ikke helt finde den type anlæg i oversigten og vil høre om man kan søge om energitilskud til indkøb/udskiftning?

 30. hej jeg skal have skiftet mine vinduer i en del af huset, det dreje sig om 5 vinduer der skal skiftes tilsammen udgør de cirka 8 kvadratmeter
  kan det være rigtigt at jeg kun kan opnå at få et tilskud på under 500 kr.

 31. Hej. Jeg har et pillefyr på nuværende tidspunkt, men vil gerne skifte til varmepumpe for at slippe for alt svineriet. Er det muligt at få energitilskud til konverteringen? Mvh Tomas

  • Hej Thomas,

   Tak for din henvendelse. Jeg kan desværre ikke finde konvertering fra pillefyr til varmepumpe i Energistyrelsens standardkatalog. Jeg vil anbefale at du hører den leverandør, som skal udskifte pillefyret om der gives tilskud. Du kan også forsøge at kontakte nogle energiselskaber for at høre om de giver dig tilskud til din udskiftning.

   Bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 32. Hej. Vi bor på en bevaringsværdig gård fra 1863, hvor staldlængerne har de originale smedejernsvinduer. Vi har netop haft besøg fra kommunen fordi vi går med tanker om at indrette en café, butik og ferielejligheder i de tomme staldbygninger. Kommunen oplyste os, at vi pga. bevaringsværdien, kun måtte udskifte jernvinduerne til større jernvinduer med forsatsruder men ikke moderne vinduer.

  Mit spørgsmål er derfor om der ydes energitilskud til etablering af disse forsatsvinduer.

  Mvh. Christel Friedl

  • Stefan Sander Grods - Svar

   Hej Christel,

   Tak for din henvendelse. Det korte svar er – ja, der bliver givet energitilskud til etablering af forsatsvinduer.
   Du skal dog være opmærksom på, at det er alfa og omega, at du søger om tilskud til din energirenovering, inden renoveringen sættes i gang. Du kan læse mere om forsatsvinduer på siden her – https://www.energihjem.dk/forsatsvinduer/

   Rigtig god dag!
   /Stefan – Energihjem.dk

 33. Hej!
  Vi skal til at skifte fra oliefyr til varmepumpe og vil i den forbindelse søge tilskud. Samtidig er vi er i gang med at renovere vores badeværelse og vil sætte et nyt og energibesparende vindue i. Om et par måneder vil vi gøre det samme i vores køkken. Kan vi søge tilskud til vinduerne?
  Mvh Cecilia

  • Hej Cecilia,

   Tak for din henvendelse. Du kan godt søge tilskud til nye energibesparende vinduer. Du kan med fordel oprette flere sager når du ansøger om tilskud – på den måde kan du få tilskud, som energirenoveringerne løbende udføres. Du kan ansøge om energitilskud via denne formular på Energihjem.dk: https://www.energihjem.dk/indberet/

   Husk, at ansøge om energitilskud før, I udfører arbejdet og indkøber materialer.

   Bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 34. Vi ejer en erhvervsejendom
  Et vindue og dør parti i ejendommen er ved at smuldre og skal udskiftes med en energi besparende enhed

  Gives tilskud til dette?

  Og i bekræftende fald hvor meget?

 35. Hej
  Hjælp!!
  Vi overvejer at få vores gamle hus fra 1930 hulmurs isoleret, men kan se at energi tilskud er sat i ro i ca. 3 måneder, kan vi søge og isolere nu og så få tilskud senere eller skal vi vente til tilskuddet starter igen for at få det.

 36. Hej
  Vi er gået i gang med en total renovering.
  Jeg var ikke klar over, at jeg skulle søge tilskud inden.
  Kan det så ikke lade sig gøre nu???

  Mvh. Per.

  • Hej Per,

   Tak for din henvendelse. Det er desværre ikke muligt at få energitilskud med tilbagevirkende kraft. Energitilskuddet skal nemlig søges inden renoveringen påbegyndes og materialerne indkøbes. Men måske dit total renoverings-projekt indebærer ‘energirenoveringer’, som du kan få håndværkerfradrag på? Håndværkerfradrag indberettes på SKATs hjemmeside. Al information om håndværkerfradraget, og hvad det dækker over kan du se her: http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   God dag og god påske!

   Bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

 37. Kære Energihjem

  Tak for en rigtig fin hjemmeside – meget informativ og gode forklaringer.

  Vi står for at skulle renovere et badeværelse. Det er en tilbygning på hjørnet af huset til den oprindelige grundplan, og det er meget svært at varme op med den lille fjernvarmeradiator derude (vi har suppleret med elvarmeblæser). Under badeværelset er der en krybekælder uden isolering. Vi planlægger at isolere kælderen, lægge vandbåren gulvvarme, lave en god vådmembran og muligvis isolere ydervæggene.

  Indtil videre har vi indhentet tilbud fra vvs’ere men hverken skrevet kontrakt eller købt materialer.

  Vil der være mulighed for at søge tilskud til ovenstående?

  På forhånd tak,

  Jacob

  • Hej Jacob,
   Mange tak for din kommentar.

   I kan godt indhente energitilskud til isolering af krybekælderen og ligeledes isolering af ydervæggene. De to andre arbejdsopgaver er jeg ikke bekendt med, at der skulle være energitilskud til.

   /Maria – Energihjem.dk

 38. Kan man få tilskud hvis man river et ældre hus ned? – Vi står med et hus fra 50’erne, som enten skal totalrenoveres, eller, nok mere sandsynligt, rives ned. kan man søge tilskudene, hvis man river det hele ned? – Hvis ikke hvor går grænserne?

  Tak for alle informationerne, storslået site i har!

  Martin

  • Hej Martin,

   Tak for din henvendelse. Det glæder os, at informationerne har været brugbare!
   Hvis vi taler om en totalrenovering af huset i form af tagudskiftning, facaderenovering eller blot en efterisolering, så er der er tilskud at hente.
   Desværre er der ikke tilskud at hente til nybyggeri.

   Du kan altid søge om tilskud, hvilket jeg vil anbefale dig at gøre.
   Du kan indberette og søge om tilskud på dette link – https://www.energihjem.dk/indberet/

   Det er dog vigtigt, at du søger om tilskuddet før renovationen er startet og før materialerne er købt.

   Jeg håber det var til hjælp.

   Venlige hilsen,
   /Stefan – Energihjem.dk

 39. Jeg ansøgte om tilskud til en række energiforbedrende tiltag ifm. renovering af mit hus. Jeg fik bevilget ca. 20.000,-
  Da det har været en lang og omfangsrig proces, er alle de enkelte tiltag først færdiggjort ca. 10 måneder senere. Nu oplyses jeg så, at hele tilskuddet er udløbet, da der kun bevilges 6 måneder til arbejdet, uanset at visse af arbejderne har været færdige i et stykke tid. Det har ganske enkelt ikke været muligt at færdiggøre alle disse arbejder på 6 måneder.
  Måske I skulle prioritere, at der oplyses bedre om udløbsfristen. Det kunne nærmest se ud som om nogle elselskaber spekulerer i at folk ikke er opmærksomme på den. I min kvitteringsmail står der intet om 6 mdr. frist.

  • Hej Anders,
   Mange tak for din besked. Jeg giver dig helt ret i, at det er lidt af en jungle at finde rundt i regler for tilskud og diverse deadlines hos de forskellige selskaber.
   Det lyder som en rigtig ærgerlig situation du er havnet i hos det pågældende selskab.
   Vi vil gå videre med dit input omkring mere information om indkøbsfristen går vi videre med.
   /Maria – Energihjem.dk

 40. Jeg har hørt at man kan få fx udskiftet sin nuværende varme kilde med et luft til vand anlæg, man skulle så betale 15.000,00 kr., resten af anlægget lises, med en betaling på 6000,00 kr om året? Kan i give mig oplysninger om dette? Hvor skal man i så fald søge?
  Min varme er el via luft til luft, som for det meste kun bruges når jeg ikke er hjemme, jeg kan ikke opholde mig i nærheden af den, da jeg føler luften er ubehagelig. Derfor bruger jeg brændeovnen rigtig meget. Jeg ønsker en mere stabil varmekilde, der er ikke mulighed for fjernvarme ol, her i byen (lille landsby).
  Jeg kan læse at energi tilskud beregnes via det nuværende forbrug, indgår der også brænde/briketter?
  Derudover vil jeg skifte de fleste vinduer nogle gamle, en glas m fortsats ruder og et par døre, der skal sættes varmevæg op i stuerne, hvordan beregnes varmebesparelsen på dette?? Hvor findes der oplysninger på beregning og indgår disse beregninger i varmebesparelsen og tilskud til dette?
  Da jeg ikke har råd til alt på en gang, kan jeg søge tilskud flere gange? Jeg har forsøgt at minimere mit el forbrug så meget at jeg ikke pt bruger huset fuld ud mit faktiske forbrug ville være højre end det på nuværende tidspunkt er. Er der yderlige mulighed for tilskud for enlige, pensionister ( da de fleste energibesparelser er ret dyre når der kun er en betaler over 18 år)? Tak for en god side med mange fine svar på folks spørgsmål.

  • Hej Jette,

   Mange tak for din henvendelse. Du kan godt søge om energitilskud til konvertering til en ny varmekilde, eksempelvis opsætning af en luft/vand-varmepumpe. Det er blot vigtigt, at du sørger for at søge om tilskud inden du går i gang med at indkøbe materialer og udfører arbejdet. Vi har ikke noget at gøre med leasing-aftaler til varmepumper, her vil jeg anbefale dig at du går i dialog med nogle varmepumpefirmaerne og hører, hvad de kan tilbyde dig.

   Du kan også søge om energitilskud til udskiftning af vinduer, ruder og døre til mere energirigtige modeller. Du kan se dine energibesparelser i vores katalog: https://www.energihjem.dk/indberet/, både i forhold til varmekilde og udskiftning af vinduer, ruder og døre. Via denne formular kan du også ansøge om energitilskud via Energihjem.dk.
   Du kan godt ansøge om energitilskud over flere omgange. Du opretter blot en ny sag og så vil vores energivejleder behandle den derefter, men der gives dog ikke særlige tilskudsmuligheder til enlige pensionister, desværre.

   Det er som sagt vigtigt at du ansøger om tilskud før end du køber materialer og før arbejdet udføres.
   Har du konkrete spørgsmål til din ansøgning er du meget velkommen til at sende os en mail på: [email protected]

   Jeg håber det var til en hjælp.
   Med venlig hilsen
   /Nynne – Energihjem.dk

 41. Hej

  Jeg har ansøgt og fået godkendelse til bl.a. rørisolering på loftet, men fik senere at vide at Rockwool at der var isoleret nok, og derfor valgte jeg at isolere for mindre end det søgte. Nu får jeg så at vide at så kan jeg ikke få tilskud til det jeg trods har isoleret . Kan det være rigtigt ?

  • Hej Uffe,

   Tak for din henvendelse. Jeg kan se at du har indsendt en sag til os. Du må derfor meget gerne sende dine spørgsmål til os på [email protected], så vores energikonsulent kan se nærmere på dem og give dig nogle konkrete svar.

   Det ser ud til at der skal justeres nogle tal i din faktura /ansøgning svarende til det ansøgte antal meter rør. Men du må meget gerne sende en mail, så vi kan hjælpe dig videre med din sag.

   God dag.

   Med venlig hilsen
   /Nynne – Energihjem.dk

 42. Jeg skal til at isolerer mit gulv med 40 cm flamingoplader hvor der i forvejen er krybekælder. Huset er en privat bolig og er fra år 1911
  Min opvarming består at et træpillefyr.
  Er der mulighed for at søge energitilskud?

  • Hej Gert,

   Tak for din henvendelse. Du kan få energitilskud til stort set alle former for isoleringsopgaver – også gulvisolering. Det er dog vigtigt at du søger om energitilskud før du køber materialer, modtager tilbud osv. På Energihjem.dk kan du beregne og og ansøge om energitilskud: https://www.energihjem.dk/indberet/.
   Her kan du ligeledes se, hvilke forudsætninger der er for gulvisolering.

   God dag.

   /Nynne – Energihjem.dk

 43. Kan man få energitilskud med tilbagevirkende kraft? Mine svigerforældre har fået installeret varmepumpe i både boligen og sommerhuset uden at vide der var noget energitilskud.

 44. Mit hus der kun er 16 år gammelt, og ellers nogenlunde velisoleret. Har nu tætningslister der ikke fungerer.
  I mit store soveværelse, kan jeg på kolde dage, ikke få temperaturen over 16-18 grader. Dvs når radiatoren står på max.
  Når man nærmer sig vinduerne, de der meget koldt.

  Kan man søge tilskud til udskiftning af tætningslister til vinduer og døre?
  Vh.
  Ann

  • Hej Ann

   Tak for din henvendelse. Det lyder som nogle forholdsvis kolde stunder i dit hus, selvom varmen er i vejret. Angående tætningslister, så kan du godt få energitilskud på tætningslister til vinduer og døre. Du kan nemt, hurtigt og online søge om energitilskud gennem os i Energihjem her: https://www.energihjem.dk/indberet/.

   Husk, det er vigtigt, at du ansøger om tilskuddet før, din renovering begynder og materialer bliver indkøbt.

   Jeg håber, at du med nye tætningslister slipper for at skrue helt op for varmen og samtidig får et behageligt indeklima.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 45. Hej

  Jeg har et gammelt hus på landet, hvor der skal nyt tag på. Desuden nye spær, isolering og tre nye ovenlysvinduer.
  Er der mulighed for tilskud til det.

  • Hej Ulla

   Tak for din henvendelse. Du kan få energitilskud til nogle af dine renoveringer. Du kan ikke få energitilskud på det nye tag og de nye spær, da det ikke umiddelbart er energibesparende renoveringer. Du kan derimod godt modtage energitilskud på isoleringsopgaver og nye vinduer – heriblandt dine ovenlysvinduer. Hvis du samtidig skal have efterisoleret tagkonstruktionen yderligere i forhold til den nuværende løsning, så kan du også få tilskud til dette.

   Husk, at du skal søge om energitilskud før, du køber materialer, modtager tilbud osv. Energihjem.dk tilbyder energitilskud, som udfyldes nemt og hurtigt online: Det vil du kunne ansøge om her: https://www.energihjem.dk/indberet/

   Det er også værd at undersøge, om du samtidig også kan anvende håndværkerfradraget på projektet eller dele af projektet. Al information om håndværkerfradraget kan du se her: http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   Held og lykke med renoveringsprojektet af det gamle hus på landet.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 46. Hej
  Har et halmfyr fra 97 der opvarmer et stuehus på 250 kvm, samt et værksted på 60 kvm. Er der mulighed for tilskud til at udskifte dette med nyt halmfyr?

  • Hej Søren

   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke mulighed for at få energitilskud på din renovering, da det indgår i listen over hvad man kan modtage energitilskud på.
   God fredag!
   /Benjamin – Energihjem.dk

 47. Hej bor i et paracel hus hvor vi har fjernvarme men vores værksted/depot er opvarmet med el nu overvejer jeg at få en varme pumpe op kan jeg få tilskud til den

  • Hej Johnny

   Tak for din henvendelse. Du vil godt kunne på energitilskud på konverteringen til en varmepumpe. Det er vigtigt, du ansøger om tilskud før din renoveringsproces går igang og materialer indkøbes. Herudover kan du nemt og hurtigt online få tilskuddet gennem Energihjem.dk via dette link: https://www.energihjem.dk/indberet/.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 48. Jeg fik nyt tag på fra oktober/november 2016

  Kan jeg få tilskud til dette ?

  Meget stort tag på 380 m2

  • Hej Niels

   Tak for din henvendelse. Det er desværre ikke muligt at få energitilskud med tilbagevirkende kraft. Man skal ansøge om tilskuddet før hele processen begynder og materialer indkøbes. Herudover er det kun på efterisolering af tagkonstruktionen, at man kan få energitilskud til. Dermed kan der desværre i forbindelse med din renovering og dit nye tag ikke ansøges eller modtages energitilskud.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 49. Tak for oplysende hjemmeside.
  I 2016 har jeg konverteret fra elvarme til fjernvarme i mit parcelhus og også modtaget energitilskud. Processen er forløbet helt problemfrit.
  Nu har jeg så et spørgsmål i forbindelse med håndværkerfradrag i 2016. Jeg kan ikke umiddelbart se, om håndværkerudgifterne i forbindelse med konverteringen er fradragsberettiget. Det fremgår ikke af listen fra Skat.
  Kan I være behjælpelige.

  Med venlig hilsen og på forhånd tak
  Kirsten

  • Hej Kirsten

   Tak for din henvendelse og de postive ord om hjemmesiden. I forbindelse med din forespørgsel vil jeg mene, at du godt kan få håndværkerfradrag på etablering af fjernevarme, da du skifter til en ny og mere energivenlig varmekilde. Uden at kunne svare endegyldigt på det, vil jeg derfor samtidig anbefale, at du tog kontakt til SKAT, som vil kunne give dig et korrekt svar, så fradraget kan blive udnyttet.

   Jeg håber, at dette var til en lille hjælp.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 50. Hej jeg har gennem de sidste 10 år fået skiftet alle vinduer og døre i huset 21vinduer +2 døre+ 1 elgarageport og 1 skydedør.
  Det er den lokale tømmermester der har udført arbejdet. Valget af ham var pris og let at komme i kontakt med hvis der var noget galt.
  Jeg har benyttet mig af håndværker bidrag men er først i skrivende stund blevet klar over energibidrag.
  I januar 2016 fik jeg 2 døre og en skyde/terrasse dør isat, og det er først nu det er helt færdigt
  Mit spørgsmål er, kan jeg slet ikke få noget energibidrag?

  • Hej Peter,

   Mange tak for din henvendelse. Det er desværre ikke muligt at få energitilskud med tilbagevirkende kraft. Det er rigtig ærgerligt, men det er sådan reglerne er udarbejdet fra Energistyrelsens side. Vi har derfor ikke mulighed for at hjælpe med energitilskud til dig, da det ikke er tilladt.

   Jeg beklager, at vi ikke kan være mere behjælpelige.

   /Maria – Energihjem.dk

 51. Hvad med almene boliger ?

  • Hej Helle,

   Mange tak for din kommentar. Alle kan få tilskud til energirenovering, både private, offentlige og erhverv. Almene boligforeninger kan også få energitilskud 🙂

   Bedste hilsner
   Maria – Energihjem.dk

 52. Tak for en informativ blog. Vi skal til at renovere et gammelt hus, hvor der for 3 år siden blev blæst papiruld i etageadskillelsen med energitilskud. Er der mulighed for at få tilskud igen, hvis vi sænker lofterne i stueetagen og isolerer op imod det gamle loft med f.eks 200 mm ekstra?

  Mvh Henrik

  • Hej Henrik,

   Mange tak for din kommentar. Ja, I kan godt få energitilskud til flere forskellige former for energirenovering. At der er blevet hulmursisoleret for nogle år siden spænder ikke ben for, at I også får energitilskud til isolering af loftet.

   Bedste hilsner
   Maria – Energihjem.dk

 53. Hejsa.

  Rigtig god side med meget brugbar info.
  Nu har jeg renoveret hele min 1. sal med alt og er blevet noget skuffet over at have erfaret at jeg kunne få tilskuddet som privat og ikke hvis jeg havde en håndværker til at udføre det.

  Desværre kommer den information bare ikke ud fra håndværkerne og til den private.

  Mvh René

 54. Hej.
  Kan man få tilskud for at konvertere fra el radiatorer til pillefyr. ?
  Mvh Brian

  • Hej Brian.

   Tak for din henvendelse. Der gives desværre ikke energitilskud på konverteringer til pillefyr.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 55. Hej.
  Kan man på tilskud til varmepumpe i sommerhus i Sverige?
  mvh Henning Østergaard

  • Hej Henning

   Jeg mener at tilskudsordningen også gælder ved sommerhus i Sverige. Jeg ved i hvertfald at håndværkerfradrag gælder sommerhuse i udlandet.
   Du er velkommen til at beregne og ansøge om tilskud gennem vores formular: Indberetning af energitilskud
   Jeg vil dog gøre dig opmærksom på at hos Energihjem.dk benytter vi Energistyrelsens standardværdikatalog til at beregne omfanget af energirenoveringen og dermed også størrelsen på energitilskuddet. Standardværdikataloget tager udgangspunkt i en bolig, som er større end 80 kvadratmeter. Er din bolig mindre end 80 kvadratmeter, så kan vores system desværre ikke håndtere din energirenovering.

   /Nynne – Energihjem.dk

 56. Kan jeg få energitilskud til udskiftning af oliefyr til luft til vandvarmepumpe i mit sommerhus, og ca hvor meget

 57. Hej.
  Vi har fået en ny og meget miljø rigtig brændeovn i forhold til den gamle. Er der noget tilskud til det?

  • Hej Lars

   Tak for din henvendelse, men det er desværre ikke muligt at modtage tilskud, da i allerede har fået brændeovnen. Man kan nemlig ikke ansøge om energitilskud med tilbagevirkende kraft.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 58. Hej med jer
  Tak for en informativ hjemmeside. Jeg står for at skulle skifte gulv i entre og køkken og vil i den forbindelse undersøge muligheden for at etablere gulvvarme. Er det noget man kan få tilskud til?
  Tak 🙂
  Hilsen
  Tine

  • Hej Tine,

   Tak for din henvendelse. Vi er glade for, at du finder Energihjem.dk informativ.
   Du vil desværre ikke kunne få energitilskud på udskiftning til gulv med varme i entre og køkken. Dette skyldes, at det ikke ses som værende en energirenovering, hvor man reducerer ens energiforbrug. I skal dog have held og lykke med projektet.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 59. Hej.

  Sættes der ikke en prioriteringsfaktor på 1,5 ved opvarmning med fra et kulfyrede kraftværk?

 60. Kan jeg ikke få tilskud til isolering af af bjælkelag – etageadskillelse mellem opvarmet kælder og stueplan – fra uisoleret til 200 mm?

  Tak for svaret!

 61. hej
  Jeg skal til at renovere et hus fra 1878.. Hele under etagen er uden isolering, der skal nye vinduer i og der er et gamle fyr.
  Endeligt har jeg tænkt at gør meget selv. Dog ønsker jeg en masseovn ligesom skorsten skal renoveres.
  Jeg er klar til at købe isolering hjem. Hvordan giber jeg de an så jeg kan få til skud?
  Hilsen Aase

 62. Hej

  Kan man få tilskud til konvertering fra gas til fjernvarme, hvis aftalen med fjernvarmeværket er underskrevet, men arbejdet først igangsættes om ca. 6 måneder?

  Mvh
  Sune

  • Hej Sune,
   Tak for din henvendelse.
   Har du undersøgt om dit fjernvarmeselskab ikke allerede står for tilskud? Det er ofte sådan, at har man indgået en aftale med fjernvarmeselskabet om konvertering til fjernvarme, så sørger de selv for tilskuddet. Ellers skal du være velkommen til at skrive herind igen.

   /Maria – Energihjem.dk

 63. Hej
  Er det muligt at få tilskud til energioptimering (fra el til varmepumpe) i en spejderhytte…?

  • Hej Rico,
   Som udgangspunkt kan alle energibesparelser som kan dokumenteres under reglerne i Energispareaftalen udløse tilskud. Det er bygningsejeren som kan søge om tilskud, eller en person/forening som bygningsejeren/ bygningsejerne har givet retten til at søge tilskuddet. Hvis der anvendes selvbetjeningsportaler som vores på: https://www.energihjem.dk/indberet kan der kun indberettes standardværdier.
   En spejderhytte er jo ikke beboelse og falder derfor udenfor anvendelsen af standardværdierne. (Typisk fordi at det ikke er opvarmet til 20 grader over året) Derfor kan der kun gives tilskud, hvis der udføres en specifik beregning af energibesparelsen, som typisk udføres typisk af en energirådgiver eller lign. Du er velkommen til at sende en mail til vores energivejleder på [email protected] for at høre om jeres energirenovering kan udløse et tilskud.

   Bedste hilsner
   Maria

 64. Hej. Kan man få tilskud for at konvertere fra el radiatorer til naturgas

  • Hej Orla,

   Mange tak for din henvendelse. Mig bekendt er der desværre ikke energitilskud til opsætning af nyt naturgasfyr. Får du opsat en varmepumpe er der derimod tilskud.

   /Maria – Energihjem.dk

 65. Forsrgelse
  Jeg bor i helårs sommerhus
  Og har brænde ovn -redeiotator
  Sidste år satte jeg luft luft varmpumte og til gangen og værelserne
  Og tænker nu have luft luft varmpumpe i stuen i stede for at bruge brænde ovnen så meget
  Er det noget man kan søge tilskud til ❓
  Beth

  • Hej Beth,
   Mange tak for din henvendelse.
   Ja. Du kan godt søge om energitilskud, når opsætter en ny varmepumpe. Det er blot vigtigt, at du sørger for at søge om tilskud inden du går i gang med at indkøbe varmepumpen og får den opsat.
   /Maria – Energihjem.dk

 66. Hej.
  Jeg har prøvet og udfylde en formular til a søge om støtte til at facade isoler vores hus, her på siden. Men den kan ikke finde vores BBR også kan den ikke blive sendt er der et andet sted jeg kan søge?
  Mvh ken

  • Hej Ken.

   Tak for din henvendelse. Din boligs BBR-oplysninger er noget, der automatisk gerne skulle hentes igennem vores system, når du ansøger. Vi foreslår, at du ringer herind eller sender en mail til [email protected], hvorefter vi vil komme i dialog med dig.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 67. Hej.

  Vi har købt en gård/landbrug. Vi skal til og bygge nyt stuehus med jordvarme anlæg osv. Nu skriver i enkelte energiselskaber yder tilskud til nybyggeri, har både kontaktet syd-energi og 3-for og de siger begge der ingenting er og hente til nybyggeri. Kan det være rigtigt?
  Syntes bare det er lidt urimeligt, hvis vi renoverede det gamle hus kunne vi søge tilskud til det ene og det andet. Men fordi vi vælger og bygge nyt, som helt sikkert bliver meget mere energi rigtigt er der ingenting og søge tilskud til.

  Vh

  • Hej Jens
   Tak for din henvendelse. Der gives desværre ikke energitilskud til nybyggeri, da energitilskuddet er forbeholdt renoveringer, som reducerer husstandens samlede energiforbrug. Dette sker ikke ved nybyggeri, selvom det kan lyde mærkeligt, når jeres nye stuehus bliver mere energivenligt end andre dele af jeres gård.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 68. Ifm. et indbrud og efterfølgende udskiftning af ødelagt vindue fortalte tømreren os, at vi kunne spare mange penge til vinter, hvis vi fik nye fuger omkring alle vores vinduer.
  Vi har nu en aftale med en “fugemand”, der skal give et tilbud på arbejdet.
  Er det noget, vi kan få fradrag for, da det vil være energibesparende iflg. en fagmand?

  • Hej Bente,
   Tak for dit spørgsmål.
   Jeg har desværre aldrig hørt om energitilskud til omfugning omkring vinduerne, men kun om tilskud til decideret udskiftning af vinduerne. Husk i øvrigt at søge om tilskud inden, arbejdet går i gang, og materialerne købes. I forhold til håndværkerfradrag mener jeg heller ikke, at selve fugen udløser noget – i følgende artikel kan du måske finde svar på dine spørgsmål omkring håndværkerfradraget i øvrigt: https://www.energihjem.dk/nye-groenne-haandvaerkerfradrag-2016-2017/

   /Louisa – Energihjem.dk

 69. Hej
  Vi har købt en ejendom som vi skal til at istandsætte.
  Vi vil udskifte det gamle oliefyr/kedel med elvarme luft til luft + isolere gulve, ydervæg og loft.
  Kan vi få tilskud til det?

  • Hej Tove
   Tak for din henvendelse. Ja, I vil godt kunne få energitilskud i forbindelse med jeres istandsættelser af ejendommen såsom isolering af gulve og ydervægge og udskiftningen af oliefyret. Husk, at I skal ansøge om energitilskud før, I udfører arbejdet og indkøber materialer. I vil samtidig kunne få håndværkerfradrag for arbejdet på jeres byggeprojekter. I kan læse alt om dette via dette link:
   http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   /Benjamin – Energihjem.dk

 70. Har købt et hus hvor der var maks 10 cm isolering i gulvet. Nu har vi gravet ca. 50 cm væk overalt og lagt 30 cm flamingo ned sammen med gulvvarme. Kan man få tilskud til det?

  • Hej Rene,
   Man kan godt få energitilskud til stort set alle former for efterisolering, men man kan desværre ikke få energitilskuddet med tilbagevirkende kraft. Har man som jer allerede fået udført arbejdet uden at blive forhåndsgodkendt til energitilskud, så er det desværre ikke muligt at modtage energitilskud. Det beklager jeg.

   /Maria – Energihjem.dk

 71. Jeg har en gammel staldbygning, som jeg overvejer at indrette til bolig.
  Her er nogle af tiltagene: Nyt tag, isolering af samme, isolering af ydervægge samt støbning betongulv med vandbåren varme, forsatser til de gamle staldvinduer osv. Osv.

  Spørgsmål: er der mulighed for tilskud nogle steder fra i forhold til ovenstående?

  Mvh. Thomas

  • Hej Thomas

   Tak for din henvendelse. Du vil gerne kunne få tilskud til nogle renoveringer i forbindelse med renoveringen af staldbygningen. Typisk kan man få tilskud til isoleringsopgaver, da det nedsætter ens energiforbrug. Energitilskuddet skal man dog ansøge om før, renoveringer påbegyndes og materialer købes.
   Du vil samtidig ved disse opgaver kunne kombinere det med håndværkerfradraget. Al information om fradraget vil du kunne se på her:
   http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   Inden hele byggeprojektet starter, ville jeg undersøge om, hvorvidt du må renovere en staldbygning til en bolig. Jeg kender eksempler på, at man skal have tilladelse af den respektive kommune for at få lov til at renovere ens garage om til en bolig eller til en del af boligen. Det kan være tilfældet også for dig, derfor ville jeg anbefale at kontakte din kommune først. Jeg håber, at dette svar var til en hjælp.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 72. Hej
  Kan man få tilskud til at skifte sit brændefyr ud med jordvarme eller til luft-til-vand-anlæg ?
  I så fald hvilket beløb taler vi så om ?

  Vh René Kehler

  • Hej René

   Tak for din henvendelse. På listen over hvad der gives energitilskud til, forekommer brændefyr til jordvarme eller luft-vand-anlæg umiddelbart ikke. Du vil derfor ikke kunne søge tilskud til denne udskiftning.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 73. Hej
  Vi skal igang med renovering af sommerhus med henblik på senere at bo der permanent.
  Vi skal have 2 nye vinduer, ny fordør, og isolering og varme i ca. 30m2 gulv.
  Her ud over vil vi skifte 2 gamle vandvarmere ud med 1 ny.
  Dele af ydervæggene skal brækkes ned og isoleres efterfølgende.
  Giver dette mulighed for tilskud?

  • Hej Søren

   Tak for din henvendelse. Jeg kan ikke garantere, at der er tilskud på alle jeres renoveringer, men det er i hvert fald tilskud til flere af dem. Isoleringsopgaver, vinduer (hvis det er energirigtige vinduer), udskiftning af døren (hvis den også er mere energivenlig) er typiske opgaver, I vil kunne få tilskud til. Hvis I udskifter til en elektrisk vandvarmer vil i også kunne modtage et tilbud. Husk at tilskuddet skal søges før, I igangsætter renoveringerne og materialer indkøbes. Jeg håber, at dette svar var til en hjælp.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 74. Karen Marie Jensen - Svar

  Hej
  Kan man få tilskud til at skifte sit oliefyr ud med et pillefyr ?
  I så fald hvilket beløb taler vi så om ?

  Vh Karen Marie

  • Hej Karen
   Tak for din henvendelse. Der gives desværre ikke tilskud ved at skifte oliefyr til et pillefyr.
   /Benjamin – Energihjem.dk

 75. Hej,
  Jeg ville høre om man kan få tilskud til at sløjfe et gammelt oliefyr, der bruges som sekundær opvarmningskilde samt brugsvand om sommeren? Vi har et pillefyr, som bruges om vinteren, men det kører ikke i sommerperioden, da det ikke kan komme af med varmen. Derfor har vi beholdt det gamle oliefyr som sekundær opvarmning samt til brugsvand om sommeren. Nu nærmer vi os levetiden for både oliefyret og olietanken, og ønsker derfor at finde på en alternativ sommerløsning.
  Mvh,
  Andreas

  • Hej Andreas,
   Mange tak for din henvendelse. Der er desværre kun tilskud til udskiftning af varmekilder, så hvis I vælger at udskifte oliefyret med en ny varmekilde kan I få tilskud, men er der tale om en allerede eksisterende ordning, så tror jeg desværre ikke, at I kan få tilskud.

   /Maria – Energihjem.dk

 76. Hej, Vi har fået nyt tag og efterisoleret og har fået nye energivinduer. Vi var desværre ikke opmærksomme på at søge energitilskuddet. Er der overhovedet ikke nogen mulighed for at få tilskud efterfølgende og hvad er i givet fald grunden? vh Lene

  • Hej Lene,
   Tak fordi henvendelse. Der er desværre ikke nogen mulighed for at søge om energitilskuddet med tilbagevirkende kraft. Det er ikke os, der laver reglerne for denne tilskudsordning, men derimod er der tale om en Energispareaftale af 13. november 2012, som er gældende for perioden 2013-2020 og indgået mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie. Jeg kan desværre ikke svare dig på, hvorfor reglerne er stykket sådan sammen, men du kan læse meget mere om aftalen på Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats

   /Maria – Energihjem.dk

 77. Svar til Jakob Rudbeck og Maria Carlsen fra energihjem

  Der kan godt gives tilskud til konvertering fra olie til et brugt pillefyr. Det er bare en sag der skal beregnes specifikt på den konkrete sag. Spørgsmålet er ikke om pillefyret er brugt med om der er en besparelse. Der skal bruges en virkningsgrad på oliefyret en for pillefyret. Hvad investeringen koster så der kan beregnes en tilbagebetalingstid. Og så skal der oplyses hvad husets årlige varmeforbrug. Håber det er en hjælp.

 78. chris brøns aagaard - Svar

  hej

  vi er i gang med at hente tilbud på nyt tag og har snakket om at efter isolere loftet samtidig med. er det noget man kan få til skud til . synes jeg kunne læse at man godt kunne få tilskud til isolering af loftet, men hvad med udskiftning af nyt tag?

  • Hej Chris

   Tak for din henvendelse. Du vil godt kunne få energitilskud på isolering af jeres loft. Husk, at du skal søge om energitilskud før projektet igangsættes, som beskrevet i infografikken. Du vil ikke kunne få tilskud til det nye tag, da det som sådan ikke er en grønnere løsning end den oprindelige løsning. Til gengæld skulle du gerne kunne få håndværkerfradrag for arbejdet på isoleringen. Her vil du maks. kunne modtage 12.000,- i håndværkerfradrag på arbejdet.
   En hjælp til håndværkerfradraget og proceduren kan ses her: http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/
   Jeg håber, at mit svar var til en hjælp. Held og lykke med byggeprojektet.

   /Benjamin – Energihjem.dk

 79. Jeg er i gang med en energirenovering af min bolig, og er netop blevet opmærksom på denne tilskudsordning (der vel er ret ukendt for de fleste danskere). Så vidt jeg kan forstå, kan jeg ikke få tilskud, fordi aftalen med håndværkeren er indgået og arbejdet er gået i gang. Hvad er argumentet for denne regel?

  Jeg foretager en energirenovering, der er tilskudsberettiget, og jeg har derfor svært ved at forstå, hvorfor det skal have betydning, om jeg ansøger om tilskud før eller efter indgåelse af aftalen med håndværkeren.

  • Hej Peter,
   Mange tak for din henvendelse. Det er korrekt, at tilskuddet ikke gives med tilbagevirkende kraft. Jeg ved desværre ikke hvorfor ordningen er sådan strikket sammen. Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med energiselskaberne retningslinjerne for ordningen, og jeg ved ikke, hvorfor de har lavet reglerne som de har.
   /Maria – Energihjem.dk

 80. Hej
  Jeg har et en plans hus som jeg lejer ud, hvor jeg gerne vil have efter isoleret hulmuren. Jeg har selv boet i huset i 7 år og udlejer dette da jeg ikke kunne sælge det.
  Jeg bruger kapital afkastordningen over for skat, da det betragtes som et firma. Har jeg nogen mulighed for tilskud ?

  Med venlig hilsen

  Povl Hansen

  • Hej Povl,
   Tak for dit spørgsmål.
   Jeg er ikke helt hjemme i diverse ordninger med SKAT, men når du fortæller, at din udlejningsordning betragtes som et firma, burde du kunne få tilskud; der gives nemlig tilskud til private, erhverv m.v.
   – Så prøv at kontakte dit lokale energiselskab og hør dem om nærmere detaljer:)

   Håber, det var svar nok. Rigtig god dag.

   /Louisa – Energihjem.dk

 81. Hej.
  Kan man få tilskud til udskiftning af et oliefyr til et brugt pillefyr, pillefyret er fra 2015.

  Mvh. Jakob Rudbeck

  • Hej Jakob,

   Jeg har desværre ikke hørt om tilskud til et brugt pillefyr før. Det er ikke noget som jeg kan finde i Energistyrelsens standardværdikatalog. Du kan altid forsøge at kontakte nogle energiselskaber for at høre om de giver dig tilskud til din udskiftning.

   /Maria – Energihjem.dk

 82. Hej kan man få tilskud hvis man udskifter eksisterende træpille fyr med et mere økonomisk ??
  og hvordan gør man dette ??

  Mvh Jens Sylvest

  • Hej Jens
   Tak for din forespørgsel. Der gives desværre ikke energitilskud til udskiftning af træpillefyr til et nyt og mere økonomsike træpillefyr. Det er desværre heller ikke muligt at få håndværkerfradrag på udskiftningen.
   /Benjamin – Energihjem.dk

 83. Hej Med jer.
  Jeg har et hus på 78 Kvm. hvor der er en tilhørende udestue. Udestuen er med termoruder og plastictag, men uden opvarmning. Men døren ind til huset fra udestuen er en indendørs fransk dør, med 1 lag glas. Og der kommer meget kulde igennem om vinteren. Vil høre om man kan få energitilskud til denne dør selvom det er en dør til en kold udestue, og ikke helt ud i det fri.
  Mvh Søren Astrup.

  • Hej Søren,
   Tak for din henvendelse. Det er et godt spørgsmål du stiller. Jeg ved at det er arbejde på selve klimaskærmen, der er er tilskudsberettiget, men om døren mellem udestue og bolig er en del af klimaskærmen ved jeg faktisk ikke. Så længe at den nye dør overholder de krav, der sættes til tilskud til en almindelig hoveddør, så vil jeg mene at du også kan få tilskud her. I standardværdikataloget kan du finde en præcis oversigt over, hvad der gives tilskud til: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx Ydermere vil jeg anbefale dig at høre det energiselskab, du søger tilskud hos, om det er muligt at få tilskud til netop din løsning.
   /Maria – Energihjem.dk

 84. Annette Kristensen - Svar

  Hej. Jeg vil høre, om man kan få tilskud til en omfugning af vinduerne i et parcelhus? Fugerne er opløste og mange steder uden isolering.

  • Hej Annette,
   Tak for din henvendelse. Jeg har desværre aldrig hørt om tilskud til omfugning omkring vinduerne, men kun om tilskud til decideret udskiftning af vinduerne.
   /Maria – Energihjem.dk

 85. Hej.
  Jeg vil hører om man kan få tilskud, hvis man montere et brugt pillefyr fra 2015, det er kun afmonteret pga. det var for lille til den tidligere bolig.
  Mvh. Jakob

 86. Har købt og fået installeret ny brændeovn. Har talt med den lokale skorstensfejer som søgte om tilskud til den nye brændeovn. Han har været og godtkendt arbejdet. Spurgte om han ikke skulle bruge regning og dokumentation for at vi har betalt regningen. Spurgte ligeledes om han ikke skulle have mit konto nr. Det svarede han nej til. Er det rigtigt han har søgt for ca. 14 dage siden men jeg har endnu ikke modtaget tilskuddet på 2000 kr. Er der sket fejl?

 87. Hej

  Vi overvejer at få en ventilations/varmegenvendings anlæg op, gives der tilskud til? (Montere selv)

  Vh

  Jeppe

  • Hej Jeppe
   Der gives energitilskud til skiftet fra naturlig ventilation til mekanisk ventilation gennem varmegenvendingsanlæg. Husk at du skal ansøge om tilskud, før du igangsætter projekter og køber produkter, da du skal godkendes på forhånd.
   /Benjamin – Energihjem.dk

 88. Hej 🙂
  Jeg påtænker at få installeret varmepumpe luft til luft i mit sommerhus, jeg har brændeovn og elradiatorer i forvejen.
  Jeg er i tvivl om hvilket tilskud det bedst kan betale sig at bruge co2 eller håndværkerfradrag.
  Det vil beløbe sig til ca. kr. 15.000,- hvoraf de 3.500, vil være håndværkerudgifter.

  Mvh Ellen Hald

  • Hej Ellen
   Tak for din henvendelse. Du kan kombinere begge ordninger. Du vil både kunne få håndværkerfradrag for arbejdet på installationen af luft-til-luft varmepumpen og få energitilskud, fordi dit projekt er en grønnere løsning end den nuværende. Det er vigtigt, at du søger om tilskud til projektet, før projektet igangsættes. Jeg håber, at dette skabte lidt mere klarhed.
   /Benjamin – Energihjem.dk

 89. Hej.

  Vi bor i et parcelhus fra start 80, og vores primære varmekilde er elvarme. Vi har snakket om at få opsat en varmepumpe, som kan få pumpet varmen rundt i huset og minimere vores forbrug af elvarme. Vil vi kunne bruge håndværkerfradraget og hvor meget er det på? Vil vi kunne få tilskud til varmepumpe, og hvor meget vil det ca. være?
  – Hvis det er et længere svar, er I velkommen til at svare pr. mail.
  Mvh
  Mette

  • Hej Mette.
   Tak for jeres henvendelse. I vil godt kunne få håndværkerfradrag på arbejdet ved installation af en varmepumpe i hjemmet. Man kan få op til 12.000,- i håndværkerfradrag per person over 18 år, som er beboende i hjemmet. I vil kunne finde alt om proceduren og håndværkerfradraget her: http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/
   Samtidig vil I kunne søge om at få tilskud til jeres projekt. Der gives tilskud til opsætning af varmepumpe, der supplerer elvarme. Hvor meget tilskud, I kan se frem til, varierer fra elselskab til elselskab, og I kan frit forhøre hos flere selskaber, hvad de giver I tilskud for jeres projekt. Det er vigtigt, at I søger om tilskuddet før arbejdet igangsættes, da det skal være godkendt på forhånd.
   Jeg håber, at dette svar var til en hjælp.
   /Benjamin – Energihjem.dk

 90. Min mand har eget firma og har selv fremstillet lavenergivinduer til vores ejendom. Det har været en lang proces, som, trods egen fremstilling, også har kostet en del i materialer. Vi har brændefyr som primær opvarmning. Kan han få energitilskud?

  • Hej Betina
   Som udgangspunkt skal man ansøge om energitilskud før, renoveringen påbegyndes. Da jeres lavenergivinduer er selvfremstillet kan det være, at der er nogle andre regler. Jeg ville derfor anbefale, at I tager kontakt til et energiselskab og fortæller om projektet, så I kan få et endegyldigt svar.
   /Benjamin – Energihjem.dk

 91. Martin Bo Østerkær - Svar

  Hej energihjem

  Mit spørgsmål er flg.
  Gives der tilskud til udskiftning af mindre effektivt pillefyr til nyt effektivt pillefyr.

  • Hej Martin
   Det gives håndværkerfradrag på udskiftning af pillefyr, da det hører under udskiftning af varmeanlæg.
   /Benjamin – Energihjem.dk

 92. Hej
  Er det kun private og ikke erhverv der kan søge tilskud til forbedringer ? ny luft til luft varmepumpe.

  • Hej Tommy,
   Både private og erhverv kan søge om tilskud til energirenovering. Man skal blot sørge for at søge om tilskud inden materialer indkøbes og arbejde udføres.
   /Maria – Energihjem.dk

 93. Hej vi har en ældre brændeovn som vi påtænker at udskifte med en pilleovn er der nogen mulighed for tilskud og hvor kan jeg søge
  venlig Hilsen Tom jensen Holtug linievej 41 4660 St.Heddinge
  60232323

  • Hej Tom
   Så vidt jeg er bekendt findes der energiselskaber, som giver tilskud til den type renoveringer, så det synes jeg I bør gå videre med. I skal søge om tilskuddet direkte hos energiselskabet, men der er ikke nogle regler om hvilket selskab I søger hos – det behøver ikke nødvendigvis at være jeres eget. Her finder I en liste over de energiselskaber, hvor man kan søge om tilskud: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   /Toke – Energihjem.dk

 94. Nyt tag, isolering op til nutidens standard. Huset er på 142 m2 og fra 1974. Regning fra håndværker var omkring 230.000. Tilskud: 547,70kr. Rent til grin. Altså ikke noget der kan få folk til at energirenovere. Det skal man gøre af helt andre grunde.

 95. Hej
  Hvis man søger om tilskud til nye vinduer, hvornår skal projektet så være færdigt, for at få tilskuddet, der skal måske lige spares lidt op.

 96. Hej i Energihjem.dk…
  Jeg har for nogle måneder siden fået godkendt en ansøgning om tilskud !
  Jeg har fået nedlagt det gamle oliefyr, og fået etableret fjernvarme med dertilhørende varmeveksler unit og varmvandsbeholder !
  Jeg ønsker at sende kvitteringer til jer, men kan ikke finde jeres bekræftelses mail

  Hvor skal jeg sende det til ???

  • Hej Martin,

   Mange tak for din henvendelse. Det er ikke os, der udbetaler tilskud, men derimod et energiselskab. Det er derfor dem, der har godkendt din ansøgning om tilskud. Jeg ved derfor ikke, hvor du skal sende dem hen.
   /Maria – Energihjem.dk

 97. Carsten Falk Petersen - Svar

  En andelsboligforening har brug for at gå skiftet 23 gasfyr uf. Er det muligt for den enkelte bolig at få et tilskud i 2016 – og hvor stort billede det eventuelt være?
  Mvh
  Carsten

  • Hej Carsten,

   Ja, det er også muligt for andelsboligforeninger at søge om tilskud til energirenovering. Hvis det er fælles udgifter, der betaler for udskiftningen, så er det ikke den enkelte beboer, der modtager tilskuddet, men derimod andelsboligforeningen. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken model I udskifter fra og til, og er reguleret efter Energistyrelsens standardværdikatalog, som du kan finde her: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx

   /Maria – Energihjem.dk

 98. Kan nogen oplyse om, hvad et evt. tilskud vil være, hvis jeg søger til 125 kvm. vinduer/døre.

  • Hej Charlotte,
   Tak for din henvendelse. Størrelsen på dit tilskud er afhængig af flere faktorer. Blandt andet hvilke type vinduer du udskifter til, samt hvilket stand vinduerne er i inden. Du kan læse mere om de eksakte værdier her: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx
   Vær i øvrigt opmærksom på, at det varierer fra energiselskab til energiselskab hvilke satser, der gives i tilskud.
   /Maria – Energihjem.dk

 99. hej mari fandt ud af hvordan man får tilskud tak for hjælppen.
  mvh naeem

 100. Hej Maria hvordan og hvor kan jeg søge om tilskud.
  mvh Naeem

 101. Hej vil gerne havde nogle ny energi vinduer til mit hus men vil selv skifte dem ud kan man få tilskud til det.mvh Naeem

  • Hej Naeem,
   Der er stadig mulighed for at få tilskud, selvom du selv sætter vinduerne i. Det er bare vigtigt, at du får tilsagn om tilskud inden du går igang med arbejdet og indkøber materialerne.
   God fornøjelse med arbejdet.
   /Maria – Energihjem.dk

 102. Hej vi har i august fået installeret et helt nyt flisfyr og droppet vores gamle oliefyr og gamle brændefyr hvordan søger vi tilskud til det og hvor
  Vi er selvstændige erhvervsdrivende
  Med venlig hilsen
  Lone wehner og anlægsgartner Jørgen Kristensen

  • Hej Lone,
   Tak for din henvendelse. I kan desværre ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft. Tilskuddet skal godkendes inden materialer indkøbes og arbejde udføres.
   /Maria – Energihjem.dk

 103. Hej.

  Vi har købt nyt hus og er ved at gennemføre en gennemgående renovering.
  Vi får et firma til at hulmurs-isolere – de står for energitilskuddet for den del.

  Vi har overtaget huset for 2 måneder siden og gik igang med renoveringen med det samme, således kender vi kun tidligere ejers forbrug ud fra salgsopstillingen. Hvordan finder man den korrekte forventede besparelse på nedenstående energi-tiltag, som man skal bruge ved inmeldelse til energiselskabet?
  Og kan man i det hele taget få tilskud for noget af det?

  Et udsnit af hvad vi kommer forbi i renoveringen:
  Vi får et VVS-firma til at udskifte varmeveksler-unit og indvendige fjernvarmerør frem til denne. Derudover sørger vi selv for:
  Omlægning af varmerør fra synlige til skjult i bjælkelag med isolering
  Ændring fra radiatorvarme til gulvvarme med automatik styring
  Udvendig temp. måler for styring af varme.
  Udskiftning af termostater på radiator i kælder til automatik styrede.
  Isolering af bjælkelag 200mm
  Udgravning af gulv over tærren, for at isolere med 320mm og betondæk
  Fyldning af krybekælder med sand, 320mm isolering og betondæk
  Opstrøning af gulve og isolering med yderligere 50-100mm isolering på alle gulve
  Installering af fast LED-belysning (Lys spot)
  Automatisk styring af udv. belysning på ur og bevægelse monteret med LED

  VH Daniel

  • Hej Daniel,
   Tak for din henvendelse. Det lyder som om, at I kommer til at energiforbedre jeres bolig på en lang række punkter som er tilskudsberettigede. Det er energiselskaberne, der udregner besparelsen. Det gør de ud fra et standardværdikatalog, som du finder her: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx. Hvis du selv forsøger at lave beregninger på hvor stor tilskuddet bliver, så vær opmærksom på, at det er forskelligt hvor mange øre pr. sparet kwh energiselskaberne udbetaler og ydermere, at der er nogle som også tager et administrationsgebyr. Du kan finde en liste med energiselskaber, der yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   Jeg vil også huske dig på, at man skal ansøge og få tilsagn til energirenoveringen før materialer indkøbes og arbejde igangsættes.
   God fornøjelse med energirenoveringen.
   /Maria -Energihjem.dk

 104. Vi har et sommerhus med et separat poolhus der er ca. 54 m2. Det er 100% el opvarmet og forbruger ca. 30.000 kWh inkl. sommerhuset. Vi har undersøgt forskellige besparelsestiltag – men har valgt den mest effektive – vi fjerner poolhuset og reducerer forbruget til ca. 4.500 kWh om året. Det koster dog en del at få fjernet poolhus, og vores spørgsmål er, om vi kan få tilskud til denne betragtelige elreduktion og dermed forbedring af miljøet?
  Mvh
  Lisbeth og Kim Bendixen

 105. Hej,
  Vi planlægger at skift pillefyr ud med fjernvarme , uden mulighed for tilskud ifølge NRGI.
  Forbrug årligt er ca. 5-6 tons piller.

  Er dette korrekt.

  Mvh.

  Lars

  • Hej Lars
   Det er en vurdering foretaget af det enkelte energiselskab, der ligger til grund for tilskuddet. Derfor kan i evt. overveje at kontakte et andet energiselskab. I kan frit vælge mellem selskaberne på listen over selskaber der tilbyder tilskuddet: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/ Men umiddelbart skulle jeg ikke mene, at der ligger noget til grund for, at I ikke kan få tilskud ved at udskifte pillefyr med fjernvarme.
   /Toke – Energihjem.dk

 106. Hvor kan jeg se, hvor stort tilskuddet pr. vindue er?

  • Hej Laurine,
   Jeg vil anbefale dig at kontakte et energiselskab, som er dem, der udbetaler tilskuddet. Priserne varierer alt efter hvilket du vindue har før og efter udskiftningen, om der bliver udskiftet både ramme og glas, og ikke mindst hvor mange øre pr. sparet kWh energiselskabet udbetaler.
   /Maria – Energihjem.dk

 107. Finn Kronborg Mazanti - Svar

  Vi planlægger solceller på taget. Vil vi kunne få tilskud til en Teslawall også. Med den vil vores strømforbrug kunne dækkes fuldt ud døgnet rundt, og vores kW-besparelse meget større end uden.
  Vi når ikke at få solcellerne sat op i år. Kan vi få tilskud til opsættelse næste år, bare det er søgt i år inden ordningen udløber.
  Venligst
  Finn Kronborg.

 108. Johnny M K Berthelsen - Svar

  Kan man søge tilskud til nye Hoveddøre.
  Vi er 10 Ferielejligheder der trænger til nye Hoveddøre
  Det koster ca 10 000 kr pr dør incl låse
  Hvad får man evt i Tilskud i kr Pr dør.
  Mvh
  Kan man få håndværkerfradrag til samme Projekt?

  • Hej Johnny,
   Tak for din henvendelse. I kan godt få tilskud til dørene, såfremt I ikke har købt dem og igangsat arbejdet. Tilskuddet kan nemlig ikke gives med tilbagevirkende kraft. Det er svært at sige, hvor meget I får i tilskud, da det udregnes efter hvor mange kWh I sparer på energirenoveringen. Det varierer hvor meget de forskellige energiselskaber giver i tilskud, men du kan finde en liste med energiselskaber, der yder tilskud og se hvor meget de udbetaler her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/ I kan godt få håndværkerfradrag for udskiftning af dørene, såfremt at der er tale om individuelle forbedringer, der bliver betalt at de enkelte ejere og at øvrige krav til håndværkerfradrag er opfyldt (Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag, man skal betale ejendomsværdiskat, arbejdet skal være udført senest den 31. december 2015 osv.)
   Jeg håber I bliver glad for jeres nye døre.
   /Maria – Energihjem.dk

 109. Hej Energihjem
  Vi skal igang med et stort renoveringsprojekt, hvor alt skal udskiftes – oliefyr til jordvarme, loft, vægge, gulve isoleres, vinduer og døre udskiftes mm.
  Mit spørgsmål:
  Hvis vi først beregner vores CO2 besparelse på udskiftning af oliefyr til jordvarme (i oktober/november 2015) og senere (marts 2016) beregner vores besparelse på ekstra-isolering, vil vi så opnå en mindre besparelse ved isoleringen idet beregningen sker ud fra at der nu er jordvarme installeret?
  Bør vi starte med at beregne vores besparelse på udskiftning af vinduer og isættelse af ekstra isolering ud fra det eksisterende oliefyr og så først når frosten er væk til foråret få skiftet oliefyret ud med jordvarme?
  Kh Dorthe

  • Hej Dorthe
   Er det med henblik på at få tilskud til renoveringen? For så skal der søges og gives tilsagn om tilskuddet før i begynder renoveringen, og derfor vil en beregning over den estimerede besparelse i kwh ligge til grund for tilskuddets størrelse. Men jeg mener ikke, at der lægger noget til hindring for, at man kan ansøge om energitilskud til flere energirenoveringer der er uafhængige af hinaden, hvis det er hvad I ønsker. Men med sådanne tvivlsspørgsmål er det en god ide at kontakte energiselskabet, så kan de sætte jer helt ind i deres procedurer. I finder en liste over energiselskaberne der udbyder tilskuddet her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   /Toke – Energihjem.dk

 110. Har lige fået installeret bjergvarme i vores svenske sommerhus som tidligere havde oliefyr. Udgift ca. 150.000 Sv.kr.
  Kan man få dansk energitilskud for en del af dette beløb.

  • Hej Jan
   Energitilskuddet skal man ansøge om, inden man påbegynder projektet. Dvs. før man indkøber materialer, skal man faktisk have fået tilsagn om tilskud fra energiselskabet. Så fordi du allerede har fået installeret bjergvarmen, er der desværre ikke noget at komme efter. Jeg er dog også i tvivl om, hvorvidt det danske tilskud overhovedet er gældende i Sverige.

   /Toke – Energihjem.dk

 111. Vi er ved at skulle opsætte en varmepumpe i vores sommerhus, som erstatning for elvarme (der er dog også brændeovn).
  Hvad kan bedst betale sig at søge : energitilskud eller håndværkerfradrag??
  VH
  Ulla Niemann

  • Hej Ulla,

   I kan kombinere tilskud til energirenovering med håndværkerfradrag, så det vil jeg anbefale jer at gøre. Vær blot opmærksom på, at I skal søge om tilskud før I indkøber produkter og igangsætter arbejdet.

   /Maria – Energihjem.dk

 112. Hejsa. Vores store drøm er at få isoleret væggene og lagt gulvvarme. Pt er der vist ikke meget isolering i gulvet. Kan der indhentes tilskud til gulvvarme og i så fal hvor meget? Det drejer sig i første omgang omkring 100kvm.

  Mvh Tanja

  • Hej Tanja. Tilskuddet kan søges til alle former for isoleringsopgaver, så hvis gulvvarmen inkluderer gulvisolering, er der måske muligheder for at få tilskud. Tilskuddet gives kun, hvis man nedsætter sit el eller varmeforbrug, hvilket givetvis ikke vil ske, hvis I lægger gulvvarme i et uisoleret gulv, da en stor del af varmen vil sive ud. Men prøv at kontakte energiselskabet for at høre om jeres tilskudsmuligheder, og evt. hvordan renoveringen skal laves, hvis det skal være tilskudsberettiget. I kan finde en liste over energiselskaber, der tilbyder tilskud til energirenoveringer her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/ Vær i øvrigt OBS på, at hvis man ønsker tilskud, må renoveringen ikke må være påbegyndt, før man har fået godkendt tilskuddet – det gives nemlig ikke med tilbagevirkende kraft.
   /Toke – Energihjem.dk

 113. Hej..
  Jeg har en gammel Salamander kedel fra ca 1967. Jeg har kig på et Pellux100 pillefyr.
  Vil jeg kunne få tilskud, og ca hvor meget. Jeg bruger 50 rm3 træ om året.
  Mit hus er på 230kmw3.

  • Hej Henrik,

   Tak for din henvendelse. Ja, du kan godt få tilskud til udskiftning af oliefyr til pillefyr. Jeg kan ikke sige præcist, hvor meget du kan få i tilskud, men man plejer at sige at en udskiftning af et oliefyr med den alder til et pillefyr udløser et energitilskud på ca. 3000 kr. Du kan kontakte et energiselskab for en præcis beregning. Energistyrelsen har desuden lavet en beregner, der med udgangspunkt i din adresse kan se, hvor meget du kan spare på at skifte varmekilde. Den finder du her: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme

   /Maria – Energihjem.dk

 114. Hej jeg vil spørge om Haderslev Familie og Firma Sport kan få tilskud til at opsætte et 3,5 kw stort solcelle anlæg og 2stk. bosch compress7000 ehp 6.5 aa luft/luft varmepumpe på (skydebanen) og 1 stk, 9kw t-cap luft/vand varmepumpe og 1 stk. aii in one tank m. 200 l brugsvandsbeholder( klub lokale)
  Vi har fået et tilbud som lyder på kr. 206.229,00
  Jeg håber at høre fra dig og om hvor meget vi eventuelt kan få i tilskud og hvor man skal søge
  Venlig Hilsen Kjeld Østergaard
  Haderslev Familie og Firma Sport

  • Hej Kjeld.
   Fordi det er til erhverv, er det lidt mere vanskeligt at sige, hvorvidt i er berettiget til tilskud. Det er muligt, at i opfylder kravene for PSO-støtte, som betyder, at man kan sælge den overskydende strøm, som solcellerne producerer til en forhøjet pris på el-nettet. Der åbnes op for ansøgninger til PSO-støtten den 1.oktober-31. oktober. Det er dog lidt vanskeligt for mig, at vurdere, hvorvidt Haderslev Familie og Firma Sport kan få PSO-støtte, da det er en ordning egentlig henvender sig til privatboliger, men som også gælder foreninger, solcellelaug med mere. Hvis jeg var dig, ville jeg derfor kontakte Energinet, og høre om jeres muligheder. Energinets solcelleadministrations nummer er 70 21 50 74.
   /Toke – Energihjem.dk

 115. Kent Andkjær Nielsen - Svar

  Hej Peter.
  Vi bor i en andelsbolig forening med 32 boliger i Helsinge, hvor vi har vedtaget at udskifte nogle vinduer og døre. Vi kan ikke få håndværkerfradrag fra skat, men er der mulighed for at få tilskud andre steder fra, og i så fald hvor skal vi søge om det.
  Hilsen.
  Kent 🙂

  • Hej Kent.
   Såfremt i udskifter de gamle døre og vinduer med nogle mere energibesparende døre og vinduer, kan jeres forening overveje at søge om tilskud til energirenovering. Tilskuddet skal i dog søge om inden i påbegynder renoveringen og inden i indkøber materialer. Ved ‘Tilskud til energirenoveringer’ bestemmes tilskuddets størrelse ud fra hvor mange kilowatttimer foreningen vil spare som følge af renoveringen, fx kan man ved at udskifte døre og vinduer spare et vist antal kilowatttimer i varme fremadrettet. Tilskuddet skal i søge om hos energiselskaberne, og ligger ofte i størrelsesordenen 25-40 øre i tilskud pr. sparet kilowatttime. Foreningen er ikke stavnsbundet til at søge hos sit eget energiselskab, men kan eventuelt ‘shoppe’ lidt rundt, da forskellige energiselskabs tilskudsstørrelse varierer. I kan finde en liste over de energiselskaber i Danmark, der tilbyder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   /Toke – Energihjem.dk

 116. hej nu har jeg spurgt mange forskellige, og åbenbart forkerte mennesker, om hvordan og hvor meget jeg kan få i tilskud til nye energiruder. Når jeg har lejet det hus ud hvor jeg godt ville have mine gamle vinduer udskiftet til energi vinduer.

  mvh. Kjeld mølby

  • Hej Kjeld,

   Tak for din henvendelse. Det er svært at give dig en præcis vurdering af, hvor stort dit energitilskud vil være med hensyn til udskiftning af vinduer. I denne artikel findes et overslag, som måske kan give dig en idé om, hvor stort dit tilskud vil være: http://www.3byggetilbud.dk/tips/energitilskud/. Ydermere vil jeg gerne gøre dig opmærksom på, at du skal huske at have tilskuddet på plads, inden arbejdet påbegyndes. Dette gør du hos et energiselskab. Vi har listet en liste over energiselskaber, som giver tilskud og hvilke satser, de giver tilskud til her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   God fornøjelse med udskiftningen af dine vinduer.

   /Peter – Energihjem.dk

 117. Jeg er i gang med at købe nyt hus og skal i den forbindelse have installeret 6 kW solceller samt luft/luft varmepumper. Hvor lang tid kan man gå ud fra, at sagsbehandlingen ved energiselskabet/energistyrelsen vil blive i fbm ovennævnte installationer ?

  • Hej Carl Christian
   Det kan variere fra energiselskab til energiselskab, men det er dog vigtigt at være obs på, at der skal ansøges og godkendes tilskud inden man påbegynder renoveringen, hvis man vil have del i energitilskuddet – det gives ikke med tilbagevirkende kraft. Jeg vil anbefale dig at kontakte en eller flere energiselskaber, og høre dem om deres forventede behandlingstid, da det kan være ret forskelligt fra selskab til selskab. Det er formentlig den nemmeste måde at gøre det på.
   /Toke – Energihjem.dk

 118. Hej,
  Jeg skal til at få udskiftet mine vinduer til 3 lags og mer isolere min træfacade.

  Jeg får i dag varme og el fra helsingør forsyning. Vil jeg skulle udskifte min leverandør med en leverandør som ville bidrage med et tilskud til renoveringen? Dvs. Hvis Helsingør forsyning ikke tilbyder tilskudsordningen, men en anden leverandør gøre det, vil jeg så skulle skifte til den anden leverandør?

  • Hej Michael,
   Tak for din henvendelse. Det er ikke nødvendigt, at du skifter forsyningsselskab for at modtage tilskud til energirenovering. Du kan nemlig frit vælge hvilket energisselskab du vil søge om tilskud fra og du behøver ikke at være kunde hos forsyningsselskabet, der udbetaler tilskuddet. Du kan finde listen med energiselskaber, som yder tilskud hér: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   Vær i øvrigt også opmærksom på, at du kan få håndværkerfradrag til udskiftning af vinduer og isolering. God fornøjelse med energirenoveringen.
   /Maria – Energihjem.dk

 119. Hej
  vi har lige købt et gammelt hus som vi skal have total renoveret. Kan man godt søge tilskud på forskellige opgaver før man har fået et tilbud fra en håndværker ? og skal man sende energi rapporter med når man kontakter dem ?
  Venlig hilsen
  Gitte

  • Hej Gitte,
   Tak for din henvendelse.
   Ja, du kan sagtens kontakte energiselskabet før du har tilbud fra en håndværker. Energiselskaberne har forskellige procedurer, når de godkender tilskud, men jeg har aldrig hørt om nogle der skal have energirapporter med i forbindelse med ansøgningen. Typisk skal du blot via en formular på energiselskabernes hjemmeside udfylde oplysninger om energirenoveringen.
   God fornøjelse med renoveringen.
   /Maria -Energihjem.dk

 120. Hej 🙂
  Vi skal til at udskfite samtlige af vores vinduer i i et 150 kvm stort hus. Det er gamle et-glas vinduer fra 1940-erne, der bliver udskiftet med energi A 3 lags vinduer.

  Vi køber dem ved en alm. butik, men sætter dem selv i.

  Kan vi da få tilskud alligevel?

  Venligst Thania

  • Hej Thania
   Ja, som udgangspunkt kan I godt få tilskud, når i gør-det-selv, men I skal selv aftale detaljerne med energiselskabet. Det er dog vigtigt, at I får ansøgt om tilskuddet inden I køber materialer ind til renoveringen. Tilskuddet virker ikke med tilbagevirkende kraft, og det er fra energiselskabernes side et krav, at man ikke påbegynder renoveringen inden man får godkendt tilskuddet. Sørg derfor for at kontakte energiselskabet inden i påbegynder renoveringen. I er desuden ikke bundet af jeres eget energiselskab, men kan søge om energitilskud hos alle de selskaber, der deltager i ordningen. I kan finde en list over energiselskaberne her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   /Toke – Energihjem.dk

 121. skal sætte fjernvarme ind i hus, der er el varmepumper, spørgsmålet er… kan man få noget tilskud til det?
  det ligger i favreskov komune…

 122. Hej

  Jeg har et enkelt stens hus fra 1932 som jeg vil rive ned, og bygge et nyt på samme grund efter BR15 energiregler. Er der mulighed for at få tilskud til dette?

  Og skal man ikke søge det selskab, der levere energien?

  • Hej Bjarne
   Nybyg er ikke en del af energitilskuddet, og derfor kan du som udgangspunkt desværre ikke forvente at få energitilskud til dit byggeprojekt. Dog tilbyder nogle energiselskaber, at man kan få tilskud til nybyg, såfremt byggeriets energiforbrug vil blive lavere end de gældende krav i bygningsreglementet. Så du kan forhøre dig hos nogle energiselskaber, om der alligevel kan være en mulighed for tilskud, hvis dit nybyggeri opfylder dette krav.
   Angående hvilket energiselskab man søger tilskud hos, behøver det ikke nødvendigvis være dem der leverer energien – dog har nogle energiselskaber som krav, at man skal være kunde hos dem for at få tilskud
   /Toke – Energihjem.dk

 123. Hej
  Vi står over for en stører renovering af vores hus, hvor der vil bliver efter isoleret i vægge, gulve samt der vil komme nye vinduer i huset.
  Mit spørgsmål lyder på om jeg kan søge energitilskud selv om jeg ikke kommer til at benytte mig af håndværkere men laver det meste selv ?
  Hilsen Jacob

  • Hej Jacob
   Du kan godt søge om tilskud til energirenovering til renoveringer, som du selv laver, så længe renoveringen medfører energibesparelser. Du skal aftale detaljerne med energiselskabet, som du søger tilskuddet hos. Du skal dog være opmærksom på at, du ikke må indkøbe materialer eller på nogen måde påbegynde projektet inden du har fået tilsagn om tilskud fra energiselskabet – Grunden til dette er, at tilskuddet ikke kan søges med tilbagevirkende kraft. Du kan her finde en liste over de energiselskaber, der udbyder tilskud til energirenoveringer: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   /Toke – Energihjem.dk

 124. Hej
  Kan foreninger søge tilskud til energirenovering? Vi er en lille rideklub, der ønsker at udskifte og isolere taget på klubhuset.
  vh Karen

  • Hej Karen
   Der er mulighed for, at boligforeninger kan søge om tilskud, men jeg har ikke hørt om, at fritidsklubber såsom en rideklub kan. Dog kan det sagtens tænkes. Jeg synes I skal prøve at kontakte nogle af de energiselskaber der tilbyder tilskud, og høre om jeres muligheder. I kan finde en liste over energiselskaberne her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/ – og vær obs på, at I ikke er tvunget til at søge hos jeres eget energiselskab, der er frit valg.
   /Maria – Energihjem.dk

 125. Jeg skal have sat en varmpumpe op i mit sommerhus Kan man søge om tilskud til det? og hvor skal jeg gøre det?

  Mvh Sonja Andersen

  • Hej Sonja,
   Tak for din henvendelse. Hvis din varmepumpe supplerer eller erstatter en anden (og mindre energivenlig) varmekilde, som eksempelvis fyr eller elvarme, så kan du godt få tilskud til den. Du kan søge om tilskud hos et energiselskab. Vi har samlet en liste over energiselskaber, der yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/ Når du skal have tilskud skal du huske på, at tilskuddet skal være godkendt før du indkøber materialer og igangsætter arbejdet.
   /Maria – Energihjem.dk

 126. Hej, jeg har et hus fra 62 som oprindeligt er bygget med en åben terrasse på ca. 10m2 under samme tag som resten af huset, sidenhen er den lukket af, og der er installeret elvarme, og det er i dag registreret som beboelse i bbr.
  men med den forhistorie følger også at det er letvægge med 90mm isolering, 10m2 uisoleret betongulv og ca. 4m2 Et lags ruder, det gør det I sagens natur meget dyrt at opvarme, vil vi kunne få tilskud til at energi renover den slags?
  Hvordan foregår ansøgning? Skal jeg selv beregne mulig besparelse? Eller skal jeg bruge de beskrivelser som her?
  På forhånd tak

  • Hej Morten
   Ja, umiddelbart burde der være tilskudsmuligheder, da det er en isoleringsopgave, men det er op til de enkelte energiselskaber at fastsætte det. Ud fra hvad du skriver, vil jeg anbefale dig, at du tager kontakt til et par energiselskaber, og forhører dig om tilskudsmulighederne. Det er også hos de enkelte energiselskaber man skal ansøge, så ansøgningsprocessen kan godt variere. Det er dog vigtigt at du får en godkendelse på tilskuddet inden du påbegynder renoveringen, da man ikke kan få tilskud med tilbagevirkende kraft. Du kan finde en liste over energiselskaber, der giver tilskud på https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/.

   /Toke – Energihjem.dk

 127. Hejsa
  Vi står og overvejer at købe et nyt hus.
  Det er p.t. opvarmet via et pillefyr, og vi vil således ikke være tilknyttet noget energiselskab. Jeg tror ikke der er mulighed for fjernvarme, da det ligger lidt ude på landet.

  Kan man stadig få tilskud til energirenovering af huset (Efterisolering af krybekælder, hulmure og loft, samt opsætning af solvarmeanlæg)
  /Mads

  • Hej Mads,
   Tak, for din henvendelse.
   I behøver ikke at være tilknyttet et bestemt energiselskab for at få tilskud til energirenovering. Det står jer faktisk helt frit, hvilket energiselskab I søger om tilskud hos. Det vigtigste er at I får tilsagn om tilskud før I indkøber materialer og igangsætter arbejdet. Du kan finde en liste over energiselskaber, der yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/tilskud-til-energirenovering/.
   God fornøjelse med energirenoveringen.
   /Maria – Energihjem.dk

 128. Kan man søge tilskuddet hvis man selv skifter vinduer og efter isolerer på loftet? Eller skal det være en håndværker som skal udføre arbejdet?

  • Hej Lone,
   Tak for din henvendelse. Jeg har før hørt om, at man kan få tilskud selvom at man selv udfører arbejdet. Jeg vil derfor anbefale at du kontakter nogle energiselskaber for at høre, om de vil give tilskud til din energirenovering. Det er dog meget vigtigt, at I ikke indkøber materialer eller igangsætter arbejdet før, I har fået en godkendelse fra et energiselskab på tilskuddet. Tilskuddet gives nemlig ikke med tilbagevirkende kraft.

   God fornøjelse med energirenoveringen.
   /Maria – energihjem.dk

 129. hej i forbindelse med omfangsdræn har jeg tænkt mig at montere platon plader og drænplader med isolering, er det noget man kan få tilskud til??? for jeg kan ikke se nogen sted at lige præcis det er der tilskud til, der er til hulmusisolering men ikke udvendig isolering.
  PFT

  • Hej Jimmy
   Man kan søge om tilskud til energirenoveringer, så længe renoveringen beviseligt nedsætter energiforbruget. Det kræver dog, at man venter med at påbegynde renoveringsarbejdet, indtil man har fået godkendt tilskuddet, da man ellers ikke kan få tilskud. Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til et eller flere energiselskaber og forhøre dig om mulighederne for din specifikke renovering. Du kan finde en liste over energiselskaber, der giver tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/ – Der er ingen krav om, at du kun kan søge tilskuddet hos dit eget energiselskab.

   /Toke – Energihjem.dk

 130. Hej!

  Hvem har sat gang i denne ide med at energiselskaberne skal give tilskud?

  • Hej Malou,
   Tilskud til energirenovering er en del af energiselselskabernes spareindesats, som er en aftale, der forpligter dem til årligt at bidrage til energibesparelser i Danmark. Det er en energipolitisk aftale, som er fastlagt politisk fra 2012-2020. Via forhandlinger med Energi-, Klima- og Bygningsministeriet og Energistyrelsen aftales det, hvordan energiselskaberne skal bidrage til at det danske energiforbrug sænkes.

 131. Vi påtænker at skifte en gammel brændeovn ud med en pilleovn. Vores hus er elopvarmet og bruger ovnen for at spare el.

 132. I mit hus fra 1996 er 80 af ruderne i mine sprossevinduer punkteret hvilket svarer til ca. halvdelen af ruderne. Vil man kunne få tilskud til nye ruder. Jeg påtænker selv at skifte ruderne.

  • Hej Peter,
   Tak, for din henvendelse. Du kan godt få tilskud til udskiftning af ruder, hvis de nye ruder er mere energivenlige end de gamle. Du skal kontakte et energiselskab som det første for at ansøge om tilskud til energirenovering. Når tilskuddet er godkendt kan du begynde at udføre arbejdet og købe materialer.
   /Maria – Energihjem.dk

 133. Kan man få tilskud til at udskifte en elradiator i et soveværelse med en “almindelig” radiator der er tilkoblet mit naturgasanlæg?

  • Hej Henrik,
   Tak, for din henvendelse. Jeg ved at der gives tilskud til flere forskellige arbejder på radiatorer (udskiftning af ventiler, opsætning af ekstra radiatorer osv.), så jeg vil mene, at du også kan indhente et tilskud, men jeg er ikke 100% sikker. Derfor vil jeg anbefale dig at kontakte nogle energiselskaber for at høre om de giver støtte til din opgave og i så fald, hvad kravene til radiatoren er. Du kan finde en liste over energiselskaber, der yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   Venlig hilsen
   Maria, Energihjem.dk

 134. Hej,

  Jeg skal have skiftet mit (utætte) stråtag på den ene side af et 27 meter langt hus – . Vil det være muligt at få energitilskud til denne opgave?

  Mvh

  Ann

  • Hej Ann,
   Tak, for din henvendelse. Jeg har desværre ikke hørt om energitilskud til udskiftning af stråtag før, men du kan altid prøve at kontakte et energiselskab for at høre om de yder tilskud. Til gengæld kan du få tilskud, hvis du får isoleret i samme forbindelse.
   /Maria – Energihjem.dk

 135. I skriver man kan få tilskud til alle isoleringsopgaver gælder det også isorering under støbtgulv?
  Jeg skal måske støbe nyt gulv og tilskuddet kunne måske få mig til og brække det gamle op starte forfra.
  jeg har prøvet og kigge lidt på forskellige energiselskaber men kan ikke finde noget spesefikt om det.
  Kan i være behjælpelige med dette, i har jo nok det forkromet overblik.
  Mhv Jerry

  • Hej Jerry
   Man kan sådan set søge om tilskud på alle former for isoleringsopgaver, så længe det medfører et nedsat energiforbrug i boligen. Det er dog meget vigtigt, at du søger om tilskuddet OG får svar fra energiselskabet inden du påbegynder selve isoleringsarbejdet – Ellers kan man ikke få tilskud. Du må dog gerne indhente tilbud på arbejdet, så længe du bare ikke begynder arbejdet, inden du har fået svar på din ansøgning fra energiselskabet. Det varierer fra selskab til selskab, hvor hurtige de er med at svare på ansøgninger, men en uges tid er nok forventeligt – fx lover DONG at svare inden for 5 arbejdsdage.
   Hvor meget du kan få i tilskud er forskellige fra energiselskab til energiselskab. Du er ikke tvunget til at søge hos dit lokale energiselskab, så det kan måske svare sig at ‘shoppe’ lidt rundt mellem de forskellige selskaber, og se hvor der er mest at hente.
   /Toke – Energihjem.dk

 136. Hej.
  Kan man søge tilskud til at bytte en salamander brændekedel til en ny baxi pillekedel?

  Hvor meget kan man evt få?
  Mvh Joakim

  • Hej Joakim,
   Tak, for din henvendelse.
   Ja, du kan godt få tilskud, når du udskifter din brændekedel med et pillefyr. Energiselskaberne måler hvor stor din besparelse er og udbetaler dit tilskud efter antallet af sparede kWh-timer. Vær opmærksom på at energiselskabet skal godkende din energirenovering før du køber materialer og får fyret installeret. Du kan finde en liste med energiselskaber, der yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   / Maria – Energihjem.dk

 137. Hej
  Vi har fået renoveret vores gamle hus med reparation af mur og sokkel – der er foretaget efterisolering flere steder
  Kan man søge fradrag for dette?
  Mvh Anne Fynboe

 138. Hej jeg har købt en ejendom og jeg har et pillefyr og et olie fyr (meget gammel olie fyr) jeg vil gerne skifte olie fyret ud med et nye brændefyr/fastbrændelse kedel:) er der mulighed for og få tilskud til dette og evt hvor meget ?:) mvh Anders jeppesen

 139. Hej 🙂

  Hvis i stadig opdaterer jeres liste med energiselskaber der yder tilskud, må i meget gerne tilføje Aabenraa-Rødekro Fjernvarme. Vi giver 32 øre pr. sparet kWh.

 140. jeg skal til af skifte vores 17 år gamle naturgas fyr til træpille fyr er der noget energitilskud at hente der

 141. I skulle overveje at sortere kommentarerne, så de nyeste (og dette felt) står øverst 🙂

  Nå, – jeg har købt et landsted med pillefyr, men jeg planlægger et skift til jordvarme. Kan jeg få tilskud ifm. salg af energibesparelsen der følger med det projekt?

  Mvh Djon

  • Hej Djon
   Tak for forslaget, det er taget til efterretning. 🙂
   Der er muligheder for tilskud, når man installerer jordvarme. Men det er selve installationen af jordvarmen man kan få tilskud til, der er ikke tilskud ved ‘salg af energibesparelsen’ forstået på den måde, at du sælger din overskydende varme, hvis det er det du mener.

   Mvh Toke

 142. Jeg har et næsten nyt gasfyr, og har samtidig solceller.
  Jeg har en overproduktion af strøm. Kan jeg købe en varmepumpe og bruge mit overskydende strøm, istedet for at få det udbetalt. og opnå energitilskud. Gasfyret vil jeg bruge resten af tiden.

 143. Rigtig fin og udførlig guide til at se, hvad der kan søges tilskud til og hvordan. Helt klart værd at anbefale andre der skal lave renovering at kigge på.
  Tak for det.. 🙂

 144. Hej
  Vi har købt et gammelt baghus som er en del af en andelsforening, som skal total-renoveres. Det er som udgangspunkt en ruin og har ikke tidligere været beboet. Der skal laves alt fra klimaskærm, isolering, vinduer og det skal selvfølgelig opfylde alle lovmæssige krav, for at det kan blive beboeligt. Vil det være noget vi kan søge om støtte til? Og bliver det betragtet som nybyggeri eller renovering eftersom bygningen ikke tidligere har været beboet?

  På forhånd tak
  Venlig hilsen

  • Hej Maj.
   Tak, for din henvendelse. Energitilskuddet defineres ud fra antal sparrede kWh i forhold til det tidligere energiforbrug (før energirenoveringen). Er der tale om nybyggeri vil tilskuddet være baseret efter de gældende krav i bygningsreglementet. Derfor ved jeg ikke helt, hvordan tilskuddet kan gives til jer. Jeg vil derfor anbefale dig, at du kontakter nogle energiselskaber for at høre om de vil “opkøbe” jeres energibesparelser. Du kan finde en liste af energiselskaber, der yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/

 145. Vi er et lille forsamlingshus i Fjerritslev, har vi mulighed for at søge tilskud til energivinduer og nyt tag?

  Venlig hilsen.

 146. Hej,
  Hvis man skal igang med flere energirenoveringer som giver tilskud, skal man så søge pr. tiltag eller laver man en samlet ansøgning, der indeholder samtlige energirenoveringer?

  Det drejer sig om en totalrenovering af et enfamiliehus.

  Vh. Mark

  • Hej Mark,
   Tak, for din henvendelse. Der er flere af energiselskaberne, der har formularer, hvor du godt kan tilføje flere former for energirenoveringer, således at du ikke behøver at indsende flere forskellige ansøgninger. Du skal dog være opmærksom på at nogle energiselskaber ikke giver tilskud til alle energirenoveringer. Derfor kan det godt være en god idé at kontakte et par energiselskaber før du ansøger – så kan du også sammenligne dem på prisen for sparede KwH-timer.
   /Maria

 147. Morten R Vestergaard - Svar

  Hej.

  Vi har et stokerfyr, som varmekilde. Vi vil gerne have hulmursisoleret huset. Spørgsmålet lyder; Kan vi søge tilskud til energirenovering ?

  Morten R Vestergaard

 148. Er der mulighed for tilskud til udskiftning af 30 år gamle ventilatorer til noget meget nyere der bruger væsentligt mindre.?
  De sidder i en svinestald på den ejendom som jeg bor på

  Kaj Munck

  • Hej Kaj,
   Ventilationsanlæg er desværre ikke med på listen over energirenoveringer, som energiselskaberne skal yde tilskud til. Derfor er der desværre ikke tilskud til ventilationsanlæg.
   /Maria

 149. Hej,vi er en andelsforening(blok med 4 etager) med 18 lejligheder. vi skal have skiftet tag som ikke er isoleret,kan vi få tilskud til det?. vi skal også have skiftet vores gamle (ca.1990) termovinduer,kan vi få tilskud til det?. vi overvejer desuden at få isoleret endegavlen og kælderlofterne op mod stueetagen,kan vi få tilskud til det?. vil det være en fordel at få en byggesagkyndig eller specialist i isolering til at undersøge ejendommen først? og vil det være en fordel at få søgt til alle tingene samlet? og kan man søge tilskud hos forskellige selskaber til de enkelte ting,hvis f.eks et selskab kun vil give støtte til 1 eller 2 ting?. mvh Lars

  • Hej Lars,
   Tak, for din henvendelse.
   I kan både få tilskud til isoleringsopgaver og udskiftning af vinduer. Hvis I er i tvivl om hvilke vedligeholdelsearbejder I skal udføre og prioritere på jeres ejendom, så kan det være en god idé at rådføre sig hos en ekspert. En byggesaglyndig kan også vejlede jer i forhold til jeres ejendoms energimærkning og jeres vedligeholdelsesplan. Ønsker du tilbud på jeres opgaver er du velkommen til at indsende din opgave her: https://www.energihjem.dk/tilbud/ Så finder vi 3 leverandører, som kan give jer uforpligtende tilbud.
   Angående tilskuddet til energirenovering: Man kan kun få tilskud til en energirenovering én gang fra et energiselskab, men hvis der er tale om forskellige vedligeholdelsesarbejder, så kan jeg ikke se, hvorfor I ikke skulle kunne få tilskud fra forskellige selskaber.
   /Maria

 150. Hej, mine forældre har et hus på omkring 150 kvm og har for 5 år siden installeret pillefyr hvor oliefyret blev kasseret. Da det nu er blevet for hårdt for dem med det manuelt pillefyr som kræver en del arbejde, vil de overgå til fjernvarme. Sidste år blev der lagt ledning til deres bolig for fjernvarmen da hele vejen fik ledningerne.
  Vil de kunne få tilskud ved at gå fra piller til fjernvarme? De har sagt at der er en startudgift nu på cirka 40.000 kr for fjernvarmen.
  Mvh Julie

  • Hej Julie,
   Tak, for din henvendelse. Hvis skiftet fra pillefyr til fjernvarme medfører et reduceret forbrug af kWh-timer, så burde de kunne få tilskud, men jeg er ikke 100% sikker. Jeg vil derfor anbefale at I kontakter nogle energiselskaber og hører om de giver tilskud til denne form for energirenovering. I kan finde en liste over energiselskaber, der giver tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   /Maria

 151. Hej! Vi bor i et unic 119 hus, hvor vi skal ha’ udskiftet taget.
  Er der evt. energi-tilskud til dette? Skal det være udført af håndværker eller kan man også få tilskud, hvis man selv gør det???

 152. Hejsa!
  Jeg har et nyere gasfyr med klimastyring. Jeg har også solceller (6kW) på taget.
  Jeg overvejer at supplere med en luft/luft varmepumpe, og altså beholde gasfyret som primære varmekilde -og til at producere det varme vand.
  Kan jeg få energitilskud til montering af varmepumpen?
  /Poul

  • Hejsa Poul,
   Tak, for din henvendelse. Jeg vil mene at du kan få tilskud til din varmepumpe, men jeg er ikke helt sikker. Jeg ved at man kan få tilskud til opsætning af varmepumper, der erstatter fyr, men jeg ved ikke hvordan det forholder sig, hvis varmepumpen kun er en sekundær varmekilde. Jeg vil derfor anbefale dig at du kontakter nogle energiselskaber for at høre om de kan yde tilskud til din energirenovering. Du kan finde en liste over energiselskaber, som yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/

 153. Kan en andelsboligforening bestående af 20 stk. rækkehuse få tilskud til udskiftning af et stk. ovenlysvindue (velux) pr. hus? Det er meningen, at foreningen skal betale udgiften af de midler de enkelte andelshavere i tidens løb har indbetalt til foreningen.
  Mvh Alex

  • Hej Alex,
   Ja, mange energiselskaber giver også tilskud til andelsboligforeninger. Hvis I udskifter vinduet til en model, der medfører et reduceret energiforbrug, så burde I kunne få tilskud.
   /Maria

 154. Hej. Kan man få tilskud til at udskifte vinduer og efterisolere i sommerhuset?

 155. Hej
  Kan jeg få tilskud ved at gå fra et pillefyr til fjernvarme? Pillefyret lever desværre ikke op til vores forventninger og fjernvarmen hvor vi bor er meget billig.

  • Hej Ulrik,
   Tak, for din henvendelse. Jeg er faktisk i tvivl om du kan få tilskud ved at skifte fra pillefyr til fjernvarme, da jeg ikke ved, hvor stor besparelsen er. Jeg vil anbefale dig at rette henvendelse til nogle energiselskaber for at høre om de giver tilskud til din energiforbedring – du kan eventuelt høre nogle af fjernvarmeselskaberne. Vi har udarbejdet en liste over energiselskaber, der yder tilskud, som du kan finde her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   /Maria

 156. Ok mange tak for svar 🙂

 157. Hej Vi vil gerne skifte vores gamle vinduer ud, med nye plasik vinduer. hvor skal vi søge om tilskud henne? vi bor i Esbjerg kommune.
  Hvor meget kan man ca få i tilskud?

  Vh Tine

  • Hej Tine,
   Tak, for din henvendelse. Det står jer frit at vælge hvilket energiselskab I søger tilskud hos. Man må godt søge tilskud hos et energiselskab, som man ikke er kunde hos, eller som ikke er placeret i det geografiske område, hvor man bor. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kWh I sparer med jeres energirenovering. I kan finde en liste over energisleskaber, der yder tilskud og deres takster her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/

   • Hej Maria tak for svar og den vedhæftet fil. Er det noget de kan regne ud hvor mange kWh vi spare? Ved du om der er nogen steder der er større chance for at få tilskuddet?
    Vh Tine

    • Hej Tine. Ja, energiselskaberne laver en beregning af, hvor mange kWh I vil spare med jeres energirenovering. Jeg synes, at du skal tage og prøve at kontakte et par af energiselskaberne for at høre om de giver tilskud til den form for energirenovering, som I skal til at foretage.

 158. Hej Michael

  Først skal jeg beklage mit sene svar på baggrund af dit spørgsmål “om jeg er sikker på om det er CO2-tilskud div. forhandler af pillefyr yder”
  Nej jeg er stadigvæk ikke sikker på noget som helst. Nogle forhandler af disse pillefyr kalder tilskudet som de yder for fx. Energi-tilskud, Klima-tilskud, CO2-tilskud etc.
  Faktisk så opgav jeg disse tilskud. Istedet fandt jeg mig en energikonsulent som hjalp med at sælge den realiseret energibesparelse – det gav et klækkeligt tilskud til mit nye pillefyr på små 13.000kr.

  Venlig hilsen
  Frank

 159. Hej Maria, tak for svar. Er der heller ikke noget med at tilskuddet falder pr april?
  Mvh Julie

  • Hej Julie,
   Så vidt vi er orienteret udløber tilskudsordningen ikke foreløbigt. Håndværkerfradraget er derimod kun gældende i 2014 og skal du have foretaget en energirenovering er det en god idé at lave dette arbejde nu, da du dermed også kan udnytte håndværkerfradraget.

 160. Hej Johnny, vi bor i etageejendom i stuelejlighed. Vil vi kunne få tilskud ved at hulmursisolere og også isolere i gulvet? Her er meget koldt. Og hvor hurtigt går der fra man ansøger med et skriftligt tilbud? Vi vil jo få ret travlt hvis det er inden d 1. April som jeg har læst mig til, skal alt være færdigt inden da, inklusiv arbejdets udførelse?

  Mvh Julie

  • Hej Julie,
   Tak, for din henvendelse.
   Der gives tilskud til isoleringsopgaver, så det kan du roligt ansøge om 😉
   Du skal ansøge hos de enkelte energiselskaber, så jeg formoder at svartiden varierer afhængigt af, hvilket energiselskab du ansøger om tilskud hos. Jeg er ikke helt klar over, hvad du mener med d. 1. april? Så vidt jeg er orienteret er der ikke sat nogen frist for, hvornår tilskuddet udløber.

 161. Vi skal have lavet hulmursisolering og har fået to tilbud fra to forskellige firmaer. Det der undre mig er, at der er 500 kr´s forskel på prisen på de to firmaer, men hos det ene firma kan jeg få 600 kr i energitilskud og det andet 1600. Hvorfor den store forskel?
  Kan jeg selv vælge hvilket energiselskab jeg vil have tilskud fra? Hvorfor hjælper håndværkerne så med at søge, hvad er gevinsten får dem? Er det oplyste tilskud bindende for håndværkeren?

  • Hej Heidi,
   Tak, for din henvendelse.
   Der er flere håndværkere, som har lavet samarbejder med energiselskaberne og derfor hjælper forbrugerne med at søge tilskuddet, således at man slipper for selv at stå for ansøgningsprocessen. Det varierer, hvor mange penge de enkelte energiselskaber yder i tilskud pr. sparet kwh-time. Du kan se en liste med de forskellige energiselskaber og hvor mange ører de giver i tilskud pr sparet kwh-time her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   Du kan godt selv søge tilskuddet, hvis du foretrækker det. Jeg er ikke helt klar over, hvad du mener med bindende for håndværkerne? Det er som sagt energiselskaberne, der udbetaler tilskuddet, mens håndværkerne hjælper med ansøgning til tilskud og derfor kan give et afslag i prisen på energirenoveringen.

 162. Jeg bor i et gammelt bindingsværkshus hvor jeg selv er ved at skifte bindingsværk samt isolerer og murer ny mur. Der skal også nye vinduer i, det gør jeg også selv.
  Vil have installeret solvarme anlæg med en buffertank samt ca. 10 m2 fanger på taget så jeg også kan få varme i gulvet. Har en gammel salamander som skal ud, men olifyret bibeholdes og skal kombineres sammen med solvarmen. Dette laver jeg ikke selv, men skal have håndværkere. Kan jeg søge om tilskud til begge disse ting? Mvh. Sille

  • Hej Sille,
   Tak, for din henvendelse. Du kan godt søge om tilskud til både isolering og udskiftning af vinduer til energiglas. Og du kan ligeledes søge om tilskud til opsætning af solvarmeanlæg. Hvis det arbejde du får lavet med oliefyret ligeledes medfører en energibesparelse, så vil jeg mene at dette også resultere i tilskud. Jeg vil dog anbefale at du kontakter et energiselskab for at høre nærmere. Du kan finde en liste over energiselskaber, der yder tilskud her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   God fornøjelse med renoveringen.

 163. Jeg skal have en ny Luft-Luft varmepumpe, er det noget man kan søge tilskud til og hvordan eller hvor.

 164. Ved ikke om jeg kan spørge om dette herinde. For nogle år siden kunne man få op til 20.000 kr. i tilskud hvis man udskiftede sit oliefyr med jord/sol varme/varmepumpe.
  Skrot dit oliefyr hed det. Ved I om regeringen åbner denne pulje igen? Det talte de nemlig om dengang.
  Vi har en igangværende aftale på et jordvarmeanlæg, hvor der er skrevet i aftalen at hvis puljen genåbner, så annulleres den, så vi kan drage nytte af tilskuddet. Det kunne da ikke være så tosset da vi vist kun på nuværende tidspunkt kan få omkring 4-5.000 i tilskud.

  • Hej Eva,
   Alle spørgsmål er velkommen – så gør vi vores bedste på at finde svar på dem. Vi har desværre ikke hørt noget om at denne pulje åbner op igen. Det lyder ellers som om at I kunne spare mange penge med den aftale I havde lavet. Jeg formoder at I har søgt om energitilskud hos et energiselskab?

 165. Hej
  Gælder tilskudsordningen stadig? Og kan man i så fald kombinere håndværkerfradrag og tilskud? Vi overvejer at udskifte vores oliefyr (ca 7 år gammelt) med en masseovn og solceller, som så skal stå for al opvarmningen af huset. Gives der tilskud til det?
  Mvh Malene

  • Hej Malene,
   Tak, for dit spørgsmål. Tilskudsordningen er stadig gældende og du kan godt kombinere ordningen med håndværkerfradraget. Der ydes energitilskud til opvarmning med solceller, men jeg har ikke hørt om energitilskud til en masseovn. Jeg vil anbefale dig at du kontakter energiselskabet for at høre, hvad de giver i tilskud til din varmeløsning. Vær opmærksom på at det varierer, hvor højt et tilskud energiselskaberne giver. Du kan finde en liste over størrelsen på energitilskud fra de forskelige energiselskaber her: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
   Du kan få håndværkerfradrag til installation af solceller, men ikke til røgsugningsanlæg til pejse, ovne osv. Ønsker du flere informationer om håndværkerfradraget kan du finde dem her: http://blog.3byggetilbud.dk/haandvaerkerfradrag-infografik/.
   Ønsker du et tilbud på udskiftningen af oliefyret eller opsætningen af solceller er du velkommen til at indsende din opgave her: https://www.energihjem.dk/tilbud/

 166. Hej

  Jeg bor i en andelsboligforening hvor vi skal have skriftet glaslisterne som minimum på de fleste vinduer da de er rådne og i den forbindelse vil jeg høre om det er noget i mener der vil føre til en energi besparelse der er stor nok til der kan fås tilskud til renoveringen?

  Mvh.
  Peter

  • Hej Peter,
   Tak, for dit spørgsmål. Jeg kan desværre ikke finde den type energirenovering, som du beskriver, i Energistyrelsens standardværdikatalog over tilskud til energirenoveringer. Jeg har også rådført mig hos et energiselskab og de mener desværre heller ikke, at der kan gives tilskud til udskiftning af lister, da det er en energibesparelse, som er svær at måle.
   Venlig hilsen
   Maria

 167. Hej,
  Jeg vil udskifte mit 32 år gamle fjernvarmeanlæg med et nyt anlæg. HOFOR vurderer umiddelbart, at det vil reducere mit varmeforbrug med 1/3. HOFOR yder ikke tilskud. Gør andre det?

 168. Hej,
  Jeg skal have skiftet mit 17 år gamle gasfyr.
  Vil jeg kunne få tilskud hvis jeg får installeret et nyere brugt kondenserende gasfyr?

  Mvh Glenn

  • Hej Glenn,

   Tak, for dit spørgsmål om tilskudsordningen. Du kan godt få tilskud til et nyere kondenserende gasfyr, men det er vigtigt at du husker at søge om tilskud før at du bestiller det nye gasfyr, da tilskuddet ikke bliver givet per efterbevilling.

   Med venlig hilsen
   Maria, Energihjem

 169. Hej
  Jeg drømmer om at fræse en isoleringskant ned langs soklen i et gulv med gulvvarme. Er det noget der gives tilskud til – og hvordan beregnes tilskuddet?
  9 m ydersokkel. 10 x 2,5 cm flamingo.

  venlig hilsen
  Lars

 170. Hej.

  Vi overvejer at skifte tagrender og skotrender på huset, og kan se, at der også evt. gives tilskud til det.

  Ved du hvad det kræver, at få tilskud til det?

  Tak

 171. Vi står for at skulle udskifte vores gamle fjernvarmefyr (fra 1987) med et nyt. Kan man få tilskud til det?

 172. Hej. Jeg har et hus som bliver opvarmet via el gulvvarme og el paneler. Jeg har tænkt mig at sætte radiatorer og et pillefyr op. Kan jeg få tilskud til et pillefyr?

  Mvh Claus Christensen

 173. Hvor meget kan man ca få i håndværkerfradrag og energitilskud når man hulmursisolerer et hus på ca 100 kvm ??

 174. Hej

  Vi skal snart til at udskifte vinduer og døre i hele huset,
  Og hvad jeg kan læse mig frem til så skriver i man kan søge ved flere energiselskaber, men giver de ikke kun tilskud til deres egen kunder “eks. NRGI”

  Hilsen
  Peter

  • Hej Peter, tak for dit spørgsmål.

   Det er korrekt at du kan ansøge om tilskud ved flere energiselskaber, og nej de yder ikke kun tilskud til egne kunder. Der er nogle få af dem som har ekstra fordele for deres egne kunder, men som udgangspunkt har det ikke relevans om man er kunde eller ej. Vær dog opmærksom på, at du skal have en godkendelse på tilskuddet fra et selskab inden du må gå i gang med opgaven.

 175. Jeg vil gerne skifte mit træpillefyr ud med jordvarme, kan jeg modtage tilskud ved denne udskiftning
  Mvh
  Asbjørn

 176. Jeg er ved at installere et 10 kw pillefyr og har netop nedtaget med 50 år gamle oliefyr.

  Kan jeg få tilskud til pillefyrs-arbejdet ?

 177. gives det heller ikke tilskud til et jordvarme anlæg ? Hvis man nedlægger sit gamle oliefyr ?

 178. Hej
  Energispareselskabet Vendsyssel vil gerne på listen over selskaber som yder tilskud til energibespaerelser til både private og erhverv. Vi har intet opstartsgebyr – vh Energispareselskabet Vendsyssel.

 179. Hej
  Finder det lidt underligt at man her oplyser der ikke fåes tilskud til pillefyr, hvis man udskifter sit gl.fyr.

  Jeg påtænker at udskifte mit gl. fastbrændselsfyr (Tasso) hvor i jeg igennem de seneste 10 år kun har fyret med skovbrænde, med et nyt træpillefyr.
  I et af de tilbud jeg har hjemtaget giver forhandleren et CO2- energitilskud på 4.000kr excl. moms. CO2 besparelsen videre sælges til Dong.
  På NBE´s hjemmeside (som producerer Scotte pillefyr) ses det også her at firmaet yder et tilskud i form af nogle serviceydelser og udvidet garanti, mod at overdrage NBE den sparet CO2-udledning, som de vist også viderersælger til Dong.

  Mvh
  Frank Christensen

  PS.
  Iøvrigt kan jeg ikke få øje på nogen CO2 besparelse ved at overgå fra skovbrænde til træpiller – højest en reduktion i forbruget af biomasse.

  • Hej Frank

   Tak for din kommentar.
   Så vidt jeg er oplyst, gives der ikke tilskud til pillefyr, hvilket fremgår af Energistyrelsens værdikatalog. Er du sikker på at det tilskud, du har fået, er et energitilskud?

 180. Hej
  Da jeg kunne læse at tilskuddet er fjernet ved skiftning af tudse gammelt oliefyr til nyt pillefyr.
  Vil jeg høre om man kan bruge håndværkerfradraget og hvordan/hvornår søger man ???
  Jeg er gift og noget med at man kan få for begge, men hvordan praktisk gør vi ???
  Vi er lige startet på projektet.

  • Hej Frank

   Du kan godt bruge håndværkerfradraget, når du skrifter dit gamle oliefyr ud til en anden energikilde. På fakturaen skal håndværkerens arbejdsløn fremgå, så du kan indberette dette beløb til SKAT via tastselv på SKAT’s hjemmeside. I begge kan få op til 15.000 kroner i fradrag.

 181. Maria Flinck Stølås - Svar

  Hej

  Vi sidder i en andelslejlighed, hvor radiatorerne er fra 30’erne – er placeret inde midt i lejligheden og samtidig ikke er store nok. Vi vil derfor have opsat nye samt flere radiatorer og rykket disse ud til vinduerne. Vil vi kunne søge tilskud til det?

  PFT.

  Maria 🙂

 182. Hej,
  Min Kæreste og jeg er ved at kigge på hus, og det vi er faldet for, har et gammelt oliefyr som er 26 år gammelt, så det er ved at man skal skifte det. Men vi har planer om at skifte energikilden til pille fyr og så fjernet den gl. olietank. Gives der tilskud til den form for operation.?

 183. Hej Michael

  Kan man så søge tilskud til at udskifte varmekilden fra EL til Naturgas? Jeg synes ikke det fremgår i standardværdikataloget.

 184. Hvis jeg vil søge om tilskud til en total boligrenovering (efterisolering af vægge og tag, opgravning af gulv og efterisolering af dette) skal jeg så opgive (i standardværdikataloget) den nuværende varmekilde (EL-varme) eller skal jeg opgive den fremtidige varmekilde (Naturgas)?

 185. Hej
  Jeg skal lave følgende projekter som selvbyg, kan man få tilskud til det?

  Gulvvarme + støbning af gulv, med 300 mm. isolering 95 kvm.
  Isolering af ydrevægge på indersiden med 70 mm. isolering af 80 kvm store rum.

  Hilsen Lea

 186. Hvis jeg køber en gammel landejendom og river huset ned, for at opfører et træhus i stedet, kan jeg så få tilskud til det?
  Vh. Lotte

 187. Hej.
  Vi har valgt at skifte vores gamle oliefyr ud med et nyt pillefyr og varmvandsbeholder, så mit spørgsmål er om i kan søge tilskud til det, og hvis hvordan og hvorledes.
  Vh louise

 188. Hej Michael

  Vi planlægger at omlægge opvarmning.
  Hus på godt 250 m2 i 2 plan nuværende opvarmning oliefyr og kedel på godt 35 år, som har fungeret fint.
  Kigger lidt på varmepumper.
  Hvilke muligheder er der for tilskud til omlægning lige nu?

  Mvh
  Ove

 189. Morten Christiansen - Svar

  Hejsa
  Jeg overvejer at skifte mine vinduer ydes der tilskud til det?

 190. Hej Michael

  Vil det sige, det er energiselskabet, i dette tilfælde dong som selv bestemmer om de giver tilskud eller er det noget de bliver dikteret til at de skal gøre iflg. en eller anden lov.
  Linket fra jeres udmærket side til dong med hensyn til tilskud finder mystisk også vej til en side hos dong som pt. heller ikke findes.
  kan man evt. finde noget om energitilskud vedr. skift fra gammelt ( 1980 ) til nyt jordvarmeanlæg
  eller har I kendskab til noget

  Med venlig hilsen
  John

  • Hej John

   Tak for info omkring linket. Vi har nu rettet det, så det skulle virke. Mht. tilskud til jordvarme, så prøv evt. EnergiMidt, de giver til jordvarme. For god ordens skyld skal jeg lige nævne, at EnergiMidt annoncerer på Energihjem.dk, men prøv dem, de har også en fin ansøgningsformular på deres hjemmeside. Dong og de andre energiselskaber kan selv bestemme, hvad de giver tilskud til, så længe de opfylder deres mål om, hvor mange tons CO2, de skal spare.
   Held og lykke med projektet.

 191. Hej Michael
  Her under er hvad jeg spurgte om tidliger

  Hej

  Tænker at skifte mit gamle jordvarme anlæg fra 1980 ud med et nyt tidssvarende og besparende
  Er der tilskud eller måske et kommende tilskud til dette ud over det tilskud som man kan få fra sit el selskad ( Dong )
  Ca 500 – 800 kroner og det batter jo ikke så meget når anlægget kommer til at stå i ca. 75,000

  Hilsen John
  Besvar denne kommentar

  Michael Müller

  18. jan, 2013

  Hej John

  Lige nu er der ikke andre tilskud, end det du selv nævner fra energiselskaberne. Umiddelbart er der ikke nogle andre tilskud på vej.

  Har talt idag D. 10. 04. 2013

  Og nu siger de der er ikke noget som helst tilskud at få merr
  er det korrekt
  Mde venlig hilsen John

 192. Hej

  Vi bor i ejerlejlighed i Århus og påtænker at udskifte vores dyre el-varme med fjernvarme. Gives der tilskud til skift i enkelte lejligheder?. Der er indlagt fjernvarme i de andre 2 lejligheder i ejerforeningen, så det er kun vores enhed der mangler at blive tilsluttet. Vi betaler i øjeblikket 22.000 kr årligt i strøm for vores sølle 88 m2, grundet vores elradiatorer.

  Vi har sat processen igang vedr. tilskuddet fra vores el selskab i forbindelse med at vores lejlighed er el opvarmet, så dette er der foreløbig styr på, vi har dog ikke kunnet finde ud af om vi kan få tilskud til selve skiftet fra elvarme til fjernvarme. (anslået pris fra håndværker, 68.000 kr inkl.moms, inkl. rørføring og basisradiatorer)

  Vh
  Kasper

  • Hej Kasper

   Private boligejere, der sænker sit energiudslip og energiforbedrer, kan søge om tilskud, og det kan I også i dette tilfælde. Husk dog, at I skal søge, inden arbejdet går i gang.

   • Hej Michael

    Mange tak for dit svar!

    Jeg har netop været i kontakt med affaldsvarme Århus, og de fortæller at jeg kan få et tilskud ved skift fra el-varme til fjernvarme på hvad der ligner 3500 kr. (udgiften vil ligge på omkring 66.000 kr)

    Manden jeg snakkede med virkede ikke videre godt informeret på området, og jeg vil lige være sikker på at jeg får det optimale tilskud ved at ansøge om energitilskud gennem affaldsvarme Århus, eller om jeg skal tænke i andre alternativer?

    Jeg troede umiddelbart at der var et større tilskud når man igangsatte en så omfattende energibesparelse.

    Vh
    Kasper Nielsen

 193. Hej Michael
  Jeg har et gammelt oliefyr jeg gerne vil have skiftet og da vi ikke har fjernvarme i vores område, har jeg besluttet det skal erstattes af et pillefyr. Jeg troede jeg kunne få et energibesparelses- tilskud (20-25 øre / kwh), men det gælder åbenbart ikke for pillefyr – ihvertfald ikke hos de 2 forsyningsselskaber jeg har talt med.
  Kan det passe ?

  vh Rolf

 194. Hej Michael

  Vedr. andelsboligen. Vi har selv indvendig vedligeholdelse af boligen, vinduer er måske kun udvendig ?

  Kan andelsforeningen søge samlet eller på hver andel, vinduerne er ikke lige dårlige i alle huse.

  Mvh. Keld Sørensen

 195. Hej.

  Jeg har lige et lille spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svar på.
  Når man som jeg bor i et rækkehus i en privat andelsforening ( 20 huse ) kan man så søge om tilskud på lige fod som en ejerbolig?
  Hilsen Keld

 196. Hej. Vi overvejer at skifte vores gamle jordvarme anlæg ud med et nyt og sammentidig fjerne resten el-radiatorer (10 stk.) i et hus fra ’73.
  Kan jeg søge tilskud til i denne omgang?

  Mvh.

  Thomas

 197. Hej

  Tænker at skifte mit gamle jordvarme anlæg fra 1980 ud med et nyt tidssvarende og besparende.

  Er der tilskud eller måske et kommende tilskud til dette, ud over det tilskud som man kan få fra sit elselskab (DONG) Ca 500 – 800 kroner og det batter jo ikke så meget når anlægget kommer til at stå i ca. 75.000,-

  Ved godt ovenstående er et gammelt spørgsmål men ville gerne høre om der er kommet nyt. Eksempelvis kan jeg vel nu benytte mig af det genopstået håndværkerfradrag??

  Hilsen John

  • Hej John,

   Ja der er nok ikke så meget at hente fra energiselskaberne når du i forvejen har jordvarme. Du kan helt sikkert benytte dig af håndværkerfradraget, når det er stemt igennem – men det er desværre også eneste tilskudsmulighed ud over tilskuddet fra energiselskaberne.

 198. Jeg har et hus der er el opvarmet og vil høre om man kan få tilskud til fjernvarme og iså fald hvilke ting. Her tænker jeg på investeringsbidrag, stikledning unit osv ?

 199. Hej
  Jeg har planer om at facadeisolere mit parcelhus fra 77″ og derefter beklæde med en ny flot facade.
  Grunden til til denne løsning er bla. at ydervæggen er et færdigstøbt element, så hulmursisolering ikke er muligt.

  Jeg mener at have læst i tidligere indlæg at der ikke gives tilskud til facadeiolering, men til hulmursisolering, men i mit tilfælde kan jeg jo ikke gøre andet.

  Gives der tilskud til mit projekt, og er det uanset om man gør det selv eller betaler sig fra det ?

 200. Hej Michael

  Vi står foran en udskiftning af vores gamle oliefyr til en pillebrændeovn med vand tank på, så vi kan koble på centralvarmemen.. Mit spørgsmål er så : Er der noget tilskud at hente nogen steder til sådan et projekt??
  Mvh Patrick

 201. Hej Michael.
  Et spørgsmål, er det muligt at få tilskud hvis man isolere, mellem etager. Lige pt. er vi igang med at renovere et hus fra 1950, og den eneste isolering der er mellem etagerne er 5 cm grus/sand + lidt pap.

  Mvh
  Peter

 202. Hej!
  Jeg skal igang med en større energirenovering af vores hus, og da jeg er tømrer vil jeg lave det må, iflg. loven, selv. Kan jeg stadig få tilskud fra energiselskaberne og udregner de selv hvor stor en kWh besparelse der er tale om udfra projektbeskrivelsen, eller skal jeg have en energikonsulent til dette? I øvrigt tak for en meget infomativ hjemmeside.
  Hilsen Peter

  • Hej Peter

   Tak for dit spørgsmål.
   Du kan godt benytte tilskuddet fra energiselskaberne, og ud fra dine beregninger og projektbeskrivelse vil de regne ud, hvad din besparelse er.
   Husk at søge, inden du går i gang.

 203. Hej kan man få tilskud til frima da renover deres trykluftanlæg. for utætteheder.

 204. Lone holler brændstrup - Svar

  Hej mine forældre har et gammel sommerhus i Thy Agger. De overvejer at skifte oliefyret ud med fjernvarme. Ydes der stadig tilskud til dette og hvor meget/lidt?

 205. Hej

  Tænker at skifte mit gamle jordvarme anlæg fra 1980 ud med et nyt tidssvarende og besparende
  Er der tilskud eller måske et kommende tilskud til dette ud over det tilskud som man kan få fra sit el selskad ( Dong )
  Ca 500 – 800 kroner og det batter jo ikke så meget når anlægget kommer til at stå i ca. 75,000

  Hilsen John

 206. Hej,

  Min mand og jeg bor i en andelsbolig, hvor der i stuerne blot ligger en spånplade ovenpå spær og så gulvtæppe ovenpå. Vi skal på et tidspunkt have udskiftet dette med trægulve med isolering.
  Derfor er jeg selvfølgelig interesseret i at høre, om I vurderer at det er muligt at søge tilskud til denne renovation, da jeg forventer, at vores varmeforbrug vil falde noget.

  • Hej Sophie, energiselskaberne yder tilskud til isolering mellem etageadskillelser, så ja det kan I få tilskud til. Husk blot at I skal have en accept på tilskuddet inden I igangsætter opgaven.

 207. Pænt goddag.
  Jeg skal skifte fra oldnordisk olie til pillefyr, og læser med ægrelse at det ikke er omfattet af ordningen.
  nu er det dog sådan, at jeg samtidigt skifter vandvarmer og cirkulationspumpen ud til en væsentligt bedre udgave, med mindre forbrug og spild, samt efterisolerer vandrørene, – kan jeg søge støtte til det?

  Mikkel

 208. Hej

  Jeg påtænker at skifte vores gamle oliefyr ud med et pillefyr. i starten af det nye år

  Vi har et hus på 235 kvm fra 1910 energiklasse E. bruger ca 4000 L olie/pr.

  Vil vi kunne ansøge om CO2 kvote-tilskud, eller andre tilskud i den forbindelse? Og hvis muligt, hvordan??

  Nikolaj

 209. Hej,
  Vi er en andelsforening i Aalborg der har fået konstateret skimmelsvamp i to af vores andele(ud af 14) og vi skal derfor i de to ha fjernet gulv, tapet, puds og evt. beton undergulvet, da det er i stueetagen. Der er ikke hulmur i bygningen og vi overvejer derfor om vi skal have udvendig isolering på bygningen og evt. gulvvarme i stueetagen for at kunne holde den fri for svamp og lign. fremover.
  Mine spørgsmål er så:
  Kan vi få tilskud til det og hvordan søger vi det?
  Er der andre tilskud eller skattemæssige fordele vi kan søge til sådan et projekt?
  Mvh. Kristoffer

 210. Hej. Jeg har et elopvarmet hus og vil gerne have en varmepumpe (luft til luft) installeret, er der mulighed for tilskud til den og hvis ja, hvor søger man om tilskud til den? med venlig hilsen Lene johannessen

 211. Jeg flytter nu i et lille gl. hus, hvor varmekilden er el og brænde.
  Desværre er ruder/døre gamle og ikke termo. Og vinduerne kan ikke sådan bare LIGE skiftes.. til nye.. pga. husets alder mv.

  Derfor har jeg TO spørgsmål:

  Kan jeg få tilskud til fortsatsruder til vinduerne OG nye døre samt… ekstra isolering på loftet og nye varmekilder/varmepumpe…
  OG er der særlige tilskud ifm. at jeg er pensionist med LAV pension?

 212. Hej
  Jeg har fået godkendt en ansøgning om tilskud på kr. 3.500,- af mit naturgasselskab til en ny kondenserende gaskedel. Kedlen er blevet installeret, og jeg har sendt blanket og kopi af regning fra VVS-installatøren ind. Jeg har så efterfølgende fået at vide, at de kun vil udbetale tilskuddet til mig, såfremt jeg skifter min nuværende prisaftale ud med en såkaldt spotgaz-aftale. Kan de kræve det? Det står der intet om i betingelserne. Jeg vil gerne beholde min nuværende prisaftale.

  • Hvis du har en skriftlig accept på tilskuddet og der i disse betingelser ikke er nævnt noget med en spotgaz-aftale, så vil jeg mene du har en god sag. Men jeg har også hørt at der følger visse kriterier med hos nogle energiselskaber, for at man kan modtaget tilskuddet, eksempelvis at man udskifter nuværende aftale med en anden.

   • Hej Johnny
    Jeg har en skriftlig accept på tilskuddet, og i den står der intet om sådanne kriterier. Jeg har støvsuget deres hjemmeside for at finde ud af, om der her står noget om det – det gør der heller ikke. Så det undrer mig, at de bagefter kan komme og forlange en ny prisaftale til gengæld for, at jeg kan få udbetalt mit tilskud. Men tak for dit svar.

 213. Hej
  Hvorfor er der ikke tilskud til udskiftning af oliefyr til træpillefyr til opvarmning af bolig? Arbejdet er udført 2012 og der kan selvfølgelig bruges håndværkerfradraget, men hvorfor intet tilskud til co2 neutral fyring?

  • Hej Jens, ja det er et godt spørgsmål. Energistyrelsen har simpelthen bare valgt at pillefyr ikke skal have tilskud, vi har spurgt styrelsen nogle gange om de forventer at ændre ordningen, men vi har endnu ikke fået et svar.

 214. Hej. Vi bor i et hus med el-varme og har planer om at få sat solceller på taget inden nytår, for at afhjælpe den dyre elregning. Men udover at man kan trække håndværker regningen fra (ind til nytår), hvad er der så af eventuelle tilskud at hente? Og er det noget med, at der måned efter måned i fremtiden, gives et tilskud fra vores eller et andet elselvskab ????
  -Og hvad skal vi selv huske at gøre, inden vi går i gang med projektet, for at opnå størst mulig hjælp og tilskud, her tænker jeg både på håndværkerregningen men også på længere sigt?

  • Hej Mai

   Håndværkerfradraget løber frem til nytår og giver op til 30.000 kr. pr. husstand. Derudover kan I indhente lidt tilskud fra et energiselskab. En række energiselskaber giver tilskud til energiforbedringer – se listen her over selskaber, der giver tilskud – https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/. HUSK I skal søge om tilskuddet, inden I går i gang med at installere solcellerne og indgår en aftale med leverandøren.

   I kan i øvrigt indsende jeres opgave på Energihjem.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud.

   Derudover er der en såkaldt regnskabsmetode, der betyder, at man kan trække 25 procent fra sin solcelleinvestering i form af et skattefradrag. De 25 procent kan man trække fra år efter år. Ordningen administreres via SKAT, og du kan læse mere om den her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234801

   Held og lykke med projektet.

 215. Hej jeg faldt lige over denne hjemmeside http://onlineenergi.dk med en komplet liste over tilskud og alt hvad man har behov for at vide. rigtig handy
  Hilsen Bitten

 216. Hej igen.
  Lige sidste spørgsmål i sagen. Firmaet meddeler mig at der ikke findes nogen dokumentation for de penge jeg har modtaget. Kan det virkelig passe at energiselskabet ikke sender en slags kvittering eller rapport for energibesparelsen?
  Yderligere fik jeg at vide at man ikke kan søge som privatperson da det kræver en slags beregner at indberette denne energibesparelse. Jeg fornemmer mere og mere at firmaet har snydt mig…?

  • Hej Niels, det ville undre mig meget hvis der ikke er nogen form for dokumentation, under alle omstændigheder har han vel en kvittering på de penge han har modtaget fra energiselskabet.

   Du kan sagtens indberette et tilskud som privat person, det er der mange der gør hver dag. Det er i øvrigt også derfor vi har lavet denne artikel.

 217. Hej

  Jeg har benyttet et firma til at indsende data for mine energitiltag som primært er vægisolering og nye vinduer. Jeg blev dog skuffet da jeg kun fik godt 3000,-. Så jeg er bange for at firmaet har stoppet en del af mine penge i lommen
  Jeg har isoleret med 10cm på 300m2 væg og udskiftet 45 1lags vinduer med energivinduer ialt 65 m2 vinduesareal. Kan det passe med ca 3000,-?
  Kan I fortælle mig hvordan man normalt får indmeldt energitiltagene og hvordan der afregnes? -for jeg har nemlig ikke modtaget noget dokumentation, men blot modtaget penge fra firmaet

  Venli hilsen Niels

  • Hej Niels

   Eftersom jeg ikke kender konkret til dit projekt, er det svært at svare på. Men du skal høre det pågældende energiselskab, hvor mange øre de giver pr. besparet kilowatt-time. Det beløb ganger du så med det antal besparede kilowatt-timer, du har opnået med dit renoveringsprojekt. Så skulle du gerne få et overblik over, hvor meget du skal have tilbage.
   MVH Energihjem.dk

   • Hej igen. Tak for svaret. Jeg har forhørt mig hvilket energiselskab der har købt min energibesparelse, men firmaet svare at de ikke ved hvem det er. -at det kan være hvilket som helst selskab. Kan det virkelig passe at man ikke nødvendigvis kan få oplyst hvilket selskab der udbetaler pengene og ikke kan få nogen som helst form for dokumentation for det udbetalte beløb? Håber I kan hjælpe mig med at svar på ovenstående.

    Venlig hilsen Niels

    • Hej Niels,

     Når du får udført en energirenovering og virksomheden står for tilskuddet, så er det i visse tilfælde normalt at de tager en lille del for at administrere dit tilskud. Hvis man vil undgå dette, så skal man sørge for selv at ansøge tilskuddet direkte hos et energiselskab inden opgaven igangsættes.

     Når det så er sagt, så synes jeg at det er lidt underligt at de ikke vil oplyse hvilket energiselskab han har brugt, for typisk har de en fast aftale med ét selskab.

 218. Tak for et trist men hurtigt svar, du skriver at jeg kan udnytte håndværkerfradraget mener du dermed til at afmonterer oliefyret og fjernelse af det ??
  Nu skal det lige siges jeg er ved at få installeret solceller til el, det bliver prismessig et anlæg til ca 135,000 kr så det er et andet tilskud.

  Nu er det jeg gerne vil vide om jeg både kan afskrive en del penge skattemæssig på solcellerne og samtidig udnytte håndværkerfradraget til smedearbejdet med afmontering af oliefyret??? V.H. Karen

  • Hej Karen, ja hvis du inden årsskiftet får fjernet oliefyret, kan du få tilskud til håndværkerfakturaen. Med mindre du selvfølgelig allerede har brugt dit håndværkerfradrag til montering af solcellerne.

 219. Hej jeg købte et hus i 1992 hvor varmekilden var et oliefyr det var også dengang ok senere fandt jeg ud af hvor dårligt det var for miljøet, for 3 år sider fik jeg installerede et pillefyr,og har derfor ikke brugt oliefyret i de 3 år det har bare stået hvor det altid har stået da det er besværligt at få det op af kælderen, nu har jeg hørt at jeg kunne få en skrotpremie når jeg afmeldte det har jeg ikke fået besked om , vor henvender jeg mig for afmelding og skrotpremie mvh. Karen

 220. ok ved du om jeg kan få tilskud til isolering og nye vinduer for jeg har lige købt et hus i rebild Kommune som jeg skal repareres på der skal nye vinduer i og efter isolere det er på 85 m2 og der kommer 150mm i væggene og 400mm på loftet ?

  mvh
  kurt

 221. Hej jeg står og skal udskifte mit gamle oliefyr ud til et pillefyr kan jeg få noget tilskud til det?

  mvh
  kurt johnsen

 222. Hej.

  Jeg har et spørgsmål ang biobrændselskedler. Hvis man har et træpilleanlæg til proces-opvarmning i industrien, er der så nogle tilskudsmuligheder til dette? Her tænker jeg både på etablering, afgiftfritagelse, indkøb af træpiller, udskiftning fra oliekedel etc. Jeg synes ikke rigtig jeg kan finde noget om det, kun hvis anlægget også producere el, hvilket det ikke gør.

 223. Hej.

  Vi er en familie som til foråret skal igang med at bygge nyt hus på landet, på en nedlagt ejendom. Den gamle stråtækte ejendom er væltet og den 2000 m2 grund er nu klar til nybebyggelser. Der er byvand og el. Mit spørgsmål går nu på: Hvis vi ønsker jordvarme, solceller og et helt igennem energi rigtigt hus, er der så nogen form for tilskud at få?? Vi har snakket om at supplerer med brændeovn, men mest for hyggens skyld. Vi har tegninger liggende på et et-plans gårdhavehus på knap 300 m2 i grundplan med garage iberegnet. Det meste af huset bliver åbnet i kip. Mvh Jens

 224. Hej, Vi fik oliefyret udskiftet til nyt i 2006. Nu (oktober 2012) planlægger vi at skifte over til luft-vand varmepumpe. Det ser lidt uafklaret ud med hensyn til tilskuds- og skatte-fradragsmuligheder lige for tiden.
  Har I et overblik over mulighederne pt.?

  • Hej Philip

   Energiselskaberne giver ikke tilskud til udskiftning af oliefyr, men I kan benytte håndværkerfradraget, der udløber til nytår. Husk I kan indsende jeres opgave på Energihjem.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud.
   MVh Energihjem.dk

 225. Hej Johnny – først tak for dit svar.

  Jeg synes det er lidt en udfordring at overskue økonomien i det. Kan du sige noget om, hvor stort tilskuddet er i procent i forhold til den samlede udgift? Måske kan du sige en “normal” pris pr. isosleret lofts-kvadratmeter?

  Dernæst er det en udfordring at se hvilken ende man skal starte med – er det i virkeligheden at forsøge at måle loftet op. Så efterfølgende lave en tilbudsbeskrivelse?

  Skal arbejdet være afsluttet inden udgangen af 2012 – eller skal kontrakten være indgået inden udgangen af 2012?

  Mvh/Adam

  • Hej Adam, det kan også godt være lidt uoverskueligt. Men lad mig prøve at hjælpe.

   Et typisk loft på 120 m2, kan man efterisolere for omkring 15.000 – 20.000 kroner og energibesparelsen vil cirka ligge på omkring 40 kWh/år/m2. Det betyder så at du cirka kan få et tilskud på 1.500-2.000 kr.

   Hvis jeg var dig, så vil jeg indsende din opgave, og få nogle fagfolk ud og hjælpe, langt de fleste isolatører vi har med i systemet kan hjælpe dig med tilskuddet, nogle har det endda indregnet i deres tilbud så du ikke skal røre end finger.

   Mht. håndværkerfradraget, så mener jeg at arbejdet skal være igangsat i 2012 for at kunne få det, men jeg er ikke 100% sikker. Kontakt eventuelt SKAT for korrekt svar.

 226. Hej Johnny
  Vi har en stor lejlighed på Åboulevard i Kbh.
  Vi bor på 5 sal – på 6 sal er der et loft, som vi også kunne tænke os at inddrage. Vi har et 10 år gammelt skiffer tag, men som ikke er isoleret. Vil man kunne få tilskud til dette?
  Vi er en andelsforening.

  Mvh/Adam

 227. Kan man godt søge tilskud uden at få de 3 forskellige tilbud? Altså hvis man godt ved hvilken håndværker man har tænkt sig at bruge? Mvh thea 🙂

 228. PT. er der elvarme i vores hus men gå med tanken om at skifte til jordvarme.
  Kan man få tilskud til det, og hvor skal man søge?

 229. Hej,
  Jeg har et hus fra 1971 i Vojens. Vi har Dong Naturgas.

  Vi står overfor at skulle udskifte samtlige af vores vinduer i hele huset. Vinduerne er fra 1971 og der vil blive monteret 3-lags lavenergi glas.

  Jeg har lidt svært ved at gennemskue om vi kan indhente noget tilskud til for energivenlige forbedring.

  mvh Rene

 230. Der er rigtig mange af jer som har efterspurgt en liste over de energiselskaber som yder tilskud til energirenoveringer. Nu kan vi glæde jer med at listen er klar, og den er at finde hér: https://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/

 231. Hej
  Vi har et hus fra ’74 med loft til kip i alle rum. Vi skal til at skifte tag, og i den forbindelse fordoble isoleringen. Vi håber også at få lavet solcelleanlæg, og evt. gå fra naturgas til fjernvarme. (det sidste er tvang for egen regning) Er der flere tilskud i sådan et projekt eller er der kun et tilskud at hente en gang pr husstand. Og hvad med håndværkerfradrag?

  • Kære Jesper

   Tak for dit spørgsmål.
   Når I isolerer, altså energirenoverer, kan I søge et energitilskud hos enten jeres eget energiselskab eller et andet. Derudover kan I bruge håndværkerfradraget, som I udfylder på jeres selvangivelse.
   MVH Energihjem.dk

 232. Hej. Jeg har et stort bowlingcenter hvor vi bruger en masse strøm.
  Kan jeg få tilskud til solcelleanlæg? Bygningen har STORE sydvendte tagflader og er vel ideel til solpaneler.
  Vi får i øjeblikket strøm fra SE. (Sydenergi)
  Med venlig hilsen. Kristian Skjoldager

 233. Hej
  Vi har netop købt et hus i Århus fra 1974. Vi påtænker at efterisolere loftet (178m2) samt at sætte nye vinduer i. Vil vi kunne få tilskud til dette hvis vi selv udfører forbedringerne?

  Mvh
  Anne Jensen

 234. Er der mulighed for at få tilskud til at udskifte mit gamle oliefyr og kedel med et nyt naturgasfyr og nye radiatorer. Den gamle skrotningsordning udløb i sommeren 2012, og der skulle være en ny på vej til ikrafttræden pr. 1.1.2013. Når jeg udskifter nu sætter jeg mig så midt mellem to stole?

  • Hej Lyngsie, beklager det sene svar. Du har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at få tilskud fra staten til udskiftning af oliefyr. Der er endnu ikke nogle der ved hvad det nye energirenoveringstilskud kommer til at indeholde, det er derfor utrolig svært at svare på dit spørgsmål.

 235. Kjeld Ibarra-Hansen - Svar

  Hej

  Vi er en relativ ny andelsforening i nybygget ejendom (7 år) med 32 lejligheder fordelt på stue, første og anden sal.

  Hvordan forholder vi os bedst til anlæg af solcelleanlæg og eller vindmølle anlæg. Her tænkes på tilskudsmuligheder og skattefradrag.

  Med venlig hilsen
  Kjeld
  AB Magasingården, Hvidovre

  • Hej Kjeld

   Tak for dit spørgsmål til Energihjem.dk.
   Det har været en årelang problematik, at boligforeninger ikke kan opnå tilskud til energiforbedringer. Så der er faktisk ikke noget at hente, som det ser ud lige nu. Desværre.
   MVH Energihjem.dk.

 236. Hej!
  Jeg har lige købt et hus fra 1973 og der forefindes et gammelt naturgasfyr (ca. 20 år gammelt) vil vi kunne få noget tilskud ved etablering af jordvarme?
  Hvis så, hvor stort?
  Og, hvis vi selv vil have solceller oveni, hvad er så mulighederne for tilskud til det?

  Mvh

  Dávur Leon

  • I burde både kunne få tilskud til jordvarme og solceller, hvis I tager direkte kontakt til et energiselskab, hvilket ikke behøver at være jeres eget. EN række energiselskaber køber en vis procentdel af den samlede energibesparelse. Husk at I gratis kan indsende jeres opgave på Energihjem.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud.
   MVH Energihjem.dk

 237. Hej

  Vi overvejer at udskifte vores gamle oliefyr med jordvarme – kan vi få tilskud til det?

  Mvh. Pia

  • Ja, hvis I tager direkte kontakt til et energiselskab, hvilket ikke behøver at være jeres eget. EN række energiselskaber køber en vis procentdel af den samlede energibesparelse.Husk at I gratis kan indsende jeres opgave på Energihjem.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud.
   MVH Energihjem.dk

 238. hej min kæreste og jeg ønsker selv at isolere vores kælder vægge og gulv kan vi søge tilskud vis vi selv laver det og vis ja hvordan søger jeg det så ??

  • Hej Anina
   Tak for dit spørgsmål.
   I kan søge om tilskud ved et energi- og elselskab. Det behøver ikke at være jeres eget. En række elselskaber yder tilskud til energiforbedringer, hvor de køber en del af jeres energibesparelse. Så det er et af de selskaber, I skal tage kontakt til.
   Mvh.
   Energihjem.dk

 239. Godaften..
  Hvis sydenergi og dong ikke yder tilskud, hvem skal vi så skrive til??

 240. Hej
  Vi er en andelsforening m 10 andele på Østerbro i København. Vi planlægger at udskifte vores gamle 1- og 2-lags vinduer (forskellige løsninger i alle lejligheder). Er der krav til at hver især søger eller kan vi søge som forening? Hvilket energiseskab skal vi søge hos (evt. et kontaktnr..)?
  Hilsen
  Kim

  • Hej Kim tak for dit spørgsmål. I vil sagtens som andelsboligforening kunne ansøge om tilskud udskiftning af vinduer. Husk blot at I ikke må igangsætte opgaverne inden I har fået godkendt tilskuddet.

   Jeg vil anbefale jer at tage fat på flere end et energiselskab, da der er svingende tilskud fra selskab til selskab. Nogle af dem har onlineformularer, mens andre skal man ringe til.

   Hvis I i øvrigt ønsker tilbud på vinduesudskiftningen, så kan I med fordel indsende dem via vores opgaveservice (det er gratis).

 241. Jeg har bemærket, at ret mange ikke ved, hvilket energiselskab som yder de 20 til 40 øre / kwh, men jeg har set EnergiMidt video herom, og den er god.
  Mvh.Palle.

 242. Hej.
  Vi står og overvejer at skifte vores naturgas ud med fjernvarme er det noget man kan få tilskud til, og vis ja hvordan søger man det.
  Hilsen Allan

  • Hej Allan, ja du kan få tilskud fra et energiselskab til en sådan konvertering. Nogle energiselskaber har onlineformularer hvor man kan ansøge om tilskuddet, andre skal man ringe til og så får man fremsendt materiale.

 243. Hej, her til næste sommer skal mit 40 år gamle paracelhus ha den helt store omgang, går fra:

  -50mm iso i gulv, til 300mm flamingo

  -går fra 50mm iso i hulmur til det + 200mm terranbats med puds udv. + terranbats omkring sokkel

  -fra 50mm iso på loft til 450mm iso

  – og alle vinduer samt døre vil blive udskiftet til proline eller rationel 3lags thermoruder

  jeg er selv tømrer og har bygget en del typehuse som alle er efter de overnævnte krav, så målet er lidt at kunne opnå de samme besparelser, men hvor meget vil jeg sådan ca. kunne opnå i tilskud for sådan en renovering? og kan man overhovedet få tilskudet hvis man selv renovere eller er tilskudet kun beregnet til at betale håndværkerregninger?

  mvh. Ask

  • Hej Ask, jeg har meget svært ved at estimere tilskuddets størrelse, så jeg vil anbefale dig at tage direkte kontakt til nogle energiselskaber der (du er meget velkommen til at vende tilbage hertil når du ved hvor meget du kan få, det ville da være ret interessant at høre.)

   Men jo, du burde godt kunne få tilskud selvom du laver alt arbejdet selv.

 244. Hej Johnny.
  Vi har tænkt os at skifte fra olie til pillefyr. Er der tilskud at hente her?
  På sigt ( om 2-3 år når pengene er til det ) skal vi have revet en tilbygning ( badeværelse ) ned og bygget helt nyt. Badeværelset er i dårlig stand, da taget er for tyndt. Vi er ved at undersøge om ejerskifteforsikringen tager noget af det. Vi har tænkt på solceller. Er der tilskud her, eller er det kun noget man evt kan få, hvis man gør det hele på en gang?
  Badeværelset er et lidt større projekt da grundplan bliver på ca 22 km2 ( badeværelse + bryggers ) og to værelser på 1. sal, så eventuelle tilskud vil falde på et tørt sted.

  Mvh Stine Watson

 245. hey. Vil gerne høre hvem vi skal kontakt.. vi skal have nye vindur i her i afteråret, men vi har ikke rigtig nogen energi selvskab, da vi har egen varmekilde.. (træfyr) Så vi ved ikke rigtig hvor vi skal hendvende os omkring tilskud der til.
  HIlsen MIchael og Lene

  • Hej Lene og Michael, I kan faktisk vælge og vrage. Selvom man ikke er tilknyttet et energiselskab så har man frit valg. Så I skal egentlig blot forsøge jer frem på markedet. Det kan dog anbefales at prøve nogle forskellige da nogle energiselskaber yder bedre tilskud end andre.

 246. Hej.. Jeg bor på en gade som kommunen er ved at istandsætte, i den forbindelse er der også lavet en pulje hvor der kan ansøges om dækning af 1/3 af udgifter til privat facade renovering, jeg har søgt om tilskuddet til nye vinduer og det er gået igennem.. Vil det mon være iorden at søge tilskud ved dette energi renovering samtidig?
  På forhånd tak..

  • Hej Bjørn, ja det tror jeg umiddelbart ikke der vil være noget problem da det jo er to forskellige instanser der yder tilskuddene. Husk dog for en sikkerheds skyld at gøre opmærksom på det.

 247. Hej
  Kommunen graver som vanligt vejene op, og denne gang er det fjernvarme de lægger ned. Vi overvejer at skifte vores naturgasfyr (ca 15 år) ud med et fjernvarmeanlæg, men kan det lade sig gøre at få tilskud eller benytte håndværkerfradrag.
  Problemet kan måske opstå da det ikke er 100% hvornår de får rørerne på plads – og hvad nu hvis vi kommer over årsskiftet og ind i 2013 inden et fjernvarmeanlæg kan monteres, kan vi så fortsat få tilskud/håndværkerfradag hvis aftalen er lavet i 2012 ?

  • Der kan selvfølgelig godt opstå et problem i forhold til at få et håndværkerfradrag, hvis arbejdet ikke påbegyndes i 2012. Mht. et tilskud, kan I tage direkte kontakt til et energiselskab, der giver tilskud til energiforbedringer i boligen.
   MVH Energihjem.dk

 248. Hej,
  Kan kan det passe at vi kun få 424.- kr i co2 nå vi har skiftet alle vinduer og dører til 3 lags i alt 16,2 m2.de gamle var 30-40 år.

  mvh Ole
  P.S. vame udgift ca.11000 kr pr.år før nye vinduer

  • Hej Ole, hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så lyder det umiddelbart ret lavt. Jeg ville nok ringe nogle forskellige energiselskaber op for at sikre mig at prisen er markedssvarende. Som udgangspunkt kan man godt regne med at få mellem 20 og 40 øre pr. sparet kWh det første år.

 249. Hejsa jeg skal igang med at fjerne hele min overetage og ha nye spær og det hele. Hvor kan man søge tilskud på det da der klart bliver mere energi besparelse da det gamle er fra 1800 og med 50mm isolering i ydrevæge og 100mm i tag.

  • Hej Allan, undskyld det sene svar men jeg har forsøgt at finde et korrekt svar til dig men jeg får meget tvetydige svar hos mine kilder. Det er primært fordi de ikke er helt sikker på deltaljerne i projektet, derfor vil jeg råde dig til at kontakte nogle energiselskaber og så forklar dem præcis hvordan projektet kommer til at forløbe osv. så kan de med garanti give dig et bedre svar.

 250. Jeg har et lager, hvor jeg stiller varme ting ind fra min produktion. Den varme har jeg tænkt min at opsamle via et genveksanlæg. den anslåedet energimængde pr. år har jeg udregnet til 3615 Gj eller 1.004.166 Kw/h.

  Kan jeg søge tilskud til dette projekt?

  • Hej Mads, godt spørgsmål. Jeg tror ikke umiddelbart at der er noget at hente, men jeg vil anbefale dig at kontakte et par energiselskaber, det kan være at der er en specialordning vi ikke har hørt om. Hvis det er tilfældet, må du meget gerne vende tilbage med resultatet…

 251. Hej

  Tak for dit svar. Jeg har kigget lidt rundt på hjemmesiderne, og kan ikke rigtig se nogen muligheder for vores projekt. Måske har jeg kigget på de forkerte sider? Tror du, det er realistisk, at vi ville kunne finde et energiselskab, der vil købe vores forholdsvis lille besparelse? Er der andre, der har prøvet noget tilsvarende?
  Mvh Randi

 252. Hej
  Vi har bestilt nye energivinduer til vores hus, og de bliver leveret i sidst i juni måned. Er der for sent at søge om tilskud, og hvordan gør vi i praksis?
  Mvh Randi

  • Hej Randi, jeg er faktisk i tvivl om det er for sent, jeg ved at arbejdet ikke må være i gang, men det er det jo i princippet heller ikke. Rent praktisk skal I have fat på nogle energiselskaber for at høre om de er interesseret i at købe jeres besparelse, nogle af dem har formularer på hjemmesiden til det andre skal man ringe til.

 253. Hej, jeg står og skal til at udskifte mit tag her denne sommer, og jeg skal derfor også have mere isolering på mit loft med gitterspær, da der pt. kun ligger 100-150mm, men jeg er selv uddannet tømrer, og laver derfor hele arbejdet selv, kan jeg stadig søge om tilskud så ?

  • Hej Claus

   Du kan tage kontakt til et energiselskab for at søge om tilskud. Flere energiselskaber har en ansøgningsformular på deres hjemmeside. Mht. håndværkerfradraget vil jeg mene, at du fortsat kan benytte dette, så længe du er en autoriseret tømrer, som SKAT kræver.
   MVH
   Energihjem.dk

 254. Hej, hvilket energiselvskab giver pt, den bedste pris pr kwh sparet?? jeg skal ha efterisoleret mit loft inden længe, men troede kun det var det lokale energiselvskab der gav tilskud, men de giver 20øre pr kwh.. og kan se nogen giver 40?? – hvem giver mest ?? 🙂

  • Hej Louis, det svinger meget så vi har desværre ikke en liste med “hvem-giver-hvad”. Der er på nuværende tidspunkt nok desværre kun den hårde metode, og kontakte nogle forskellige manuelt.

 255. Hej
  er der et sted/hjemmeside, hvor man kan se hvilken energi selvskaber der er tilknyttet tilskudsordningen. Mig bekendt er der 50 selvskaber men kan ikke finde en oversigt over dem.
  På den måde ville det lette mit arbejde når man skal kontakte dem en efter en, for at finde ud af hvem som giver mest i tilskud.

 256. Hej ..
  Jeg overvejer stærk at skifte mit olie fyr ud med fjernvarme – Er der noget tilskud at hente – kan få det langt ind om ca 3 uger – Hvad gør man ??

  • Hej Lars, ja der er tilskud at hente fra energiselskaberne. Du skal dog være opmærksom på at du skal have en accept på tilskuddet inden du iværksætter udskiftningen. Selve proceduren står beskrevet i denne artikel, men har du yderligere spørgsmål så skriv endelig.

 257. Hej…
  Vi har lige fået 2 solpaneler på taget, så vi om sommeren kan lukke for vores pillefyr, og stadig have varmt vand. Når fyret er tændt sparer vi på ligeledes på træpillerne Er der noget tilskud til dette?
  Hilsen Marianne

  • Hej Marianne, der ydes desværre ikke tilskud til det på nuværende tidspunkt. – Og husk hvis I har andet der skal laves, så er det en god idé at undersøge tilskudsmulighederne på forhånd da de fleste tilskud ikke ydes med tilbagevirkende kraft.

 258. Ved du hvor jeg kan se om jeg kan modtage fjernvarme til mit parcelhus i Virum?
  vh Hans

 259. Hej Jeg er bygherre på et nyt fritidshus i Odsherred. Jeg har planer om at få installeret et solcelleanlæg. Er det muligt at få energitilskud til anlægget? I bekræftende fald hvilket procedure skal følges for at opnå tilskuddet samt hvilket el-selskab skal jeg henvende mig til?

 260. Vi er netop igang med at skifte vores store vinduespartier samt lave facadeisolering. Problemet er at vi allerede får vores vinduer i denne uge. Og facadeisoleringen vil finde sted om to uger.
  Hvilke muligheder har vi for at kunne få tilskud til denne ret omfattende og dyre renovering?

 261. hej.
  vi har lige lejet et hus af min fætter og fik at vide at vi selv måtte vælge om vi ville have pillefyr eller varmepumpe. vi valgte varmepumpe. mit spørgsmål er så om vi kan få tilskud til strømmen når vi kun er lejer og ikke ejer huset og om der overhovedet er noget tilskud at hente fra vores energi selskab

 262. Vi fik bevilget tilskud til udskiftning af oliefyr – men da det var et meget gammelt hus og renoveringen blev for dyr – valgte vi at nedrive huset og opføre et nyt med fjernvarme.
  Vi opfyldte lovens intensioner om skrot et oliefyr og nyt varmesystem – det var jo ikke en bar byggegrund vi byggede et nyt hus på.
  Vi har lige fået frataget vores tilskud – kan det være rigtigt ?

 263. Hej, vi har et elopvarmet, samt brændeovn, hus på 110 m2 og vi vil skifte til fjernvarme. Kan vi søge tilskud og hvor/hvem ??

  • Hej Sini, ja du kan godt få tilskud til konvertering fra elvarme til fjernvarme. Tilskuddet søges hos danske energiselskaber, og du er ikke bundet til dit eget. Jeg vil anbefale dig at ringe til nogle forskellige da de forskellige selskaber yder forskelligt tilskud. Når du har fået accept på tilskuddet så skal du blot huske at sige til fjernvarmeselskabet at I har fået tilskud fra et energiselskab, så fjernvarmeselskabet ikke indberetter det også.

   Johnny
   Energihjem.dk

 264. Hej,
  Jeres link til oliefyrsordningen fungerer ikke for mig – var det i juni sidste år det udløb eller?

 265. Hej Johnny.
  Vi er en andelsboligforening som undersøger mulighederne for at få sat forsatsvinduer (Optoglas) i vores vinduer i opgangene. Kan vi som andelsboligforening få tilskud til denne renovering?

  Venlig hilsen Aviaja

 266. Hej, jeg overvejer at få lavet et jordvarmeanlæg og et solcelleanlæg. Jeg har nu oliefyr og bruger 3000 l olie om året. Er det noget man kan få tilskud til og hvor meget vil det være på?
  Vh Jean

  • Hej Jean, ja det vil du godt kunne få tilskud til. Tilskuddets størrelse varierer fra energiselskab til energiselskab, det kan derfor ofte betale sig at undersøge hos nogle forskellige. Husk blot at du ikke må igangsætte opgaverne inden du har fået accept på tilskuddet.

   P.S. Hvis du ønsker det, kan du gennem vores site få tilbud på både jordvarme og solceller, indsend blot din opgave, så finder vi tre udvalgte leverandører som kan hjælpe.

 267. Tusind tak for hjælpen og tilbuddet Johnny, det gør vi måske brug af :O))

 268. Hej igen Johnny og endnu engang tusind tak – og nej vi har heldigvis ikke skrevet under endnu, så måske finder vi en anden løsning med vores energikonsulent – For syntes ikke om SE`s politik i forbindelse med vores forbedringer :O)

 269. Jeg skulle måske også lige nævne, at vi udover Jordvarmeanlæget også skal have nye gulve med Isolering (efter alle kunstens regler og foreskrifter) og gulvvarme i hele huset – lige nu er der nemlig nul isolering i gulvene, da huset er fra 1775 og står med de gamle gulve endnu – så det er da noget af et energibesparende projekt vi skal igang med :O)) – Hilsen Ulla

 270. Tusind tak for dit svar Johnny – Men øv vi kan ikke få noget, jeg har talt med vores energiselskab( SE,) hvor vi har valgt at få et tilbud på Jordvarmeanlæget og hun sagde at de for det første ikke gav tilskud og at jeg heller ikke kunne sælge på det frie marked, da der stod i købsaftalen, at vi med vores underskrift gav SE rettighederne til at indberette besparelsen til Energistyrelsen :O(( – Har hun så ret i at vi intet kan få noget ?? – pris for Jordvarmeanlæget vil blive 110.655,00 hvis vi siger ja tak til tilbudet – Hilsen Ulla

  • Hej Ulla, hvis I har underskrevet en aftale med dem, så har de nok desværre ret ja. Det betyder at de sælger jeres besparelse og beholder pengene til sig selv. I kan dog stadig udnytte jeres håndværkerfradrag.

 271. Hej har fået isoleret, har lige et andet spørgsmål. Kan man få tilskud til at udskifte spot pære har 35 stk 20watt?

  Hilsen Allan

 272. Hej – vi har et elopvarmet hus på 87 m2 og har nu besluttet, at skifte til et Jordvarmeanlæg – Kan vi søge tilskud til dette projekt ??

 273. Får man tilskud hvis man fjerner nogle vinduer og erstatter dem med en isoleret væg. Og hvordan beregner man hvad det vil give?

  • Hej Carsten, vi må desværre melde hus forbi. Vi har forsøgt at hive i alle vores kontakter angående dit spørgsmål, og jeg har personligt talt med 3 energiselskaber, og der er tilsyneladende ikke nogle som kan komme med et konkret svar. Hvis du på en eller anden måde selv finder svaret, så hører vi meget gerne fra dig..

 274. hej hvor kan jeg finde hvem der vil gi mest i enegi tilskud vil ha efterisoleret loftet med 300mm hilsen allan

  • Hej Allan, det er der desværre ikke nogle som har et overblik over på nuværende tidspunkt. Så der er desværre kun den hårde vej, og det er at ringe til forskellige energiselskaber for at høre hvad de giver i tilskud til isolering. Der er nogle som har onlineberegnere på deres hjemmeside, det er dog stadig de færreste.

 275. Hej Johnny
  Jeg på tænker selv at købe nye vinduer 3lags ,de er ca. 40år de gamle. Jeg har fået en pris på kun vinduerne.
  Huset er på 165m2. Hvad kan jeg forvende i tilskud fra varmeværket?

  mvh. Ole

  • Hej Ole, tilskuddet svinger fra selskab til selskab. Men det ligger cirka i mellem mellem 20 til 40 øre per sparet kilowatttime det første år. Der er nogle energiselskaber der har onlineberegnere, hvor du kan få tilskuds-beløbet med det samme, det er dog desværre stadig de færreste som har denne mulighed, og så er der ikke andet for end at ringe rundt til dem.

   Husk i øvrigt at du ikke må igangsætte energirenoveringen før du har fået en accept på tilskuddet.

 276. Er der noget tilskud at hente hvis man skal igang med nybyg, og overvejer solenergi og varmepumper…?

  Mvh Mia

  • Hej Mia, tak for dit spørgsmål.

   Energiselskaberne yder desværre kun tilskud til energirenoveringer. Der er nogle få kommuner som yder mindre tilskud til individuelle byggeprojekter, så prøv eventuelt at spørge jeres kommune.

 277. Hej Johnny.
  Tak for dit svar, jeg har nu afsendt en forespørgelse og vil gerne vide hvor lang tid går det inden man kontaktet.

  V. H. Peer

 278. Kan man søge om lignende tilskud til ejendomme som er privat ejede? hvis ja hvor kan man læse om de gældende regler.
  ejendommen ligger i Københavns kommune.

  på forhånd tak.

  • Hej NIcki, jeg er lidt i tvivl men som udgangspunkt ser jeg ikke nogen grund til at større privat ejede ejendomme ikke skulle kunne få tilskud. Hvad angår hvor du kan læse gældende regler, så er det desværre lidt en jungle da de forskellige energiselskaber kan have forskellige “regler”. Så mit forslag ville være at finde 3-4 energiselskaber og så forsøge dig enten via deres hjemmeside eller ring til dem..

 279. Hej Johnny

  Jeg er i gang med at købe et ældre hus,har du kenskab til om der er der nogen håndværker, der laver tilbud på isolering eller termograf gennemlysning, så man ved hvad man får af extra udgifter på huset INDEN man siger endeligt ja til købet.

  V. H. Peer

 280. Når man nu ikke behøver at søge dette fra ens eget forsyningsselskab, så kunne det jo være en super service her fra siden, hvis man lavede en top ti over de selskaber som gav den bedste pris :o)

  Eller alternativt.. måske bare nævnte et par stykker som faktisk giver tilskudet til private og som har den nævnte ansøgning tilgængelig på hjemmesiden.

  Det er jo lidt ærgeligt hvis den gode artikel ikke fører til et tilskud, som vi nok er mange der gerne ville have, fordi det er umuligt at finde frem til hvilke selskaber som giver dem.

  I øvrigt en super side.. tak for mange gode informationer :o)

  • Hej Johnny, først og fremmest tak for de rosende ord 🙂

   Vi vil tage din kommentar til efterretning, og jeg er personligt enig I at en sådan artikel vil kunne hjælpe mange videre i processen med at få tilskud. Vi har dog nogle energiselskaber som annoncører, så derfor skal vi træde varsomt så vi ikke går hen og bliver inhabile.

 281. Hej Johnny
  Vi skal have udskiftet vores døre og vinduer i vores rækkehus fra 1950, til nogle nye energibesparende.
  Kan vi påregne et tilskud til denne udskiftning? Vores hus er på 106 kvm og vi skifter alle vinduer og to døre.

  Vh Sisse Skytte

 282. Hej Johnny, hvis jeg bygger nyt, vil der da være noget tilskud at hente hvis man evt. bygger efter kravene til lavenergi 2015. Vil der være noget at hente på nogle områder?

  På forhånd tak,

  Mvh Rasmus

 283. Vi bor i et lejet hus. Kan vi få tilskud til installering af et pillefyr som erstatning for det gamle oliefyr? Vi er villige til selv at betale for pillefyret.

 284. Hvis man skal skifte fra el-varme til varmepumpe (luft til vand) kan man så få støtte til dette?

 285. Hej!
  Skal tilskuddet søges af en autoriseret håndværker, eller kan man også søge tilskud hvis arbejdet udføres som gør-det-selv?

 286. Hej Johnny,
  Kan man få tilskud til en varmepumpe i sommerhus? Kan se at man kan i alm. hus hvis der er elvarme, men ikke i sommerhus. Hvordan søger man?

  • Hej Nina, tak for dit spørgsmål. I vil godt kunne få tilskud til en luft-til-luft varmepumpe til jeres sommerhus. Som nævnt i artiklen søger ved at kontakte diverse energiselskaber, hvem I vælger er helt frit (det behøves ikke at være jeres eget). Husk blot at få accept på tilskuddet inden i går i gang med at købe/installere varmepumpen.

   Johnny
   Energihjem.dk

 287. Hej Johnny.
  Jeg er fornylig blevet bekendt med “tilskud til energi” ordningen, men synes ikke jeg kan læse hvor længe ordningen gælder.
  Og er der noget specielt med udskiftning af oliefyr ?
  Findes der et specielt skema der skal søges på, og har jeg forstået det korrekt at man skal søge hos sin energileverandør ?
  Venlig hilsen
  Gerda

  • Hej Gerda, tak for din kommentar.
   Der er mig bekendt ikke nogen officiel udløbsdato for energitilskud fra energiselskaberne. Der har tidligere været en speciel oliefyrs-skrotningsordning, men den udløb i sommers, så nej der er ikke nogen speciel ordning for oliefyr på nuværende tidspunkt.
   Der er desværre ikke nogen fælles standard for disse tilskud. De enkelte energiselskaber har deres egne systemer, nogle har formularer på deres hjemmesider, andre sender noget med posten, osv.. Du er ikke bundet til din egen leverandør, du kan frit søge tilskud hos samtlige danske energiselskaber, det betaler sig ofte at høre lidt forskellige steder da priserne kan svinge.

   Håber det hjælper dig videre.

   Johnny
   Energihjem.dk

 288. Hej Johnny. Vi har elvarme og har snakket om at investere i et genvex anlæg fra evt nilan. Er det noget man kan søge tilskud til?
  På forhånd tak louise

 289. Hej Johnny

  Vi har bestemt os for at få installeret solceller. Et solcelleanlæg på tracker for at opnå størst mulig produktion – ialt en ydelse på ca 11000 kw- gives der tilskud til et sådan – ud over håndværkerfradraget ? Det bør måske oplyses at vi har elopvarmet hus.
  Er der et godtgørelse fra energiselskabet, og hvis hvor stort er det ca. ?
  Nu da håndværkerfradraget bortfalder fra 01.01.12 ved man så hvad der kommer i stedet. Jeg har læst noget om en energirenoveringstilskud, men kender man størrelsen af denne ?

  Mvh
  Jette

  • Hej Jette, tak for din kommentar.

   I vil formentlig godt kunne få tilskud fra et energiselskab ud over håndværkerfradraget. Tilskuddet vil afhængig af selskabet cirka ligge på mellem 20 til 40 øre per sparet kilowatttime på et år.
   Du har ret i at håndværkerfradraget nu med den nye regering stopper 01.01.12, og der har været en del rygter om et nyt tilskud til primært energirenoveringer. Vi har haft fat på nogle af de nye politikere, men der er desværre ikke nogle som vil ud med noget..

 290. Jeg har et lille hus med elvarme.
  Kan jeg få tilskud til udskiftning til naturgas ? eller skal det være fjernvarme ?

  • Hej G. Uslu,

   Hvis du har mulighed for at få fjernvarme vil det være at foretrække. Men eftersom du spørger til gas, går jeg ud fra at det ikke er muligt der hvor du bor, hvis det er tilfældet så vil du også kunne få tilskud til udskiftning til naturgas.

 291. Hej Johnny.
  Jeg påtænker mig at få installeret 2 solvarmepaneler i min ca. 65m2 store kælder – hvor jeg ellers har elvarme. Gives der tilskud både til solpanelerne og til arbejdslønnen?

  Mange hilsner Hanne

 292. Hej !
  Villaventilation, kan man få tilskud til det ?
  den genanvender jo 80-90% af varmen !

  Thomas.

 293. Hej.

  Er det helt slut med tilskud, til udskiftning af oliefyr til pillefyr.

 294. Kan alle håndværks mester søge efter tilskudet eller er det kun nogle udvalgte.
  Hvis ja hvordan søger man så ?
  Ydes der tilskud efterisolering på udv. side af væggen og gælder det så også den nye beklædning.

  • Hej Tim, tak for din kommentar. Alle håndværkere kan på vejene af bygherre søge om tilskud til energirenovering. Dog har de fleste jeg kender til, lavet en fast aftale med et energiselskab for at gøre processen lettere for både bygherre, energiselskab og håndværker.

   Jeg mener desværre ikke at der ydes tilskud til facadeisolering.

   Johnny
   Energihjem.dk

 295. Hej Johnny, Jeg har et hus hvor trægulvet fra ventilationsrum står uisoleret ( lav krybekælder), og en del af varmerørene står uisoleret. Hvis dette ligges om tll 300mm flaminco efter foreskrifterne. efterfulgt af betongulv med gulvvarme. Iflg. energimærke vil det give en besparelse på 5-600L olie pr. år.
  tillige ønsker vi at lave vindplader som efter energimærke kunne give en besparels på ca. 400L.
  – gives der tilskud til forbedrelserne.
  mvh Ulla

 296. Britt Spurre Pedersen - Svar

  Hej igen Johnny
  Mange tak for hjælpen. DET hjalp. Nemt nok, når man bare rammer de rigtige, men det ER lidt en jungle at finde rundt i.
  Jeg gætter på, at det bliver nemmere efterhånden som flere kommer med på vognen.
  M v h
  Britt

  • Hej Britt, dejligt at høre at det endelig lykkedes. Vi forventer også at det med tiden bliver meget nemmere og mere overskueligt at få accept på disse energitilskud. Vi ved at mange energiselskaber lige nu er i gang med at lave hele “tilskuds sektioner” på deres hjemmeside, så det burde lette det hele noget. Håber I bliver glade for jeres projekt og at jeres varmeregning fremover bliver lidt sjovere at modtage..

   Johnny
   Energihjem.dk

 297. Britt Spurre Pedersen - Svar

  Hej Johnny
  Ja det er lidt ærgerligt – men at skifte fra el- til fjernvarme og isoloere loftet er vel ikke helt “eksotisk”?
  Nå…hvis der bliver lidt kroner tilovers, skal vi senere have skiftet et helt vinduesparti i både enter og en masse vinduer i køkkenet, så til den tid, må jeg se om jeg har fornyet energi til at søge videre ….. 🙂
  mvh
  britt

  • Jeg giver dig fuldstændig ret, men vi hører desværre at nogle af de danske energiselskaber kan være “lidt tunge at danse med”. Men når det er sagt, så burde sådan noget som loftisoleringen i hvert fald kunne udløse et tilskud. Har du eventuelt mulighed for at ringe til os, så kan jeg muligvis hjælpe jer videre? – Telefon: 7733 4000 (Johnny Krogsgård)

 298. Britt Spurre Pedersen - Svar

  Hej igen
  for et stykke tid siden skrev vi sammen vedr. div. tilskud og jeg må sige, at efter at have brugt temmelig meget tid på at skrive, ringe og læse + spørge de håndværkere vi har fået tilbud fra, så har jeg opgivet.
  Det lyder rigtig godt, og vi burde være “gode at få fat i” da vi skal renovere for ca. 250. – 300.000….mindst. Men nej det er godt nok svært at trænge igennem nogen steder. ØV, men ord er taknemmlige.
  Jeg håber det lykkes for nogen.
  MVH
  Britt

  • Hej Britt,

   Er ked af at I ikke har kunne trænge i gennem til energiselskaberne. Jeg tror måske at en del af forklaringen kan være at jeres opgave ikke er en “standardopgave”. Vi hører nemlig fra mange at de får hurtig accept på tilskud til eksempelvis hulmursisolering og udskiftning af vinduer. Hvad angår håndværkerfradraget så burde det være ligetil, husk blot at fakturaerne skal have arbejdstiden udspecificeret.

   Johnny
   Energihjem.dk

 299. Hej!

  Hvordan med gamle huse? Vi har købt et 100 år gammelt hus med originale vinduer uden fortsatsruder. Vi ønsker at bevare vinduerne men skal sætte fortsatsruder med energiglas op… Kunne det komme på tale med tilskud her?

  Mvh. Lene Skov

  • Hej Lene, det vil du helt sikkert kunne få tilskud til hos energiselskaberne, det er endda et relativt stort beløb. Du skal blot huske at ansøge (og få godkendt) tilskuddet inden du går i gang med selve renoveringen.

   Hvis du ønsker tilbud på forsatsruder, kan du indsende din opgave her, så finder vi 3 dygtige leverandører fra vores netværk som kan hjælpe dig.

   Johnny
   Energihjem.dk

 300. Hej
  Jeg har lige købt et lille gasbeton hus fra 60érne, som jeg skal igang med at sætte i stand. Alle vinduer skal skiftes, nyt tag, samt samt efterisolering af loft og så vil jeg indsætte en pilleovn til opvarmning af huset (det har pt elopvarming)
  Kan jeg få tilskud? Hvis ja hvor skal jeg søge om det?
  Huset ligger i brønderslev kommune

  Mvh Mia Dahl

  • Hej Mia,

   Vinduerne og isoleringen kan du formentlig få tilskud til fra et energiselskab (det behøves ikke at være dit eget). Du kan læse om fremgangsmetoden i artiklen.
   Samtidigt kan du hvad angår taget, vinduerne samt isoleringen udnytte dit håndværkerfradrag.

   Håber det hjælper dig videre.

   Johnny
   Energihjem.dk

 301. vores hus er opvarmet med gas-og elradiatorer. gives der tilskud til skift til centralvarme med kondenserende naturgasfyr?

  • Hej Jane, det kommer an på hvilken opvarmningsform i har i dag, du skriver I både er på el og gas, I kan se den registrerede opvarmningsform i jeres BBR rapport. Hvis I har elopvarmning så mener jeg I skal på fjernvarmenetværket for at få tilskud, men er det gas kan i formentlig godt få tilskud til et kondenserende naturgasfyr.

   Håber det hjælper dig videre, ellers er du naturligvis velkommen til at skrive igen.

   Johnny
   Energihjem.dk

 302. kan man få en eller anden form for tilskud ved installering af solcelle anlæg til el

 303. uha en jungel af tilskud, men var der ud over energitilskud ikke også tilskud på arbejdslønnen pr. år og pr. voksen i husstanden

 304. Britt Spurre Pedersen - Svar

  Hej Johnny
  Tak for hjælpe jfr. ovenstående – men det er som at slå i en dyne. Enten kender de det ikke eller også er de ikke startet op, eller de giver ikke tilskud til private osv osv osv. Så til andre læsere vil jeg sige, det er spild af tid at prøve.
  Men det var et forsøg værd.
  MVH
  Britt

  • Hej Britt, det var skam så lidt. Vi har hørt fra andre som også har haft svært ved at “trænge” i gennem. Modsat får vi også daglige tilbagemeldninger fra folk som får tilskud fra energiselskaberne. Men det er lidt en “jungle” i øjeblikket hvis man som privat selv vil ringe rundt. Vi opfordre alle vores leverandører til at indgå et samarbejde med energiselskaberne direkte, således at tilskuddet kan indregnes direkte i deres tilbud, det giver dem en fordel frem for konkurrenterne, og det gør processen MEGET nemmere for boligejere.

 305. Britt Spurre Pedersen - Svar

  Hej igen og tak for hurtigt svar. Jeg har skrevet noget vås. Vi er ved at gå fra el til fjernvarme, men svaret er jo så det samme.
  Det næste må være, at jeg ringer til forskellige el-selskaber?
  Og efter renovationen søger fradrag for arbejdsløn efter den nye ordning.
  mvh
  britt

  • Hej igen Britt,

   Ja prøv at ringe lidt rundt til de forskellige selskaber, og fremlæg jeres idéer. De fleste energiselskaber har en formular man skal udfylde, hvorefter man så får en godkendelse på tilskuddet. Det er vigtig at I har en accept på et tilskud inden i går i gang med jeres byggeprojekt. Når I kommer i gang med projektet, så skal I sørge for at håndværkerne laver en udspecificeret faktura, hvor man kan se hvor meget af den der er til materialer, og hvor meget der er til arbejdsløn. I slutningen af året, vil I så få mulighed for at indberette jeres fradrag til Skat via TastSelv.

   Hvis I ønsker tilbud på nogle af jeres byggeprojekter, så kan I jo med fordel drage nytte af vores service, hvor alle kan indsende jeres opgaver, hvorefter vi sørger for at I bliver kontaktet af 3 leverandører som har tid og kompetencer til netop jeres projekt.

 306. Britt Spurre Pedersen - Svar

  Hej Johnny
  Jeg opdagde lige dette her ved et tilfælde, da jeg leder efter det nye med skattefradrag på arbejdsløn. Måske kan vi få begge dele:
  Vi har fået tilbud på installation af elvarme OG på 2 nye badeværelser. I det ene tilbud indgår isolering/lukning ved sternbrædderne hele veje rundt om et fladt tag. Vi har elvarme. Måske får vi endda nyt tag på – venter på tilbud på det også.

  Kan vi udover at trække arbejdsløn fra også få de ovenfor omtalte tilskud? Via Seas NVE? Ved du om fradraget går pr. kalenderår pr. person eller fra dato til dato?

  MVH
  Britt